Duurzaam wonen en werken in een vitaal Vijfheerenlanden

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden adviseert de gemeenteraad via de Kadernota om de komende jaren extra te investeren in duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving.

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden adviseert de gemeenteraad via de Kadernota om de komende jaren extra te investeren in duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving. Dit is één van de perspectieven die het college op 13 juli 2021 aan de gemeenteraad voorlegt. Het college beschrijft in de perspectieven de plannen voor verschillende beleidsterreinen. Door voor één van deze perspectieven te kiezen brengen we focus aan in onze activiteiten. Hierdoor kunnen we op dit terrein beter tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze inwoners en ondernemers, zegt wethouder Maks van Middelkoop.

Kadernota

In de Kadernota wordt de koers van de gemeente Vijfheerenlanden voor de komende vier jaar aangegeven. De financiële positie van de gemeente dwingt het college en de gemeenteraad keuzes te maken. De beschreven perspectieven geven hiervoor de richting aan. Voor een stevigere financiële basis voor onze gemeente is het nodig om kritisch te zijn op onze uitgaven. We willen de komende jaren minder uitgeven, maar we willen ook verder ontwikkelen. Daarom kiezen we ervoor om in bepaalde onderdelen extra te investeren en op andere onderdelen juist minder geld uit te geven, zegt wethouder Van Middelkoop.

Duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving

Investeren in duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving betekent dat we inzetten op duurzame woningbouw in grotere aantallen dan de woonvisie aangeeft en op uitbreiding van duurzame werkgelegenheid, licht Van Middelkoop toe. In de bestaande dorpen en steden bouwen we verder aan een vitale en sociale samenleving. Ons doel is dat iedereen kan meedoen, vitaal is of blijft, voor zichzelf kan zorgen, zich kan ontwikkelen en zich veilig voelt.

Perspectieven

De Kadernota beschrijft nog vier perspectieven die zich richten op een specifiek beleidsterrein: Wonen en Werken; een sterke, vitale en veilige samenleving; duurzaamheid en een aantrekkelijk Vijfheerenlanden. De eerste drie perspectieven komen op onderdelen terug in het advies van het college. Kiest de gemeenteraad toch voor één van de specifieke perspectieven, dan wordt daar de komende vier jaar extra in geïnvesteerd.

  • Bij ‘Duurzaamheid’ betekent dit bijvoorbeeld dat de gemeente niet alleen aan de Klimaatwet wil voldoen, maar het goede voorbeeld wil geven door duurzame investeringen in gemeentelijk vastgoed en de openbare ruimte. Denk daarbij aan het vervangen van steen door groen, ecologisch groenbeheer en het herstel van biodiversiteit.
  • Bij ‘Investeren in een aantrekkelijk Vijfheerenlanden’ wil de gemeente extra aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers door te investeren in cultuur, sport, recreatie en toerisme, zodat een onderscheidend aanbod ontstaat.

Financieel gezondere gemeente

De exploitatie van de gemeente Vijfheerenlanden staat onder druk door sterk stijgende structurele kosten in 2021, herijking van het gemeentefonds en de toenemende kosten van het sociaal domein. Het ontbreekt aan voldoende Rijksmiddelen om de wettelijke taken uit te voeren. Wethouder Van Middelkoop hoopt dat de bezuinigingen beperkt kunnen blijven. De herijking van het gemeentefonds is erg onzeker en kan grote gevolgen hebben voor de komende jaren. Hopelijk valt dat voor ons positief uit. Daarnaast heeft het Rijk al aangegeven de gemeenten voor 2022 tegemoet te komen voor de kosten in de jeugdzorg voor een bedrag van 1,6 mld euro. Dat we hier meer geld voor krijgen, is terecht. We leggen elk jaar veel geld toe op de jeugdzorg. Een extra bijdrage hiervoor van het Rijk is een hele grote stap in de goede richting, vindt Van Middelkoop.