Commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport)

De belangrijkste resultaten van de inventarisatie zijn neergelegd in een opiniërende nota, die op 27 mei 2021 wordt besproken met de raadsleden in de commissie WOS. De commissie WOS vergadert voorafgaand aan de openbare raadsvergadering.

De belangrijkste resultaten van de inventarisatie zijn neergelegd in een opiniërende nota, die op 27 mei 2021 wordt besproken met de raadsleden in de commissie WOS. De commissie WOS vergadert voorafgaand aan de openbare raadsvergadering. In deze nota zijn de volgende pijlers uitgewerkt:

Pijler 1: Ondersteunen en faciliteren van (vitale) sportverenigingen

In Vijfheerenlanden is een grote groep vitale sportverenigingen actief. Deze verenigingen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de inwoners van Vijfheerenlanden, die meer dan gemiddeld lid zijn van die verenigingen. Wij denken dat deze verenigingen in staat zijn om voor nog meer inwoners dan nu het geval is, een rol te spelen. De verenigingen zelf zijn het daarmee eens, zij het dat zij ondersteund willen worden bij het invullen van die bredere rol. Met pijler 1 wordt ingezet om de verenigingen die ondersteuning te gaan bieden, zodat – via de verenigingen – nog meer inwoners gaan bewegen en sporten.

Pijler 2: Versterken samenhang en samenwerking

Met deze pijler wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen verenigingen onderling en op samenwerking tussen verenigingen, het onderwijs, de welzijnssector, de zorg en het commerciële sportaanbod. Wij denken dat betere samenwerking ertoe leidt dat meer inwoners gaan bewegen en sporten, vooral in de gebieden waar de sport- en beweegdeelname het meeste achterblijft (De Hagen (Vianen), Leerdam-West, Leerbroek en Nieuwland). Die samenwerking wordt idealiter ondersteund door de inzet op multifunctionele accommodaties.

Pijler 3: Transparant speelveld subsidies sportverenigingen en sportaanbieders.

Deze pijler richt zich op de ontwikkeling van een subsidiesystematiek die verenigingen en andere aanbieders stimuleert om meer inwoners aan het bewegen te krijgen. In de nota voor de Commissie WOS zijn meerdere opties en de hiermee samenhangende risico’s beschreven. De uitkomst van de discussie zal richtinggevend zijn voor het vervolg van het project.