Doelen en de vier pijlers van het nieuwe sportbeleid

Ons doel de komende jaren is om meer inwoners enthousiast te maken voor sport- en bewegen.

Ons doel de komende jaren is om meer inwoners enthousiast te maken voor sport- en bewegen. Concreet willen wij het volgende bereiken:

 1. Wij willen dat de sport- en beweegdeelname over 5 jaar in de buurt komt van het landelijke gemiddelde. Dat is op dit moment nog niet het geval en wij streven naar een ‘inhaalslag’ in onze gemeente.
 2. Wij willen dat het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging minimaal op het huidige, goede, niveau blijft. Dat zou een prestatie van formaat zijn, omdat landelijk het percentage Nederlanders dat lid is van een vereniging al jaren daalt.
 3. Als derde streven wij naar een vermindering van gezondheidsklachten die een sterke relatie hebben met te weinig bewegen. Wij gaan voor een daling van het percentage inwoners met overgewicht en Diabetes Type B. Ook willen wij een daling zien van het aantal valongevallen door ouderen.

Onze doelstellingen willen wij bereiken door onze inspanningen de komende jaren te richten op vier pijlers.

Heel Vijfheerenlanden beweegt 2021-2025

Stijging van sport- en beweegdeelname naar Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 50,5% en wekelijkse sporters 49,0%.

Percentage leden sportvereniging naar minimaal 26,2%.

Verbetering van gezondheidsindicatoren:

 • % jongeren en volwassenen met gezond gewicht gelijk of hoger dan NL%.
 • Daling % inwoners diabetes Type2
 • Daling valongevallen ouderen

Door middel van vier pijlers

Pijler 1: Professionele verenigingsondersteuning

Verenigingen zijn een cruciale schakel in het bereiken van onze doelstellingen. De verenigingen kunnen en willen meer betekenen voor de inwoners onder andere door samenwerking onderling en met onderwijs, welzijn, zorg en commerciële aanbieders. Om die ambities te doen slagen is het nodig dat de verenigingen daarbij worden ondersteund.  Dat gaan wij doen. De komende jaren ondersteunt en faciliteert de gemeente de sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders en begeleidt de match tussen inwoners, aanbieders en de sportieve ruimte.

 • Toename vitale verenigingen
 • Toename 'open clubs'
 • Toename leden aandachtsgebieden en leeftijd tot 10 jaar
 • Inzet buurtsportcoaches
 • Bundeling van middelen
 • Opsluiten van het sportaanbod
 • Informatie- en themasessies
 • Samenwerking en uitwisseling

Pijler 2: Sport- en beweegstimulering gericht op doelgroepen

Alleen verenigingsondersteuning is voor een aantal gebieden en een aantal doelgroepen onvoldoende om onze doelstellingen te bereiken. Voor deze gebieden en doelgroepen is meer nodig. Gerichte sport- en beweegstimulering is nodig om in specifieke wijken het verschil te maken, vooral voor de groepen in deze wijken die een ‘steuntje in de rug’ nodig hebben. Ook extra inzet op de kinderen in die wijken, op jongvolwassenen en senioren is van belang. Daar gaan wij op inzetten. Wij gaan - samen met onze partners en buurtsportcoaches – zorgen voor een structureel en gebiedsgericht sport- en beweegaanbod voor kinderen, jongvolwassenen, gehandicapten, ouderen en mensen met afstand tot arbeidsmarkt.

 • Verbetering sport en bewegen in kinderopvang en scholen
 • Specifieke gebiedsgerichte programma's
 • Sport en bewegen in kinderopvang
 • Vakleerkrachten basisonderwijs
 • Alle kinderen zwemvaardig
 • Versterking samenwerking met onderwijs, welzijn en zorg
 • Specifieke stimuleringsprogramma's

Pijler 3: Multifunctionele en duurzame sportaccommodaties

Het bereiken van onze doelstellingen lukt niet zonder voldoende accommodaties die multifunctioneel en duurzaam zijn. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor de totstandkoming en instandhouding van deze accommodaties en draagt daar financieel aan bij.

 • Bewegen in omgevingsvisie
 • Speelplekken
 • Basisvoorzieningen op orde
 • Nieuw accommodatiebeleid
 • Bijdrage aan sportparkbeheer
 • Stimuleren samenwerking
 • Criteria multifunctionele sportparken
 • Sportieve recreatie
 • Sportondernemers bij sportaccommodaties
 • Duurzaamheid als uitgangspunt
 • Duurzaamheidsscan

Pijler 4: Transparante subsidieregeling

Vanuit ons sportbeleid willen wij voor onze sportverenigingen en andere sportaanbieders graag randvoorwaarden creëren en organisaties prikkelen om samen met ons de sport- en beweegdoelstelling te realiseren. Wij gaan een transparant speelveld met eenduidige subsidies voor sportverenigingen en sportaanbieders realiseren.  

 • Maatschappelijke tarieven
 • Waardering
 • Plus-subsidie
 • Maatschappelijke tarieven sportaccommodaties en waarderingssubsidie
 • Subsidieprogramma voor brede en vitale verenigingen
 • Stimuleringsregeling voor nieuw sportaanbod en maatschappelijke activiteiten
 • Bundeling van financiële middelen

Wij zijn benieuwd wat u van de doelstellingen en deze vier pijlers vinden en of er nog belangrijke thema’s ontbreken. Dit horen wij natuurlijk graag!