Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraad is te bereiken via de griffie.

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraadsleden hebben contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de gemeente) dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zij nagekomen.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert één keer maand op donderdag. Op de agenda staan hamer- en bespreekstukken. Per onderwerp vindt debat en besluitvorming plaats over de raadsvoorstellen, amendementen en moties. Zie de agenda voor de raadsvergaderingen.

Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering, worden elke maand 3 openbare commissievergaderingen gehouden: Commissie Ruimte, Verkeer en Economie (RVE), Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) en Commissie Algemene Zaken (AZ).

De vergaderingen zijn ook online te volgen.

Griffie

De griffie bestaat uit 5 medewerkers die de gemeenteraad ondersteunen bij de commissie- en de raadsvergaderingen. Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie.