Provinciale plannen ter inzage

Ontwerp Bodem- en waterprogramma | Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 | Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken

Ontwerp Bodem- en waterprogramma 2022-2027

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 vastgesteld. Actuele thema’s, zoals omgaan met toenemende periodes van droogte en wateroverlast, en toenemende drukte in de ondergrond, zijn onderdeel van het Ontwerp BWP. De provincie wil weten wat u van het beleid vindt. Daarom ligt het Ontwerp Bodem- en waterprogramma 6 weken ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren. In het eerste kwartaal van 2022 zullen Provinciale Staten het Bodem- en waterprogramma definitief vaststellen.

Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de provincie beschikken over een omgevingsverordening voor de fysieke leefomgeving. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben daarom op 18 mei 2021 de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld. Hiervoor is de Interim Omgevingsverordening op basis van de huidige wetgeving, die Provinciale Staten op 10 maart 2021 hebben vastgesteld, omgezet naar de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022. Naast de omzetting zijn in de Ontwerpverordening ook enkele inhoudelijke wijzigingen opgenomen ten opzichte van de Interimverordening, die op 1 april 2021 in werking is getreden.

Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. In het vierde kwartaal van 2021 zullen Gedeputeerde Staten de definitieve versie van het Provinciaal programma Wonen en werken vaststellen. 

Het programma wonen en werken is een uitwerking van de Provinciale Omgevingsvisie. Daarin staat beschreven dat we voor de keuze van woon- en werklocaties van de ‘regionale programmering’ afspraken willen maken met gemeenten. Het afgelopen jaar hebben we daarover met gemeenten en regio’s overleg gehad. Dit heeft geresulteerd in regionale programma’s wonen en werken voor de regio’s U16, Foodvalley (Utrechtse gemeenten) en Amersfoort (Utrechtse gemeenten). De essentie van deze regionale programma’s hebben wij opgenomen in het Ontwerp provinciale programma. Hierin is onderverdeeld naar regio en is per gemeente een programma voor wonen en werken opgenomen. Nieuwe uitbreidingslocaties, waarvan de ontwikkeling door dit programma mogelijk wordt gemaakt, zijn daarbij specifiek aangegeven. Daarnaast is ook een overzicht opgenomen van de met de gemeenten gemaakte afspraken op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en evenwichtige groenontwikkeling.

De bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de website van de Provinvie Utrecht - Ter inzage.