Wijzigingen Wmo per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hier lezen wat er gaat veranderen.

Op 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd. In dit artikel vindt u de wijzigingen kort onder elkaar.

Heeft u vragen over de wijzigingen? U kunt dan contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Vijfheerenlanden via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl of via 0800 – 5016 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur).

Nieuw normenkader huishoudelijke ondersteuning 

Vanaf 1 januari 2020 werkt gemeente Vijfheerenlanden met een nieuwe methode om vast te stellen of én hoeveel huishoudelijke ondersteuning (HO) wordt toegekend. Ook wel het normenkader genoemd. Dit normenkader gaat uit van een gemiddelde situatie voor de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Een medewerker van het Sociaal Team kijkt samen met de cliënt op welk gebied meer of minder tijd nodig is. Dit wordt opgenomen in het persoonlijke ondersteuningsplan.

Abonnementstarief Wmo-voorzieningen

Op 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor alle nieuwe aanvragen van Wmo-voorzieningen veranderd in een vast abonnementstarief. Dit abonnementstarief van €19,00 per maand is verplicht voor alle nieuwe aanvragen van Wmo-voorzieningen. Voor huishoudelijke ondersteuning en maatwerkbegeleiding was dit tarief er al. De eigen bijdrage geldt niet voor rolstoelen en collectief vervoer.

De meeste van de huidige Wmo-cliënten hebben meerdere maatwerkvoorzieningen. Dit heeft geen invloed op het abonnementstarief. Ook als een cliënt gebruik maakt van meerdere voorzieningen geldt de maandelijkse eigen bijdrage van €19,00 per gezin.

Cliëntplan persoonsgebonden budget

Op 1 januari 2020 zijn de regels voor het aanvragen van een Pgb veranderd. De cliënt is verplicht om een cliëntplan op te stellen. In dit plan geeft de cliënt op basis van de persoonlijke situatie aan wat voor de cliënt de beste zorg is. Ook geeft de cliënt aan hoe hij/ zij de taken wilt gaan uitvoeren die bij een Pgb horen. 

Wijziging huishoudelijke hulp toelage

Op 1 januari 2020 is de huishoudelijke hulp toelage (HHT) vervallen. Met de HHT kon huishoudelijke hulp worden ingekocht tegen een lager tarief.

De HHT was een tijdelijke regeling vanuit de Rijksoverheid. Gemeenten ontvingen hiervoor geld vanuit het Rijk. Sinds 1 januari 2017 is het Rijk gestopt met deze regeling. Gemeenten ontvangen sindsdien geen geld meer voor het inzetten van HHT.

Collectief vervoer

Op 1 januari 2020 is het tarief voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) veranderd. Er geldt nu een zonetarief van €0,80 in de hele gemeente Vijfheerenlanden. Dit betekent dat de eigen ritbijdrage per zone van de Molenhopper (Leerdam en Zederik) is verhoogd naar €0,80. Voor de Regiotaxi (Vianen) blijft de eigen bijdrage per zone €0,80. 

Beschermd Wonen

Op 1 januari 2020 heeft gemeente Utrecht de taken voor Beschermd Wonen overgenomen van gemeente Dordrecht. Dit gebeurt omdat gemeente Vijfheerenlanden sinds 1 januari 2019 bij provincie Utrecht hoort. Vanaf 1 januari 2020 voert gemeente Utrecht de herindicatie en nieuwe indicaties voor Beschermd Wonen uit voor cliënten in gemeente Vijfheerenlanden.