Aanpak sluipverkeer door inrijverboden

Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

In de avondspits rijdt er veel sluipverkeer van de A2 via Vianen en Lexmond naar de A27. Dit geeft overlast voor onze inwoners en gaat ten koste van veiligheid en leefbaarheid. Om het sluipverkeer te ontmoedigen, stellen we een inrijdverbod in voor niet-bestemmingsverkeer van 15.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Wie een goede reden heeft om dit traject te gebruiken, kan een ontheffingsaanvraag indienen.

Verkeer wat ook via een volwaardige omleiding of op een ander moment van de dag op de plaats van bestemming kan komen, krijgt in principe geen ontheffing. Het inrijdverbod kan lastig zijn, maar is zeker de moeite waard om te proberen. Het is ook de enige maatregel die wij als gemeente zelf kunnen toepassen om de overlast voor sluipverkeer aan te pakken. Wij hebben er vertrouwen in dat het gaat helpen. Het is een kwestie van doorbijten; we gaan er samen voor! Mocht blijken dat de maatregel niet goed werkt, dan is er ruimte om de aanpak aan te passen.

Inrijverboden

Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

Uit onderzoek is gebleken dat in de avondspits 400 à 500 motorvoertuigen met pieken tot 700 voertuigen per uur de spits op de A27 en A2 proberen te omzeilen door gebruik te maken van de lokale wegen. Door het instellen van inrijverboden van noord naar zuid moet het doorgaande verkeer geweerd gaan worden. Het gaat dus om verkeer vanuit de richting Utrecht naar het zuiden en niet om verkeer in de tegenovergestelde richting.

De inrijverboden worden geplaatst nabij deze 4 kruispunten:

 1. Lexmondsestraatweg vlakbij het kruispunt met de Bentz-Berg en Lange Waaijsteeg
 2. Helsdingse Achterweg vlakbij het kruispunt met de Lange Waaijsteeg
 3. De Panoven vlakbij het kruispunt met de Lange Waaijsteeg
 4. De Mijlweg vlakbij het kruispunt met de Limiet

Het inrijverbod moet van kracht worden van 15.00 tot 19.00 uur op maandag t/m vrijdag in noord-zuidrichting. Vanaf de andere richting kan iedereen er wel gewoon gebruik van maken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor vrachtwagens, openbaar vervoer en landbouwverkeer. Hulpdiensten hebben te allen tijde toegang tot deze wegen.

Op deze plattegrond staat het westelijk deel van Vianen. Op 4 locaties wil de gemeente een bord plaatsen met de tekst: verboden in te rijden tussen 15 en 19 uur op maandag tot en met vrijdag. Uitgezonderd vrachtauto's, landbouwverkeer en autobussen. De locaties zijn wegen die richting Lexmond leiden: in de avondspits kan sluipverkeer hier niet langs zonder een ontheffing.

Procedure

Het college stelt nu bewust een concept verkeersbesluit en conept beleidsregels vast. Dit betekent dat de gemeente de maatregelen in wil voeren. Voordat een definitief besluit wordt genomen, wil de gemeente graag een beter beeld krijgen van het draagvlak voor deze maatregelen. Het voornemen is dat belanghebbenden die wonen of werken in Vianen of Lexmond bij de gemeente een ontheffing kunnen aanvragen voor 15 euro voor een periode van 5 jaar. Ook kunnen dagontheffingen aangevraagd worden. Lees hier de Raadsinformatiebrief over het Instellen inrijverboden avondspits tussen Vianen en Lexmond.

Wat zijn de voorgenomen maatregelen?

Het concept-verkeersbesluit en de concept-beleidsregels kunt u vanaf 22 november 2021 op deze pagina lezen.

 • In het concept-verkeersbesluit staat onder meer om welk gebied het gaat en welke verkeersmaatregelen gelden. 
 • In de concept-beleidsregels staat welke mogelijkheden er zijn om een ontheffing aan te vragen en wie daarvoor in aanmerking komt. 
Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Dat kan vanaf 22 november 2021 door via onderstaande knop het formulier in te vullen met een duidelijke omschrijving van uw visie op deze maatregelen. Zet er ook bij waarom u belanghebbend bent, bijvoorbeeld omdat u in het gebied woont of werkt.

Zienswijze indienen

Heeft u vragen, laat dan via 088 - 599 7000 een terugbelverzoek achter voor Mente Bonestroo of stuur een e-mail naar m.bonestroo@vijfheerenlanden.nl.

Vervolg

Uit alle reacties ontstaat vervolgens een beeld van het draagvlak voor deze maatregelen. Na een inspraaktermijn van 6 weken zal het college op basis van de reacties een definitief besluit nemen. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van het besluit.

Tegen dat definitieve besluit kunt u bezwaar indienen bij de rechtbank. Ook is er een mogelijkheid tot voorlopige voorziening.

U kunt de voortgang volgen op deze pagina. We geven hier ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Veel gestelde vragen

De aanpak

Wat is het probleem?

Inwoners van Vianen ervaren al jaren overlast, hinder, doorstroming, de oversteekbaarheid van de Bentz-Berg is lastig en zorgt daardoor voor een gevoel van onveiligheid. De gemeente heeft hier veel klachten over ontvangen en de gemeenteraad heeft om maatregelen gevraagd. Ook uit onderzoek blijkt dat gemiddeld in de spits zo’n 500 voertuigen extra passeren per uur met pieken tot wel 700 voertuigen per uur.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is sluipverkeer dat de files op de snelweg mijdt in de avondspits. Dit blijkt uit verschillende studies. Gemiddeld gaat het om 400-500 extra voertuigen tot pieken van 700 extra voertuigen extra in een spitsuur! De sluiproute A2-Bentz-Berg-Lexmondsestraatweg/Oude Rijksweg- A27 is voor autoverkeer 4 minuten sneller in avondspits dan de route via knooppunt Everdingen. Covid-19 heeft invloed maar het is gebleken dat de overlast en files ook gelijk weer aantrekken zodra de teugels gevierd worden. Vrachtverkeer heeft veel minder tijdwinst en sluipt daardoor ook minder. Daarom zijn de inrijverboden niet voor hen van toepassing, temeer omdat er ook bestemmings-vrachtverkeer is naar de bedrijven.

Wat is het doel van de inrijverboden?

We willen een aantrekkelijke veilige en leefbare omgeving creëren, tegengaan van ongewenst vooral regionaal, provinciaal en nationaal doorgaand verkeer via ons wegennet. Deze wegen hebben een hoofdfunctie (gebiedsontsluiting) voor bestemmingsverkeer bestaande uit lokaal en interlokaal verkeer en fietsverkeer. Dat betekent dat deze wegen niet bedoeld zijn voor de afwikkeling van doorgaand regionaal, provinciaal en nationaal verkeer zonder herkomst of bestemming in dit gebied. Bovendien is het onderliggende wegennet niet ingericht en aangewezen voor grote hoeveelheden verkeer vanwege hun functie, breedte en verharding.

Het doorgaande verkeer dient via het hoofdwegennet afgewikkeld te worden (A27 en A2). Deze hoofdwegen zijn ook aantrekkelijker en veiliger en daarvoor bedoeld en aangelegd.

Wat is onze oplossing?

Het instellen van inrijverboden van noord naar zuid (dus van Utrecht naar het zuiden) van maandag t/m vrijdag van 15.00-19.00 uur voor autoverkeer. Uitzonderingen zijn er voor vrachtverkeer, landbouwverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten.

De locaties

Waar komen de inrijverboden?

Het gaat om een 4-tal inrijverboden in noord-zuidrichting van maandag t/m vrijdag van 15.00-19.00 uur op de volgende wegen:

 • Panoven ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg
 • Mijlweg
 • Helsdingse Achterweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg
 • Lexmondsestraatweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg
Waarom deze oplossing?

De gemeente heeft de afgelopen jaren in een team van experts van Rijkswaterstaat, het waterschap, de provincie en een ingenieursbureau gekeken naar mogelijke oplossingen. Hierbij is een toeritdosering op de oprit A27 bij Lexmond besproken. Rijkswaterstaat zag dit niet als een goede oplossing omdat zij het rendement van een toeritdosering te laag vinden en rekening houden met minder doorstroming. Om toch het ongewenste sluipverkeer tegen te kunnen gaan is er vervolgens gezocht naar maatregelen waarbij geen medewerking van andere wegbeheerders nodig is.  Daarom is er gezocht naar oplossingen op eigen terrein (op gemeentelijke wegen). De keuze voor de locaties zijn gemaakt omdat daarmee al het doorgaande verkeer voorkomen kan worden en er tegelijkertijd een legale mogelijkheid wordt geboden om terug te rijden naar de oprit Vianen op de A2.

We willen op termijn gaan handhaven met camera’s. Dat doen we nu eerst nog met boa’s. We doen dat enerzijds omdat de tijd en het geld ontbreekt om nu gelijk camera’s te plaatsen maar ook omdat het Openbaar Ministerie daar nog niet aan mee wil werken. Zij zijn van mening dat eerst al het andere geprobeerd moet zijn voordat zij gaan meewerken aan cameratoezicht.

In andere gemeenten (Landsmeer, De Bilt, Nijmegen) is de ze maatregel succesvol.

Wat als ik op deze wegen moet zijn?

De nadelen van dit besluit mogen niet tot onacceptabele en onevenredige nadelen voor de bewoners en werkenden leiden. Daarom is er een ontheffingsbeleid waarbij de direct aanwonenden in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod (zie kaart). We bieden de mogelijkheid aan de omgeving om een ontheffing aan te vragen. Voor de verstrekking van de ontheffingen zijn (concept) beleidsregels opgesteld.

De locaties blijven altijd via de zuid-noord richting bereikbaar.

De besluiten

Wat is een verkeersbesluit?

Dat is een besluit wat een wegbeheerder moet nemen als er een functie wijzigt. Je kan een besluit direct nemen maar we kiezen er hiervoor om de uitgebreide procedure te doorlopen (een ontwerp of concept verkeersbesluit). Daarbij worden de belanghebbenden eerst gevraagd een zienswijze in te dienen. In feite vraag je mensen een reactie op dit voornemen. De zienswijzen kunnen dan worden afgewogen en worden betrokken in de definitieve besluitvorming.

Voor het instellen van de inrijverboden is een verkeersbesluit nodig. Het ontwerp-besluit ligt 6 weken ter inzage. Op basis van de reacties (zienswijzen) wordt het besluit mogelijk aangepast.

Wat zijn beleidsregels?

In de beleidsregels staat wie er in aanmerking komt voor een ontheffing en onder welke voorwaarden. Uitgangspunt is dat we hier ruimhartig mee om gaan voor zover het aanwonenden of werkenden betreft.

Ontheffingen

Voor wie gelden de inrijverboden niet?

De inrijverboden zijn niet van toepassing zijn voor vrachtverkeer, landbouwverkeer (auto)busvervoer en hulpdiensten.

Wat gaat een ontheffing kosten?

Een ontheffing kost € 15 en is 5 jaar geldig. De ontheffing kan pas worden aangevraagd nadat het college een definitief besluit heeft genomen. Een dagontheffing is ook mogelijk, deze gaat € 2,50 kosten.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Een ontheffing aanvragen kan nog niet. Er moet eerst definitieve besluitvorming plaatsvinden. Vervolgens vindt er nog uitgebreide communicatie plaats over wie in aanmerking komt en hoe een ontheffing aangevraagd kan worden.

Wie kan er een ontheffing aanvragen?

In het voorstel dat nu is gedaan is een kaartbeeld opgenomen met een gebied waarbinnen mensen een ontheffing kunnen aanvragen. Dit bestaat grofweg uit Vianen, Lexmond, Ameide, Tienhoven aan de Lek en Hei- en Boeicop.

Wanneer is een ontheffing niet meer geldig?

De ontheffing vervalt:

 • bij overlijden van de ontheffinghouder.
 • bij verhuizing van de ontheffinghouder.
 • wanneer de verkeersmaatregel, waarvoor de ontheffing is verleend, wordt ingetrokken of gewijzigd.
Voor ondernemers

Wat als de bezoekers van mijn bedrijf een ontheffing nodig hebben?

Bij aanvraag van een ontheffing voor bezoekers intensieve bedrijven krijgt een bedrijf toegang tot een account waarbij zijn incidentele bezoekers zelf een dag ontheffing kunnen aanvragen. Informatie over hoe dit precies werkt, volgt later.

Wat als de medewerkers van mijn bedrijf een ontheffing nodig hebben?

Ondernemers kunnen voor hun bedrijf een ontheffing aanvragen.
Werknemers kunnen zelf een werknemersontheffing aanvragen. Hiervoor is een werkgeversverklaring als bewijs nodig.
Informatie over het aanvragen van een ontheffing volgt later.

Handhaving

Hoe wordt er gehandhaafd?

Na invoering van de inrijverboden volgt eerst een waarschuwingsperiode. Gemotoriseerd verkeer dat daarna over deze wegen wil rijden, wordt steekproefgewijs gecontroleerd door BOA’s. Wie geen ontheffing heeft, riskeert een boete.

Waarom niet handhaven met camera’s?

Insteek is dat wel op termijn wordt gehandhaafd met camera’s maar dat doen we nu nog niet, omdat:

 • De medewerking van het Openbaar Ministerie (die gaat over cameratoezicht) pas wordt verkregen nadat alle alternatieven geprobeerd zijn.
 • Er zijn nu maatregelen nodig, langer wachten is geen optie qua verkeersveiligheid. De verwachting is dat er door de verbreding van de A27 de komende jaren alleen maar meer sluipverkeer zal komen.
 • Camera’s zijn duur en komen er alleen in samenwerking met het OM.

Reageren

Hoe kunt u reageren?

We hebben gekozen voor een uitgebreide procedure voor zowel het vaststellen van het verkeersbesluit als de beleidsregels. Het college wil het definitieve besluit nemen nadat er een beeld is verkregen van de reacties van betrokkenen. Daarom brengen we nu het plan en de ideeën in procedure en kunnen de belanghebbenden gedurende 6 weken hun zienswijze indienen.

Hoe dient u een zienswijze in?

U kunt vanaf 22 november een zienswijze indienen door het formulier in te vullen met Digid.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

Alle ontvangen zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien. Het college kan dan bij de definitieve vaststelling de afweging maken om op basis van de ontvangen reacties wijzigingen door te voeren. Ook op het definitieve besluit zijn reacties mogelijk.

Heeft u vragen?

Vraag dan een terugbelverzoek aan via 088 - 599 7000. We bellen u dan terug om uw vragen te beantwoorden. Of stuur een e-mail naar info@vijfheerenlanden.nl.

Antwoorden op vragen op social media

 • Krijgen Meerkerkers ook een ontheffing? Meerkerk ligt niet in het ontheffingengebied omdat Meerkerkers ook via de A27 kunnen rijden.
 • Men woont in Ameide en werkt in Vianen; krijg ik een ontheffing. Ameide en Tienhoven aan de Lek liggen in het ontheffingengebied omdat een belangrijke toegangsweg naar Ameide via Lexmond loopt.
 • Ik woon in Beesd maar breng/haal mijn kinderen wel eens bij mijn ouders in Lexmond; krijg ik een ontheffing. Vul bovenstaande zienswijze in. U komt mogelijk in aanmerking voor een ontheffing omdat u in die situatie bestemmingsverkeer bent.
 • Ik moet vanuit Utrecht mijn kind ophalen in Lexmond en door naar huis in Meerkerk; krijg ik een ontheffing. Vul bovenstaande zienswijze in. U komt mogelijk in aanmerking voor een ontheffing omdat u in die situatie bestemmingsverkeer bent.
 • Ik woon in Tienhoven aan de Lek; krijg ik een ontheffing. Ameide en Tienhoven aan de Lek liggen in het ontheffingengebied omdat een belangrijke toegangsweg naar Ameide via Lexmond loopt.
 • Is de ontheffing per huishouden of per auto? Een ontheffing wordt verleend op kenteken. Per adres binnen het ontheffingsgebied mogen maximaal 5 kentekens worden doorgegeven.
  Voor de ontheffingen voor mantelzorgers en mensen met kinderen op school of kinderdagverblijf, kunnen maximaal 2 kentekens worden doorgegeven.
 • Kan bezoek een ontheffing krijgen. Voor bezoek is het mogelijk een dagontheffing aan te schaffen. Het is natuurlijk makkelijker om buiten de tijden 15.00 tot 19.00 uur op bezoek te gaan.
 • Wanneer komen er maatregelen tegen het sluipverkeer op het Lakerveld. Dit is een ander project. We zijn hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.