Centrumvisie Leerdam

Aan de hand van de verschillende belangen en wensen wordt een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren.

Het centrum van Leerdam is het grootste en meest diverse winkelgebied van de gemeente. Daarom moet het een aantrekkelijke ontmoetingsplek zijn met diverse voorzieningen. De Leerdamse binnenstad heeft van oudsher een redelijk sterke positie, maar het toekomstperspectief voor met name detailhandel staat onder druk. Tegelijkertijd signaleren we anno 2021 een groeiende belangstelling voor wonen en recreatie in en rond de binnenstad. Er blijkt behoefte aan een actuele en integrale visie op de transitie van de binnenstad van winkelgebied naar (be)leefgebied. De gemeente Vijfheerenlanden werkt daarom aan een nieuwe binnenstadsvisie voor Leerdam. Aan de hand van de verschillende belangen en wensen wordt een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren.

Rol Wijkraad Centrum Leerdam

Eerder heeft de Wijkraad centrum Leerdam een enquête gehouden onder bewoners en ondernemers van het centrum over het woon- en leefklimaat in het centrum. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in het VHL-plein van 24 juni.

Enquête

Als vervolg daarop hebben wij samen met de Wijkraad de bezoekers gevraagd hoe we het centrum aantrekkelijker kunnen maken. Bezoekers zijn voor ons ook mensen die in Leerdam of omgeving wonen en in het centrum komen om te winkelen of een terrasje te pakken.

Ook vastgoedeigenaren in het kernwinkelgebied en aanloopstraten zijn bevraagd. 

Visie

De centrumvisie wordt opgesteld door bureau BRO. De komende maanden verzamelen zij informatie met enquêtes en interviews. Naast ondernemers, bewoners en bezoekers hebben ook vastgoedeigenaren een vragenlijst gekregen. Er is een schouw en werksessies gehouden en een klankbordgroep denkt mee. De visie wordt opgesteld in de zomermaanden/begin van de herfst.

De resultaten van de enquêtes worden gebruikt om een visiedocument op te stellen voor de binnenstad Leerdam, zodat we van de binnenstad een plek maken waar het prettig verblijven is. Thema’s in de visie zijn een compact kernwinkelgebied, transformatie van leegstand, parkeren, het al dan niet afsluiten van de Kerkstraat voor gemotoriseerd verkeer, ondernemen, recreatie en toerisme, leefbaarheid en groen.

Werksessie

Om de visie compleet te maken, willen we graag weten wat u belangrijk vindt voor de binnenstad. Op woensdag 22 september om 19.30 uur organiseren we daarom een werksessie met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere geïnteresseerden.

We starten de avond met een presentatie van adviesbureau BRO over de analyse, het proces en de eerste denkrichtingen voor de visie. Hierbij is aandacht voor functies als detailhandel, horeca, dienstverlening, recreatie en cultuur, wonen, openbare ruimte, verkeer, etc. Vervolgens gaan we in verschillende thematafels dieper in op belangrijke onderwerpen. Met vragen als: hoe moet de binnenstad zich bij voorkeur ontwikkelen, en voor wie? Hoe ziet de ‘ideale’ binnenstad eruit? Welke functies en voorzieningen passen in de binnenstad en op welke locaties? We sluiten de avond af met een plenaire terugkoppeling. 

De locatie van de bijeenkomst is nog niet bekend. Onze voorkeur gaat uit naar een bijeenkomst in Leerdam. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen kan het ook een digitale bijeenkomst worden. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 21.30 uur.

Aanmelden

Voor deze bijeenkomst is aanmelden nodig. Dat kan via janny.van.empel@bro.nl.
U ontvangt dan ook meer informatie over de locatie.