De Taalsnelweg naar Werk gestart!

Wethouder Taal gaf op 7 oktober 2019, ook namens de gemeenten Gorinchem en Molenlanden, het startsein voor De Taalsnelweg naar Werk. Aan dit project doen, verdeeld over twee groepen, 35 inburgeraars mee. Zij gaan in korte tijd de Nederlandse taal leren en komen daardoor versneld beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Wethouder Taal gaf op 7 oktober 2019, ook namens de gemeenten Gorinchem en Molenlanden, het startsein voor De Taalsnelweg naar Werk. Aan dit project doen, verdeeld over twee groepen, 35 inburgeraars mee. Zij gaan in korte tijd de Nederlandse taal leren en komen daardoor versneld beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De eerste groep inburgeraars is gestart in oktober 2019, de tweede groep gaat in februari 2020 van start.

Veranderopgave Inburgering

De snelste weg voor inburgeraars om mee te doen in onze maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan. Om dat te bereiken wordt het inburgeringsstelsel per 1 januari 2021 vernieuwd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het huidige stelsel te ingewikkeld en niet effectief is. 

Pilotprogramma

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. Dit doet ze onder andere door het organiseren van een pilotprogramma voor gemeenten met innovatieve ideeën. 

Pilot: De Taalsnelweg naar Werk

Onze gemeente heeft, samen met de gemeenten Molenlanden en Gorinchem een innovatief idee als pilot ingediend bij het Ministerie: De Taalsnelweg naar Werk.  Deze pilot is door het ministerie goedgekeurd. 

De Taalsnelweg naar Werk is een intensief taaltraject voor inburgeraars, gecombineerd met participatie. De pilot wordt samen met VluchtelingenWerk en AVRES uitgevoerd.

De Taalsnelweg naar Werk bestaat uit twee fasen van elk 18 weken. 

In de eerste fase ligt de nadruk op het versneld en intensief leren van de Nederlandse taal op het niveau A2 gedurende vier dagen per week. De vijfde dag van de week is gericht op participatie. Eerst algemeen voor alle deelnemers, daarna gebaseerd op maatwerk. De algemene participatie bestaat uit het kennismaken met verschillende organisaties en bedrijven rondom werk en inkomen, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en extra activiteiten zoals sport, leefstijl, houding en gedrag op werk, empowerment en presenteren. De op maatwerk gebaseerde participatie bestaat uit het voorbereiden van de individuele deelnemer op de Nederlandse arbeidsmarkt via het VIP-project van VluchtelingenWerk (Vluchtelingen Investeren in Participatie), de financiële zelfredzaamheid vergroten via het project Euro-Wijzer, de individuele deelnemer begeleiden in de vinden van werk en het bezoeken van bedrijven in de bedrijfstak waar de deelnemer kansrijk is voor de uitstroom naar werk.

In de tweede fase ligt de nadruk op participatie, bij voorkeur vijf dagen per week. Dit kan zijn: betaald werk, stage lopen, een werkervaringsplaats of in het uiterste geval vrijwilligerswerk. Op de werkvloer worden de deelnemers begeleid door een jobcoach van AVRES. Daarnaast volgen de deelnemers in deze fase zes uur per week taal- en inburgeringslessen, buiten werktijd, om tot taalniveau B1 te komen. 

Na afloop van de pilot wordt de begeleiding op de werkvloer afgebouwd en streven we ernaar om de deelnemer op de werkvloer te koppelen aan een (taal)maatje. 

Ultieme doel van de pilot is dat de deelnemer in korte tijd voldoende (taal)vaardig wordt, waardoor de deelnemer een aantrekkelijk arbeidskracht voor een werkgever wordt en geen uitkering meer nodig heeft. 

Twee bedrijven uit onze gemeente en enkele andere bedrijven uit de regio hebben op voorhand al aangegeven graag aan de slag te willen gaan met de deelnemers aan de pilot.