Gemeentehuis Vijfheerenlanden

Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is te kiezen voor het scenario ‘Nieuwbouw’ op een nader te bepalen locatie en legt deze keuze in een raadsvoorstel aan de raad voor. Op 30 september 2019 zal dit voorstel in de vergadering van de gemeenteraad worden besproken.

Een half jaargeleden besloot de gemeenteraad van Vijfheerenlanden dat er vijf scenario’s uitgewerkt moesten worden om te komen tot een nader uit te werken ontwerp van nieuwe huisvesting voor de organisatie en het bestuur van de gemeente Vijfheerenlanden. Op 30 september 2021 zal de gemeenteraad het definitieve besluit nemen.

Collegebesluit

Dinsdag 24 augustus 2021 heeft het college een scenariokeuze gemaakt op basis van de rapportage*, opgesteld door Kraaijvanger Architecten. Zij hebben een gedegen en onafhankelijk onderzoek gedaan waarbij alle scenario’s, onderling objectief zijn gewogen. Het rapport biedt een solide basis voor de weloverwogen keuze voor het uit te werken scenario. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is te kiezen voor het scenario ‘Nieuwbouw’ op een nader te bepalen locatie en legt deze keuze in een raadsvoorstel aan de raad voor. Op 30 september 2021 zal dit voorstel in de vergadering van de gemeenteraad worden besproken.

Scenario studies

Aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders (februari 2021) heeft de architect gekeken naar dienstverlening, exploitatielasten, duurzaamheid, bestuur en raadzaal, werkconcept en uitstraling plus bruikbaarheid, met in achtneming van parkeerbehoefte en bereikbaarheid. Daarnaast is gekeken of er in het scenario extra servicepunten zijn te realiseren en welke mogelijke functies de achterblijflocaties zouden kunnen krijgen.

Het scenario ‘Nieuwbouw’ scoort het beste bij de objectieve vergelijking én biedt de meeste kans om de vrijgekomen locaties een andere passende invulling te geven.

Raadsbesluit

Het college heeft een weloverwogen keuze gemaakt. Naast een eerste behandeling zijn er nog verdere details uitgewerkt voor dit zo belangrijke, zwaarwegende besluit.

Vanaf nu is de gemeenteraad aan zet. Tijdens het VHL-Plein zal er een presentatie worden gegeven aan de raad, waarin de scenario’s en de keuze worden toegelicht. Tijdens de commissievergadering zal er inhoudelijk over worden gesproken. Tijdens de raadsvergadering van 30 september 2021 zal de raad het besluit nemen over het uit te werken scenario.

Vervolg

Na het vaststellen van het scenario en als er gekozen wordt voor het scenario ‘Nieuwbouw’ zal er een locatieonderzoek plaats vinden. Het proces is opgebouwd met een raadsbesluit aan het eind van elke fase en zal lopen tot en met 2025.