Aan de slag met Visie Sport en Bewegen

In de gemeente Vijfheerenlanden gaan we de komende tijd aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe visie op sport en bewegen. Als nieuwe gemeente ontwikkelen wij deze nieuwe visie graag samen met jullie.

In de gemeente Vijfheerenlanden gaan we de komende tijd aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe visie op sport en bewegen. Als nieuwe gemeente ontwikkelen wij deze nieuwe visie graag samen met u. Hierbij verliezen wij de huidige situatie niet uit het oog, maar wij zijn wel uitdrukkelijk op zoek naar een visie die pas bij de nieuwe gemeente die wij zijn. Meer dan ooit hebben we in beeld hoe belangrijk sport en bewegen is. Het draagt bij aan onze gezondheid, de leefbaarheid in onze dorpen en wijken en geeft ons veel plezier! Ook draagt sport bij aan maatschappelijke doelstellingen. Dit allemaal met elkaar verbinden is niet eenvoudig, maar samen met u gaat dat zeker lukken. We betrekken dus iedereen die een bijdrage kan leveren. Tijd om u te informeren over de volgende stap.

We starten met een goed onderzoek

Om de visie te kunnen ontwikkelen brengen we eerst goed in kaart hoe het nu gesteld is met bewegen, sporten en de sportaccommodaties in onze gemeente. Met dat onderzoekswerk zijn we inmiddels gestart en de resultaten gebruiken we om antwoord te geven op de vraag: ‘hoe ziet het toekomstige sportbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden er idealiter uit en hoe willen wij omgaan met sportaccommodaties om dit beleid tot een succes te maken?’. Bij het ontwikkelen van het nieuwe sportbeleid zullen we rekening houden met actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van onder meer sportlidmaatschap, vergrijzing, gezondheid en andere relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Ook de ontwikkelingen in het sociaal domein (welzijn, werk en zorg) zullen we meenemen. Deze hebben namelijk hun weerslag op het sportbeleid. Zo is het goed om te weten dat sport en bewegen steeds vaker als middel wordt ingezet voor om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de sportbestuurders inmiddels van mening is dat sport een maatschappelijke rol moet vervullen.

Hoe betrekken wij u bij de Visie op Sport en Bewegen?

De gemeente vindt het van groot belang dat het nieuwe sportbeleid en sportaccommodatiebeleid kan rekenen op draagvlak bij alle belanghebbenden. Dat zijn de inwoners, de sportverenigingen, de exploitanten van sportaccommodaties, scholen en andere maatschappelijke partners.

Uit deze belanghebbende verenigingen en instellingen zijn inmiddels een project- en klankbordgroep samengesteld en de deelnemers aan die groepen zijn geïnformeerd over het onderzoek. Iedereen heeft met veel enthousiasme gereageerd op onze uitnodiging om actief aan het onderzoek deel te nemen en de meeste interviews staan gepland. Omdat grote bijeenkomsten organiseren de komende tijd (nog) niet mogelijk is, zetten we voorlopig in op een online participatietraject waarin we met elkaar in gesprek gaan.

Ook is goed om alvast in de agenda te noteren dat er op 11 mei a.s. om 19.30 uur een bijeenkomst gepland staat, waarvoor alle spelers op het gebied van sport en bewegen worden uitgenodigd. De sportverenigingen en andere aanbieders ontvangen daar nog een afzonderlijke uitnodiging voor. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk een digitale bijeenkomst. In de maand augustus vindt weer zo’n bijeenkomst plaats.

En uiteraard wordt ook de gemeenteraad in het proces betrokken. In mei staat dit onderwerp op de agenda van de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport. Samen met de raad zullen wij de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het sportbeleid en het sportaccommodatiebeleid bepalen.

Verder nodigen wij u van harte uit om – als u ideeën of suggesties heeft over sporten bewegen in Vijfheerenlanden – die met ons te delen. Die ideeën en suggesties worden allemaal verzameld en serieus genomen.

Gedurende het hele project informeren wij u van tijd tot tijd met een nieuwsbrief over de stand van zaken van het project. We delen de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode en de planning voor de komende periode.

Ondersteuning

Vanuit de gemeente werken de beleidsadviseurs Kick Gereke en Vincent Snelders aan deze nieuwe visie en daarbij laten zij zich ondersteunen door de Hospitality Group. Het team van Hospitality Group bestaat voor dit project uit drie ervaren adviseurs die hun sporen ruim hebben verdiend in de sector. Dat team wordt geleid door Dick Leijen. U komt ze binnenkort vast een keer tegen!

Planning

Ons doel is om de nieuwe visie op sport en bewegen aan het einde van de zomer 2021 klaar te hebben. Zoals al eerder genoemd, starten we met een onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van sport en bewegen en de sportaccommodaties in onze gemeente. Nog voor de zomer willen we die inzichten vertalen naar een nieuw sportbeleid en ook naar een visie op onze sportaccommodaties. De zomer gebruiken we dan om het nieuwe beleid verder uit te werken en een enthousiasmerende nota te schrijven waar we allemaal achter kunnen staan.