Meerkerk: Werklandschap Meerkerk IVa

Uitbreiding van het bedrijventerrein in Meerkerk.

Op 30 maart 2016 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor de uitbreiding van bedrijfsterrein Meerkerk IVa beschikbaar gesteld. De strategie voor de verdere ontwikkeling van het gebied is op 21 juni 2016 door het college vastgesteld. Onderdeel van deze strategie is het aankopen van een perceel in particulier bezit, zodat een te ontwikkelen kavel zou ontstaan van circa 5ha. De grond ten zuiden van het plangebied is sinds 3 april 2018 in bezit van de gemeente.

Luchtfoto van Meerkerk met een gearceerd perceel voor de uitbreiding

Inmiddels is het 'stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan werklandschap Meerkerk IVa door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan is beschreven wat de beoogde sfeer van het gebied is en hoe zich dat vertaalt naar eisen aan de inrichting van de openbare ruimte en bebouwing.

Op dit moment is een bureau bezig met het verrichten van de benodigde onderzoeken en wordt het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: april 2020