Crisis - gemeente Vijfheerenlanden in coronatijd

In deze Coronatijd is onze gemeentelijke organisatie anders dan anders ingericht. Namelijk als crisisorganisatie. In vaktermen spreekt men van een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). GRIP 0 is de normale situatie en het maximale niveau is GRIP 5.

In deze coronatijd is onze gemeentelijke organisatie anders dan anders ingericht. Namelijk als crisisorganisatie. In vaktermen spreekt men van een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). GRIP 0 is de normale situatie en het maximale niveau is GRIP 5. Momenteel is er sprake van een GRIP 4 situatie. Dit komt omdat er sprake is van een gemeentegrensoverschrijdend incident.

Hierbij is er sprake van een Regionaal Beleids Team (RBT) voor onze Veiligheidsregio en daarvan is de burgemeester van Utrecht de voorzitter. De voorzitter kan besluiten nemen en zo is er nu bijvoorbeeld sprake van een regionale noodverordening waarin allerhande zaken worden geregeld voor alle gemeenten in onze Veiligheidsregio.

Daarnaast heeft onze gemeente een eigen Gemeentelijk Beleids Team (GBT). Het GBT vergadert één of meer keren per week afhankelijk van de situatie. Onze burgemeester is daarvan de voorzitter en verder nemen deel: de gemeentesecretaris, een adviseur Openbare Orde en Veiligheid, een communicatieadviseur en een notulist. Afhankelijk van de agenda schuiven er andere medewerkers aan. Regelmatig dus ook collega’s vanuit ons sociaal domein, bijvoorbeeld voor onderwerpen als volksgezondheid, werk en inkomen, jeugdzorg, onderwijs, welzijn en sport.

De gemeentelijke democratie kan gelukkig redelijk goed doorgaan. De gemeenteraad mag namelijk digitaal vergaderen. Met goede ondersteuning van onze griffie zijn er VHL pleinen voor de beeldvorming, commissievergaderingen voor de oordeelsvorming en raadsvergaderingen voor de besluitvorming.

Trots ben ik op allen die werken aan gezondheid en welzijn voor onze inwoners in deze bijzondere situatie. Mantelzorgers verrichten nu een extra prestatie. Er zijn mooie initiatieven waarbij vele vrijwilligers nog meer dan anders omzien naar anderen.

Heel hartelijk dank voor uw inzet.

Marcel Verweij, 
wethouder gemeente Vijfheerenlanden