Betalen belastingaanslag

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen wegens corona

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, instellingen en inwoners. De gemeente heeft besloten alle inwoners, ondernemers en instellingen in Vijfheerenlanden uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020 voor de aanslagen die in 2020 zijn opgelegd. Voor degene die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, wordt de aanslag in 10 termijnen afgeschreven. De incasso zal gewoon doorlopen en hier wordt geen uitstel op verleend.

Voor vragen of een verzoek om een betalingsregeling kunt u contact opnemen met team belastingen via 088 - 599 7000 of belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Er zijn twee manieren waarop u de belastingen kunt betalen:

 • Door middel van eigen betaling. 
 • Door middel van automatische incasso, mits hiertoe een machtiging is afgegeven. 

Als u wilt betalen met een overschrijving kunt u de volgende gegevens gebruiken:

 • NL29BNGH0285175661 ten name van Gem VHL Belastingen
 • BIC code BNGHNL2G

Betaling automatische incasso

Het aantal betaaltermijnen is afhankelijk van het moment dat u een automatische incasso afgeeft en van de dagtekening van uw aanslag. Tien termijnen is het maximale aantal termijnen wat we kunnen aanbieden voor de aanslagen met onderstaande dagtekeningen:

 • Dagtekening 29 februari 2020: eerste incasso op 31 maart 2020, laatste incasso op 31 december 2020. De machtiging moet dan zijn afgegeven vóór 20 maart 2020
 • Dagtekening 30 april 2020: Eerste incassotermijn 31 mei 2020, laatste incassotermijn 28 februari 2021. De machtiging moet dan zijn afgegeven vóór 22 mei 2020.

Geeft u een machtiging voor automatische incasso later af, dan gelden hiervoor de nog resterende termijnen tot aan de (hierboven genoemde) laatste incassotermijn. De termijnbedragen worden rond de 29ste van de maand van uw rekening afgeschreven.

Automatische incasso; machtigen, wijzigen of intrekken

Wilt u met automatische incasso betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven. Hiervoor kunt u een machtiging afgeven. 

Als er niet voldoende geld op uw rekening staat, proberen wij dit nog één keer af te schrijven. Daarna stopt de automatische incasso en moet u het bedrag dat nog open staat zelf overmaken.
Stopt u de automatische incasso zelf? En staat er nog een bedrag open? Dan moet u dit in één keer betalen.

Online regelen

U kunt een automatische incasso online aanvragen, wijzigen of stopzetten. U moet wel inloggen als inwoner met uw DigiD account. Automatische incasso is mogelijk voor de betalingen van de gecombineerde aanslag. Een machtiging voor automatische incasso kunt u afgeven tot aan de vervaldag van de aanslag.

Digitale belastingbalie (DigiD)

U kunt ook een afspraak maken met één van onze medewerkers voor het betalen van de belastingen

Afspraak maken betaling belastingen

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

 • Maandelijks incasseert de gemeente een termijn met IBAN NL29 BNGH 0285 1756 61 ten name van Gem Vijfheerenlanden belastingen. Bij de afschrijving vermelden we het aanslagnummer waar de incasso betrekking op heeft.

  Lees verder
 • Tien termijnen is het maximale aantal termijnen wat we kunnen aanbieden. 

  Heeft u in februari een machtiging af, dan is de eerste afschrijving op 31 maart 2020. De laatste betaling wordt in december 2020 afgeschreven.
  Heeft u in april een aanslag van ons ontvangen en geeft u in april een automatische incasso af, dan zal uw aanslag in tien (gelijke) termijnen worden afgeschreven. De eerste is op 31 mei 2020 en de laatste op in februari 2021.

  Digitale belastingbalie (DigiD)

  Lees verder
 • Wanneer u een keer de incasso laat storneren, wordt dit termijnbedrag verdeeld over de resterende termijnen. Hierdoor wordt het termijnbedrag aangepast dit om de niet geïncasseerde termijn op te vangen. 

  Wanneer u twee keer achter elkaar laat storneren, dan vervalt de automatische incasso. Deze kan niet opnieuw worden opgestart. U kunt wel een betalingsregeling aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met afdeling belastingen via 088 599 7000.

  Lees verder