Waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Deze waardebepaling - de WOZ-beschikking - is de basis voor de onroerendezaakbelasting. Deze is opgenomen op de gecombineerde aanslag die u jaarlijks van de gemeente ontvangt. Ook de Belastingdienst en het waterschap gebruiken deze WOZ-waarde voor de heffing van belastingen.

Hoe wordt de waarde bepaald

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

•    de grootte van het pand en de kavel;
•    de ligging;
•    het bouwjaar;
•    bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw;
•    bijzondere omstandigheden, zoals achterstallig onderhoud;
•    de marktwaarde van het pand;
•    de verkoopwaarde van een gelijksoortig pand.
 
Er zijn 2 peildata. Deze gebruiken we om de waarde te bepalen:
•    prijspeildatum: 1 januari van het vorige kalenderjaar
•    toestandspeildatum: 1 januari van het lopende kalenderjaar

U kunt ook de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opzoeken via Landelijke Voorziening WOZ.

Aanpak

Een taxatieverslag opvragen of meer weten?

 • Indien u zich heeft aangemeld staat het taxatieverslag op mijnoverheid.nl
 • U kunt uw taxatieverslag hier downloaden (houdt uw Burgerservicenummer en aanslagnummer bij de hand). 
 • U kunt het taxatieverslag opvragen via woz@vijfheerenlanden.nl
 • Uiteraard kunt u ook tijdens kantoortijden telefonisch contact opnemen via 088-599 7000

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief van de gemeente staat. 

Bezwaar WOZ (DigiD)

Bezwaar indienen per email

Vanaf 1 april 2020 bestaat de mogelijkheid om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen tegen WOZ-beschikkingen. Hiermee wordt beter aangesloten bij de nieuwe communicatiemogelijkheden in de huidige digitale maatschappij. Tot op heden kon dit alleen schriftelijk of via de gemeentelijke website met ondertekening via DigiD. Gebleken is dat inwoners steeds vaker via e-mail hun bezwaarschrift wensen in te dienen. Om die reden is besloten het indienen van bezwaarschriften voor inwoners, bedrijven en instellingen - onder voorwaarden - per e-mail toe te staan. Voor andere bezwaarschriften is de elektronische weg nog niet opengesteld. 

Het indienen van een bezwaarschrift tegen WOZ-beschikkingen per e-mail is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Het bezwaarschrift moet in pdf format als bijlage toegevoegd worden aan de e-mail
 • De bijlage moet maximaal 1mb groot zijn
 • In uw bezwaarschrift vermeld u
  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer
  • De datum van het bezwaar
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • Uw handtekening

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze worden gestuurd naar het e-mailadres: woz@vijfheerenlanden.nl.

Wij sturen u binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Heeft u dan nog niets ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Beroep

Beroep tegen de WOZ-waarde kunt u indienen bij de Rechtbank

Tips

Zie ook:

 • De gemeente gebruikt de WOZ-waarde als grondslag voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). 
  De eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bedrijven e.d.) worden in de OZB betrokken. 
  De OZB wordt van alle onroerende zaken geheven, behoudens enkele al dan niet verplichte vrijstellingen. 
  De gemeente geeft de WOZ-waarden door aan de Belastingdienst en het Waterschap.
   

  Lees verder
 • De Belastingdienst beschikt over alle WOZ-waarden van de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de erfbelasting en de "vermogensrendementsheffing" voor woningen die "niet tot hoofdverblijf dienen". Kijk ook op belastingdienst.nl en Waarderingskamer.nl

  Lees verder
 • Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing die geheven wordt van eigenaren van gebouwde onroerende zaken. Lees hier meer over op de website van Waterschap Rivierenland of Waarderingskamer.nl

  Lees verder
 • Bij de waardering wordt uitgegaan van de "waarde in het economische verkeer". De "waarde in het economische verkeer" is de prijs van een onroerende zaak die een verkoper en een koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij verkoop in lege staat. Ter bepaling hiervan wordt gekeken naar de marktsituatie op de waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar. Deze vrije verkoopwaarde komt tot stand na beoordeling van onder andere vergelijkbare verkoopcijfers en factoren zoals kwaliteit, onderhoud en ligging van de onroerende zaak. Er wordt uitgegaan van de fictie dat de onroerende zaak op 1 januari 2019 leeg verkocht wordt en onmiddellijk in gebruik zou worden genomen. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. De gemeente houdt van alle objecten de bouwkundige kenmerken bij. Verder verzamelt de gemeente zoveel mogelijk marktgegevens, zoals vraagprijzen, verkoopcijfers, huurcijfers en bouwkosten. Zodoende ontstaat een betrouwbaar beeld van de WOZ-waarde rond genoemde waardepeildatum.    

  Bij de taxatie is verder van belang de toestandspeildatum van de onroerende zaak. In het algemeen wordt uitgegaan van de toestand waarin de onroerende zaak zich op 1 januari van het voorgaande jaar bevond. Als echter in, bijvoorbeeld, de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 sprake is geweest van bijvoorbeeld een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging (artikel 18 van de Wet WOZ) dan is rekening gehouden met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari 2020.
   

  Lees verder
 • De WOZ-waarde is vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van vorig jaar. Dit is de waardepeildatum. U kunt een idee krijgen van de juiste waarde door de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. U kunt het taxatieverslag opvragen.

  In het taxatieverslag staan de woningen vermeld die door de gemeente gebruikt zijn om de WOZ-waarde vast te stellen.
   

  Lees verder