Ambitiedocument Broekgraaf Noord ter inzage

In Leerdam is het gebied ten noorden van Broekgraaf aangeduid als mogelijke uitbereidingslocatie. Begin 2021 heeft de gemeenteraad Vijfheerenlanden het besluit genomen om de mogelijkheden voor woningbouw nader te onderzoeken en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

In Leerdam is het gebied ten noorden van Broekgraaf aangeduid als mogelijke uitbereidingslocatie. Begin 2021 heeft de gemeenteraad Vijfheerenlanden het besluit genomen om de mogelijkheden voor woningbouw nader te onderzoeken en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Broekgraaf Noord betreft een werknaam, tijdens het participatieproces kunnen deelnemers suggesties inbrengen voor een definitieve projectnaam voor het gebied.

Documenten

Belangrijke facetten zijn verzameld en samengebracht in een ambitiedocument. Dit is openbaar in te zien voor alle belangstellenden. Het betreft een eerste aanzet waarbij verdere uitwerking nog niet is toegepast. U kunt het document downloaden via de website Broekgraaf Noord. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u per e-mail versturen naar broekgraafnoord@vijfheerenlanden.nl. De opmerkingen worden afgewogen en eventueel toegepast. De nota wordt na participatie ter besluitvorming voorgelegd aan college en de raad. Na instemming van de Raad kunnen de volgende stappen gezet worden en start de fase van planvorming.

Inwonersparticipatie

Met inwonersparticipatie betrekken we de inwoners bij de plannen, dit is een belangrijk aspect van het onderzoek. Door samen te werken met mensen uit de wijk kan de uitvoering beter aansluiten bij de behoeften en ervaringen van de inwoners. Daarnaast wordt het draagvlak voor de besluiten en het beleid groter, doordat er direct contact is tussen de overheid en de burger.

Informatie en nieuwsbrief

Inmiddels zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest met omwonenden en geïnteresseerde. Iedereen die wenst mee te denken is van harte welkom om deel te nemen aan het participatieproces voor de verdere uitwerking. Via de website Broekgraaf Noord kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief en wordt u automatisch op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen.