Persoonsgebonden budget Wmo

Informatie over het persoonsgebonden budget (Pgb), de verschillende soorten en het aanvragen van dit budget.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding of hulp(middelen) kunt inkopen. U bepaalt zo zelf hoe, door wie en wanneer u wordt geholpen. Een persoonsgebonden budget is een alternatief voor Zorg in natura (Zin), waarbij de gemeente de zorg rechtstreeks aan de zorgverlener vergoedt en waarbij u zorg krijgt van een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder. 

Het pgb wordt toegekend door de gemeente aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. 

Als u zorg inkoopt via een pgb, dan bent u opdrachtgever of werkgever. U sluit daarvoor zelf contracten af of koopt het hulpmiddel waarvoor u het pgb vraagt.

Er zijn pgb’s voor jeugd en voor volwassenen. Het pgb voor volwassenen is bedoeld voor mensen die een van de volgende vormen van ondersteuning nodig hebben:

 • ondersteuning bij zelfredzaamheid
 • ondersteuning bij maatschappelijke deelname
 • voor kortdurend verblijf (ter ontlasting van mantelzorg)
 • huishoudelijke ondersteuning
 • hulpmiddelen

Hoe vraagt u een pgb aan?

U meldt uw hulpvraag bij de gemeente. Dat kan via 0800 - 5016 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur) of via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl. Een medewerker van het Sociaal Team komt vervolgens bij u thuis op bezoek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe u de aanvraag kunt indienen.

Welke voorwaarden zijn aan het pgb verbonden?

Om voor een pgb in aanmerking te komen, moet u

 • in staat zijn om de aan het pgb verbonden taken verantwoord uit te (laten) voeren
 • aantonen waarom u een pgb wilt
 • aantonen dat de voorziening of dienst die u wilt inkopen van goede kwaliteit is: veilig, doeltreffend en cliëntgericht is

Om in aanmerking te komen voor een pgb, bent u verplicht om het bovenstaande in een plan vast te leggen. Wilt u een pgb aanvragen? Dan krijgt u van een medewerker van het Sociaal Team een cliëntplan-formulier om in te vullen. Hierin staat ook extra informatie over het aanvragen van een pgb.

Pgb-test

Belangenvereniging Per Saldo heeft een pgb-test voor cliënten ontwikkeld. Als u de zelftest op internet invult krijgt u inzicht in de vaardigheden die u nodig heeft om een pgb te beheren en in hoeverre u over deze vaardigheden beschikt. 

Het pgb is toegekend, hoe gaat het verder?

 1. U sluit een zorgcontract af met zorgverleners/leveranciers
 2. U stuurt de zorgovereenkomst/contract op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 3. U dient declaraties in bij de SVB. Dit kan op basis van een factuur, declaratie of vast maandloon
 4. De SVB betaalt de zorgverlener
 5. De SVB verzorgt het budgetoverzicht zodat u en de gemeente op ieder moment inzicht hebt in de uitgaven en het resterende budget. Aan de keuze voor een pgb zijn voorwaarden verbonden. U ontvangt de voorwaarden bij het besluit van de gemeente

Vast abonnementstarief Wmo

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een vast abonnementstarief voor alle nieuwe aanvragen van Wmo-voorzieningen. Dit verplichte abonnementstarief is €19,00 per maand per gezin. De eigen bijdrage geldt niet voor rolstoelen en collectief vervoer.

De meeste van de huidige Wmo-cliënten hebben meerdere maatwerkvoorzieningen. Dit heeft geen invloed op het abonnementstarief. Ook als u gebruik maakt van meerdere voorzieningen geldt een maandelijkse eigen bijdrage van €19,00 per gezin.

Voor inwoners die verzekerd zijn via de collectieve zorgverzekering van de gemeente, kan het abonnementstarief gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Het abonnementstarief wordt geïnd door het CAK. Hier vindt u meer informatie van het CAK over het abonnementstarief.

Kijk ook bij