Toekomstvisie Focus 2035

De gemeente Vijfheerenlanden wil de komende vijftien jaren investeren in een vitale samenleving, betere bereikbaarheid, optimale kansen voor de inwoners en innovatieve duurzaamheid.

Concept Strategische Visie online!

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de Strategische Visie Focus 2035. Via een toekomsttour langs de weekmarkten, een enquête, een Kahootquiz en inzet van het Inwonerspanel werd opgehaald wat de inwoners van Vijfheerenlanden voor de toekomst belangrijk vinden.

Dag van de Toekomst

Op 5 september 2019 werd dit concreter uitgewerkt tijdens de Dag van de Toekomst. Bij carrouselsessies, een informatiemarkt en Mentimeterdiscussies droegen zowel maatschappelijke partners als inwoners bij aan de vorming van de visie. Dit alles is verzameld en aan het college voorgelegd. Daarmee is het dus echt een visie van de gemeenschap geworden.

Bespreking in de gemeenteraad

Het college biedt nu deze Concept Strategische Visie ter bespreking aan de gemeenteraad aan. De raad zal naar verwachting de visie op 28 november 2019 in de commissie en vervolgens op 12 december 2019 in de raadsvergadering behandelen.

U kunt de visie lezen op de raadswebsite bij de raadsvergadering van 22 april 2021 agendapunt 7.5.