Inrijverboden sluipverkeer Vianen - Lexmond

Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

In de avondspits rijdt er veel sluipverkeer van de A2 via Vianen en Lexmond naar de A27. Dit geeft overlast voor onze inwoners en gaat ten koste van veiligheid en leefbaarheid. Om het sluipverkeer te ontmoedigen, stellen we een inrijdverbod in voor niet-bestemmingsverkeer van 15.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Wie een goede reden heeft om dit traject te gebruiken, kan een ontheffingsaanvraag indienen.

Verkeer wat ook via een volwaardige omleiding of op een ander moment van de dag op de plaats van bestemming kan komen, krijgt in principe geen ontheffing. Het inrijdverbod kan lastig zijn, maar is zeker de moeite waard om te proberen. Het is ook de enige maatregel die wij als gemeente zelf kunnen toepassen om de overlast voor sluipverkeer aan te pakken. Wij hebben er vertrouwen in dat het gaat helpen. Het is een kwestie van doorbijten; we gaan er samen voor! Mocht blijken dat de maatregel niet goed werkt, dan is er ruimte om de aanpak aan te passen.

Laatste update: februari 2023

Update februari 2023

Naar aanleiding van gesprekken met een grote groep ondernemers, die overlast vreesden voor hun klanten, is nogmaals naar het plan gekeken.

Met elkaar hebben we alternatieven onderzocht om verkeersbewegingen tussen Lexmond en Vianen mogelijk te maken zonder daarvoor een ontheffing te moeten hebben. Door de inrijverboden dichter naar de A27 te verplaatsen wordt het nu makkelijker voor inwoners en ondernemers terwijl sluipers worden ontmoedigd.

Bij de inrijverboden komen camera’s met permanente handhaving. Binnenkort wordt hiervoor een nieuw verkeersbesluit genomen en worden de exacte locaties bekend gemaakt. Dan wordt ook meer bekend over wie in aanmerking komt voor een ontheffing.

Historie

In een eerder plan (januari 2022) wilde de gemeente sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond weren met borden en handhavers. De gemeente heeft de afgelopen jaren in een team van experts van Rijkswaterstaat, het Waterschap, de provincie en een ingenieursbureau gekeken naar mogelijke oplossingen. Hierbij is een toeritdosering op de oprit A27 bij Lexmond besproken. Rijkswaterstaat zag dit niet als een goede oplossing omdat zij het rendement van een toeritdosering te laag vinden en rekening houden met minder doorstroming. Om toch het ongewenste sluipverkeer tegen te kunnen gaan is er vervolgens gezocht naar maatregelen waarbij doorgaand verkeer op de Rijkswegen blijft en lokale wegen de lokale bereikbaarheid zin min mogelijk hindert. Daarom is er gezocht naar oplossingen binnen de gemeente Vijfheerenlanden). De keuze voor de locaties zijn gemaakt omdat daarmee al het doorgaande verkeer voorkomen kan worden en er tegelijkertijd een legale mogelijkheid wordt geboden om terug te rijden naar de oprit Vianen op de A2.

Handhaven met camera’s was toen niet haalbaar, vandaar de keuze toenmalige keuze voor boa’s. In het aangepaste plan kiezen we voor camerahandhaving omdat de tijd en het geld ontbreekt om nu gelijk camera’s te plaatsen. 

In andere gemeenten (Landsmeer, De Bilt, Nijmegen) is deze maatregel succesvol.

De oorspronkelijke plannen kunt u hier terug lezen via

Inwoners konden op dit plan reageren door het indienen van zienswijzen. 
Dat leverde bijna 130 zienswijzen op, die zijn behandeld en verwerkt in een aangepast besluit van juli 2022. 

 1. Het gebied dat in aanmerking komt voor ontheffingen is fors uitgebreid met onder andere Meerkerk. Op het kaartje is dit weergegeven in oranje. (Zie blok: update juli 2022)
 2. In de beleidsregels is opgenomen dat bedrijven die in de nabijheid van de inrijverboden gevestigd zijn en dikwijls grotere aantallen bezoekers en/of klanten ontvangen gratis ontheffingen voor hun klanten kunnen aanvragen.

Tegen dit besluit is beroep ingediend door twee partijen. De gemeente is met hen in gesprek gegaan. Grootste struikelblok was de locatie van de inrijverboden.

Naar aanleiding van gesprekken met een grote groep ondernemers, die overlast vreesden voor hun klanten, is nogmaals naar het plan gekeken.

Met elkaar hebben we alternatieven onderzocht om verkeersbewegingen tussen Lexmond en Vianen mogelijk te maken zonder daarvoor een ontheffing te moeten hebben.

Update januari 2023

Naar aanleiding van gesprekken met een grote groep ondernemers, die overlast vreesden voor hun klanten, is nogmaals naar het plan gekeken.

Met elkaar hebben we alternatieven onderzocht om verkeersbewegingen tussen Lexmond en Vianen mogelijk te maken zonder daarvoor een ontheffing te moeten hebben.

Door de inrijverboden dichter naar de A27 te verplaatsen wordt het nu makkelijker voor inwoners en ondernemers terwijl sluipers worden ontmoedigd.

Bij de inrijverboden komen camera’s met permanente handhaving. Binnenkort wordt hiervoor een nieuw verkeersbesluit genomen en worden de exacte locaties bekend gemaakt.

Update oktober 2022

Eind augustus is een nieuw verkeersbesluit genomen en ter inzage gelegd. In het nieuwe besluit zijn de wijzigingen verwerkt (zie update juli). Het verkeersbesluit ligt 6 weken ter inzage.

Lees hier het Verkeersbesluit voor het instellen van inrijverboden binnen de bebouwde kom op vier locaties tussen Vianen en Lexmond.

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u beroep indienen. Hoe dit werkt, staat onderaan het besluit uitgelegd.

Afhankelijk van het feit of er beroep wordt aangetekend en door hoeveel personen zal er behandeling door de rechtbank moeten gaan plaats vinden. We zijn daarbij afhankelijk van de planning van de rechtbank. We gaan dan ook de keuze maken of we doorgaan met plaatsing en het in gebruik nemen van de camera’s of dat we eerst de uitspraak van de rechtbank afwachten.

Ondertussen zijn we in gesprek met het Openbaar Ministerie over het plaatsen van camera’s.

Update juli 2022

De afgelopen tijd zijn er bijna 130 zienswijzen ingediend met betrekking tot het concept verkeersbesluit en de concept beleidsregels die gaan over de invoering van inrijverboden tussen Vianen en Lexmond. Wij hebben alle zienswijzen verzameld in een zienswijzenota en deze naar alle indieners verstuurd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week het definitieve verkeersbesluit en de definitieve beleidsregels gewijzigd vastgesteld.

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd?

Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd, namelijk:

 1. Het gebied dat in aanmerking komt voor ontheffingen is fors uitgebreid met onder andere Meerkerk. Op het kaartje is dit weergegeven in oranje.
 2. In de beleidsregels is opgenomen dat bedrijven die in de nabijheid van de inrijverboden gevestigd zijn en dikwijls grotere aantallen bezoekers en/of klanten ontvangen gratis ontheffingen voor hun klanten kunnen aanvragen.

Nieuw ontheffingengebied inrijverboden: Van het oosten bij de gemeentegrens bij Ameide en Meerkerk tot het westen bij Vianen. Ook wordt een stukje Hei- en Boeicopseweg neemgenomen.

Met deze aanpassingen denken we in belangrijke mate tegemoet gekomen te zijn aan de wensen cq. bezwaren die in de zienswijzen kenbaar zijn gemaakt.

Hoe nu verder?

Met de instemming van het college zijn de beleidsregels definitief geworden. Het college heeft ook het definitieve verkeersbesluit genomen. Daartegen kan echter nog wel beroep worden aangetekend bij de rechtbank. In verband met de aanstaande zomervakantie gaan wij dit verkeersbesluit publiceren na aanstaande zomervakantie. 
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat we in tegenstelling tot de eerdere plannen de handhaving met camera’s gaan doen in plaats van handhaving met boa’s. Dat vraagt echter wel meer voorbereiding omdat de camera’s ingekocht en geplaatst moeten worden en dat hierover nog nadere afspraken met het Openbaar Ministerie gemaakt moeten worden.

Daarnaast zal er nog een aanvraagprocedure voor de ontheffingen opgestart gaan worden. Dat doen we pas nadat het verkeersbesluit definitief is. Het is daarom nu nog NIET mogelijk ontheffingen aan te vragen! Daarover wordt afzonderlijk gecommuniceerd.

Planning

We publiceren het verkeersbesluit eind augustus/begin september 2022. Vervolgens zijn er 6 weken om beroep aan te tekenen. Afhankelijk van het feit of er beroep wordt aangetekend en door hoeveel personen zal er behandeling door de rechtbank moeten gaan plaats vinden. We zijn daarbij afhankelijk van de planning van de rechtbank. We gaan dan ook de keuze maken of we doorgaan met plaatsing en het in gebruik nemen van de camera’s of dat we eerst de uitspraak van de rechtbank afwachten. 

Stand van zaken maart 2022

Zo’n 130 inwoners en ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de mogelijke invoering van inrijverboden tussen Vianen en Lexmond (verkeersbesluit en/of de bijbehorende beleidsregels). We hebben die zienswijzen verwerkt in een totaaloverzicht en deze voorzien van een gemeentelijke reactie. Deze ontvangen de indieners nadat het college een definitief besluit heeft genomen.

In de tussenliggende periode zijn we ook in gesprek met de provincie en het Openbaar Ministerie over de mogelijkheid van het inzetten van camera’s voor de handhaving. De eerste signalen zijn positief en we gaan daar ook op inzetten alleen vraagt dat traject tijd. We willen daarom eerst van start gaan met de invoering van het systeem met een periode van waarschuwing en daarna met handhaving met de inzet van boa’s.

Dat betekent dat er een collegevoorstel wordt voorbereid waarin het college wordt gevraagd definitief in te stemmen met het verkeersbesluit en de beleidsregels. Er worden op basis van de ontvangen zienswijzen aangepaste voorstellen gedaan. Het is vervolgens aan het college om daar de definitieve besluiten over te nemen.

We verwachten over een paar weken het voorstel aan het college voor te leggen. Daarna wordt het traject van het aanvragen van ontheffingen in gang gezet. Dat kan dus nu nog niet! Nadere informatie hierover volgt later.

Inrijverboden

Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

Uit onderzoek is gebleken dat in de avondspits 400 à 500 motorvoertuigen met pieken tot 700 voertuigen per uur de spits op de A27 en A2 proberen te omzeilen door gebruik te maken van de lokale wegen. Door het instellen van inrijverboden van noord naar zuid moet het doorgaande verkeer geweerd gaan worden. Het gaat dus om verkeer vanuit de richting Utrecht naar het zuiden en niet om verkeer in de tegenovergestelde richting.

De inrijverboden worden geplaatst nabij deze 4 kruispunten:

 1. Lexmondsestraatweg vlakbij het kruispunt met de Bentz-Berg en Lange Waaijsteeg
 2. Helsdingse Achterweg vlakbij het kruispunt met de Lange Waaijsteeg
 3. De Panoven vlakbij het kruispunt met de Lange Waaijsteeg
 4. De Mijlweg vlakbij het kruispunt met de Limiet

Het inrijverbod moet van kracht worden van 15.00 tot 19.00 uur op maandag t/m vrijdag in noord-zuidrichting. Vanaf de andere richting kan iedereen er wel gewoon gebruik van maken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor vrachtwagens, openbaar vervoer en landbouwverkeer. Hulpdiensten hebben te allen tijde toegang tot deze wegen.

Op deze plattegrond staat het westelijk deel van Vianen. Op 4 locaties wil de gemeente een bord plaatsen met de tekst: verboden in te rijden tussen 15 en 19 uur op maandag tot en met vrijdag. Uitgezonderd vrachtauto's, landbouwverkeer en autobussen. De locaties zijn wegen die richting Lexmond leiden: in de avondspits kan sluipverkeer hier niet langs zonder een ontheffing.

Zienswijze indienen

De zienswijzeperiode is verlopen. U kunt nu geen zienswijze meer indienen.

Vervolg

Uit alle reacties ontstaat is een beeld van het draagvlak voor deze maatregelen ontstaan. Het besluit is nu hierop aangepast.

Tegen dit definitieve besluit kunt nu u bezwaar indienen bij de rechtbank. Ook is er een mogelijkheid tot voorlopige voorziening.

Veel gestelde vragen

De aanpak

Wat is het probleem?

Inwoners van Vianen ervaren al jaren overlast, hinder, doorstroming, de oversteekbaarheid van de Bentz-Berg is lastig en zorgt daardoor voor een gevoel van onveiligheid. De gemeente heeft hier veel klachten over ontvangen en de gemeenteraad heeft om maatregelen gevraagd. Ook uit onderzoek blijkt dat gemiddeld in de spits zo’n 500 voertuigen extra passeren per uur met pieken tot wel 700 voertuigen per uur.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is sluipverkeer dat de files op de snelweg mijdt in de avondspits. Dit blijkt uit verschillende studies. Gemiddeld gaat het om 400-500 extra voertuigen tot pieken van 700 extra voertuigen extra in een spitsuur! De sluiproute A2-Bentz-Berg-Lexmondsestraatweg/Oude Rijksweg- A27 is voor autoverkeer 4 minuten sneller in avondspits dan de route via knooppunt Everdingen. Covid-19 heeft invloed maar het is gebleken dat de overlast en files ook gelijk weer aantrekken zodra de teugels gevierd worden. Vrachtverkeer heeft veel minder tijdwinst en sluipt daardoor ook minder. Daarom zijn de inrijverboden niet voor hen van toepassing, temeer omdat er ook bestemmings-vrachtverkeer is naar de bedrijven.

Wat is het doel van de inrijverboden?

We willen een aantrekkelijke veilige en leefbare omgeving creëren, tegengaan van ongewenst vooral regionaal, provinciaal en nationaal doorgaand verkeer via ons wegennet. Deze wegen hebben een hoofdfunctie (gebiedsontsluiting) voor bestemmingsverkeer bestaande uit lokaal en interlokaal verkeer en fietsverkeer. Dat betekent dat deze wegen niet bedoeld zijn voor de afwikkeling van doorgaand regionaal, provinciaal en nationaal verkeer zonder herkomst of bestemming in dit gebied. Bovendien is het onderliggende wegennet niet ingericht en aangewezen voor grote hoeveelheden verkeer vanwege hun functie, breedte en verharding.

Het doorgaande verkeer dient via het hoofdwegennet afgewikkeld te worden (A27 en A2). Deze hoofdwegen zijn ook aantrekkelijker en veiliger en daarvoor bedoeld en aangelegd.

Locaties

Op vier locaties komen borden te staan met de tekst: 'Inrijverbod ma-vr 15-19 uur' en er komen camera’s. Ook zijn twee andere locaties in voorbereiding voor als dit later nodig blijkt na aanvullende metingen.

Met Waterschap Rivierenland, Openbaar Ministerie en andere partners kijken we hoe de camera’s zo dicht mogelijk bij de snelweg kunnen komen. Als hier overeenstemming over is, volgt een bekendmaking. U kunt hier dan op reageren.

Waar komen de inrijverboden?

Het gaat om een 4-tal inrijverboden in noord-zuidrichting van maandag t/m vrijdag van 15.00-19.00 uur op de volgende wegen:

 • Panoven ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg
 • Mijlweg
 • Helsdingse Achterweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg
 • Lexmondsestraatweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg

25-08-2022: Verkeersbesluit voor het instellen van inrijverboden binnen de bebouwde kom op 4 locaties tussen Vianen en Lexmond, gemeente Vijfheerenlanden
22-11-2021: Ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van inrijverboden buiten de bebouwde kom op 4 locaties tussen Vianen en Lexmond.

Wat als ik op deze wegen moet zijn?

De nadelen van dit besluit mogen niet tot onacceptabele en onevenredige nadelen voor de bewoners en werkenden leiden. Daarom is er een ontheffingsbeleid waarbij de direct aanwonenden in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod (zie kaart). We bieden de mogelijkheid aan de omgeving om een ontheffing aan te vragen. Voor de verstrekking van de ontheffingen zijn (concept) beleidsregels opgesteld.

De locaties blijven altijd via de zuid-noord richting bereikbaar.

De besluiten

Wat is een verkeersbesluit?

Dat is een besluit wat een wegbeheerder moet nemen als er een functie wijzigt. Je kan een besluit direct nemen maar we kiezen er hiervoor om de uitgebreide procedure te doorlopen (een ontwerp of concept verkeersbesluit). Daarbij worden de belanghebbenden eerst gevraagd een zienswijze in te dienen. In feite vraag je mensen een reactie op dit voornemen. De zienswijzen kunnen dan worden afgewogen en worden betrokken in de definitieve besluitvorming.

Voor het instellen van de inrijverboden is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage. Op basis van reacties kan een besluit wijzigen.

Wat zijn beleidsregels?

In de beleidsregels staat wie er in aanmerking komt voor een ontheffing en onder welke voorwaarden. Uitgangspunt is dat we hier ruimhartig mee om gaan voor zover het aanwonenden of werkenden betreft.

Ontheffingen

Voor wie gelden de inrijverboden niet?

De inrijverboden zijn niet van toepassing zijn voor vrachtverkeer, landbouwverkeer (auto)busvervoer en hulpdiensten.

Wat gaat een ontheffing kosten?

De definitieve kosten zijn op dit moment nog niet bekend.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Een ontheffing aanvragen kan nog niet. Er moet eerst definitieve besluitvorming plaatsvinden. Vervolgens vindt er nog uitgebreide communicatie plaats over wie in aanmerking komt en hoe een ontheffing aangevraagd kan worden.

Wie kan er een ontheffing aanvragen?

In het voorstel dat nu is gedaan is een kaartbeeld opgenomen met een gebied waarbinnen mensen een ontheffing kunnen aanvragen. Het ontheffingsgebied bestaat grofweg uit  Ameide, Hei- en Boeicop, Lexmond, Meerkerk, Tienhoven aan de Lek en Vianen. Over Leerdam wordt nagedacht.

Wanneer is een ontheffing niet meer geldig?

De ontheffing vervalt:

 • bij overlijden van de ontheffinghouder.
 • bij verhuizing van de ontheffinghouder.
 • wanneer de verkeersmaatregel, waarvoor de ontheffing is verleend, wordt ingetrokken of gewijzigd.
Voor ondernemers

Een ontheffing is niet nodig voor vrachtwagens met bestemming in de regio en voor landbouwvoertuigen.

Wat als de bezoekers van mijn bedrijf een ontheffing nodig hebben?

Bij aanvraag van een ontheffing voor bezoekers intensieve bedrijven krijgt een bedrijf toegang tot een account waarbij zijn incidentele bezoekers zelf een dag ontheffing kunnen aanvragen. Informatie over hoe dit precies werkt, volgt later.

Wat als de medewerkers van mijn bedrijf een ontheffing nodig hebben?

Ondernemers kunnen voor hun bedrijf een ontheffing aanvragen.
Werknemers kunnen zelf een werknemersontheffing aanvragen. Hiervoor is een werkgeversverklaring als bewijs nodig.
Informatie over het aanvragen van een ontheffing volgt later.

Handhaving

Hoe wordt er gehandhaafd?

Na invoering van de inrijverboden volgt eerst een waarschuwingsperiode. Gemotoriseerd verkeer dat daarna over deze wegen wil rijden, wordt via camera’s geregistreerd. Wie geen ontheffing heeft, riskeert een boete.

Reageren

U kunt nu nog niet reageren. Op basis van reacties is het plan nu aangepast. Dit wordt op dit moment uitgewerkt.

Hoe kunt u reageren?

We hebben gekozen voor een uitgebreide procedure voor zowel het vaststellen van het verkeersbesluit als de beleidsregels. Het college wil het definitieve besluit nemen nadat er een beeld is verkregen van de reacties van betrokkenen. Daarom brengen we nu het plan en de ideeën in procedure en kunnen de belanghebbenden gedurende 6 weken hun zienswijze indienen.

Heeft u vragen?

Vraag dan een terugbelverzoek aan via 088 - 599 7000. We bellen u dan terug om uw vragen te beantwoorden. Of stuur een e-mail naar info@vijfheerenlanden.nl.

Antwoorden op vragen op social media

 • Krijgen Meerkerkers ook een ontheffing? Meerkerk ligt in het ontheffingengebied. U komt dus in aanmerking voor een ontheffing.
 • Men woont in Ameide en werkt in Vianen; krijg ik een ontheffing. Ameide en Tienhoven aan de Lek liggen in het ontheffingengebied omdat een belangrijke toegangsweg naar Ameide via Lexmond loopt.
 • Ik woon in Beesd maar breng/haal mijn kinderen wel eens bij mijn ouders in Lexmond; krijg ik een ontheffing. U komt mogelijk in aanmerking voor een ontheffing omdat u in die situatie bestemmingsverkeer bent.
 • Ik moet vanuit Utrecht mijn kind ophalen in Lexmond en door naar huis in Meerkerk; krijg ik een ontheffing. U komt mogelijk in aanmerking voor een ontheffing.
 • Ik woon in Tienhoven aan de Lek; krijg ik een ontheffing. Ameide en Tienhoven aan de Lek liggen in het ontheffingengebied omdat een belangrijke toegangsweg naar Ameide via Lexmond loopt.
 • Is de ontheffing per huishouden of per auto? Een ontheffing wordt verleend op kenteken. Per adres binnen het ontheffingsgebied mogen maximaal 5 kentekens worden doorgegeven.
  Voor de ontheffingen voor mantelzorgers en mensen met kinderen op school of kinderdagverblijf, kunnen maximaal 2 kentekens worden doorgegeven.
 • Kan bezoek een ontheffing krijgen. Voor bezoek is het mogelijk een dagontheffing aan te schaffen. U kunt ook buiten de tijden 15.00 tot 19.00 uur op bezoek te gaan.
 • Wanneer komen er maatregelen tegen het sluipverkeer op het Lakerveld. Dit is een ander project. We zijn hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.