Landbouw

De gemeente vindt een vitale landbouwsector die de continuïteit in de voedselvoorziening waarborgt belangrijk.

De gemeente Vijfheerenlanden is bij uitstek een agrarisch gebied met een typisch cultuurlandschap. Boeren verzorgen hier ruim 9.330 hectare grond van de ruim 15.330 hectare. Dat is ruim 60% van het grondgebied van de gemeente.

De agrarische sector is vanouds een belangrijke economische sector. In Vijfheerenlanden bestaat de agrarische sector voornamelijk uit melkveehouderij en fruitteelt.

De gemeente vindt een vitale landbouwsector die de continuïteit in de voedselvoorziening waarborgt belangrijk.

(Aanmelden) Nieuwsbrief

De gemeente stuurt regelmatig een nieuwsbrief landbouw voor de agrarische sector. Daarin houden wij u op de hoogte over de vergaderingen van de werkgroep Landbouw, het verloop van het proces en andere onderwerpen die van belang zijn.

Inschrijven voor de nieuwsbrief (opent nieuw venster)

Ontwikkeling Landbouwvisie

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil de overheid vóór 2030 de natuur ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Het NPLG gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners, (agrarisch) ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers op zoek naar oplossingen per gebied.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) is bezig om een Landbouwakkoord op te stellen. De verwachting is dat dit akkoord in het eerste kwartaal van 2023 afgesloten wordt.

Provinciaal gebiedsplan

Het Rijk heeft aan alle provincies gevraagd om een provinciaal gebiedsplan op te stellen. Hierin stellen de provincies per gebied de doelen voor stikstof, natuur, water en klimaat vast. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Dit heet de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA). Bij de plannen per gebied speelt de landbouwsector een belangrijke rol. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Utrecht.

Landbouwvisie Vijfheerenlanden

De gemeente wil samen met alle belanghebbenden werken aan een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig buitengebied. Een gebied waarin de agrariër zijn werk kan doen, er plek is voor recreatie en ruimte voor herstel van de natuur en biodiversiteit. Onze inzet is een goede balans tussen landbouw, natuur, waterbeheer. We houden daarbij rekening met de effecten van bodemdaling, recreatie, het opwekken van duurzame energie en alle andere belangen die spelen in het landelijk gebied. 

De gemeente stelt zich zoveel mogelijk op als partner van de agrariërs bij de transitie van de landbouw. In overleg met de agrariërs verkent de gemeente de mogelijkheden om de ambities op het gebied van verduurzaming, biodiversiteit en natuurversterking te combineren met een gezonde economische bedrijfsvoering.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft nog geen visie op de landbouw. Die wordt in 2023 in overleg met de sector opgesteld en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. 

De landbouwvisie vormt de basis voor een concrete Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied. De gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden streven naar een gezamenlijk, zoveel mogelijk afgestemd, concrete Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Werkgroep Landbouw

Op de informatieavond op 1 november 2022 hebben we verteld dat we graag een werkgroep willen oprichten met mensen uit de agrarische sector. Op die manier zit de sector zelf aan tafel en denkt en praat mee over de toekomst van de landbouw. Ruim 30 mensen hebben zich aangemeld voor deze werkgroep. Leden uit de werkgroep zitten op persoonlijke titel in de werkgroep en hebben formeel geen mandaat.

De werkgroep Landbouw heeft de volgende rol:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over stukken die worden opgesteld voor de landbouwvisie en de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vijfheerenlanden.
  • Op onderdelen zelf aan de slag gaan, gefaciliteerd door gemeente en provincie.
  • Inbrengen van kennis en kunde, benoemen van knelpunten, oplossingsrichtingen of ervaringen uit pilots e.d.
  • De verbinding verzorgen met de achterban.

Op 12 december 2022 is de werkgroep voor de eerste keer samengekomen. Lees hier het Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Landbouw op maandag 12 december 2022.

Informatieavond agrariërs

Bijeenkomst november 2022

Op 1 november 2022 hebben we een informatieavond gehad voor agrariërs in de gemeente Vijfheerenlanden over de toekomst van de landbouw in onze gemeente. 

Het doel van de avond was om hen te informeren over de actuele stand van zaken. Ook wilden we met de sector praten over het vervolgproces om een Gebiedsgerichte Aanpak en een landbouwvisie op te stellen. 

We hebben op deze avond verteld dat we graag een werkgroep met mensen uit de agrarische sector wilden oprichten. Op die manier zit de sector zelf aan tafel en denkt en praat mee over de toekomst van de landbouw in de gemeente. Ruim 30 mensen hebben zich aangemeld voor deze werkgroep. Daar zijn we erg blij mee. 

Lees hier het Verslag van de bijeenkomst ‘Toekomst van de landbouw’ van 1 november 2023.

Vragen en antwoorden

Tijdens de eerste informatieavond hebben we gemerkt dat er nog veel vragen zijn waarop nog geen duidelijk antwoord is te geven. Vooral als het gaat over stikstof. We hopen dat daar snel meer duidelijkheid over komt. De gemeente heeft nauw contact met de provincie Utrecht om te zorgen dat die vragen zo snel en goed mogelijk beantwoord worden. 

De provincie Utrecht houdt een lijst bij met vragen en publiceert die binnenkort op haar website. Een korte uitleg over stikstof en antwoorden op enkele vragen staat al online.