Rekenkamer

De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur.

De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en bestuur. Met deze onderzoeken ondersteunt de Rekenkamer raadsleden in hun kaderstellende en controlerende taak. De Rekenkamer vindt zijn juridische grondslag in de Gemeentewet. In het kader van de dualisering is daarin opgenomen dat gemeenten een rekenkamer of rekenkamerfunctie moeten instellen. De Rekenkamer staat voor onafhankelijkheid en professionaliteit met oog voor de behoeften van de Raad. In dit kader heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld en een Rekenkamer ingesteld.

Samenstelling

De rekenkamer van Vijfheerenlanden bestaat uit vijf externe leden, waaronder de voorzitter. De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten. De rekenkamer bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw Karin van den Berg (extern lid, voorzitter)

Karin van den Berg is planoloog en bestuurskundige en heeft altijd in en voor het openbaar bestuur gewerkt. Ze is begonnen bij de gemeente Breda en heeft vervolgens gewerkt bij de Rijksoverheid en provinciale overheid en als consultant. Sinds 2019 werkt ze voor Dordrecht/ Drechtsteden en is ze als zelfstandige adviseur op het brede terrein van politiek, bestuur en samenleving. Ze is al vanaf de instelling van gemeentelijke rekenkamers actief in deze wereld: als rekenkamerlid, voorzitter en als onderzoeker.

Collin Hoogeveen

Collin is socioloog en eigenaar van een onderzoeksadviesbureau: Bureau Alpha.  Verder is hij adviseur of begeleider en werkt nog één dag in de week als reservist-majoor bij de marechaussee. Daarnaast heeft hij nevenfuncties in een rekenkamercommissie en is politiek-bestuurlijk actief.

Nihal Guduk

Nihal Guduk werkt sinds 1 december 2020 bij de Veiligheidsregio Midden West Brabant als concerncontroller. Daarvoor heeft zij als controller bij de gemeente Lansingerland gewerkt en heeft ervaring met het uitvoeren en coördineren van (doelmatigheids)onderzoeken, audits, benchmarks en projectmatig werken op het gebied van organisatie ontwikkeltrajecten en informatisering. Daarnaast heeft zij nevenfuncties in een rekenkamercommissie, bestuur en auditcommissie.

Rob Paulussen

Rob is bestuurskundige en politicoloog en actief als zelfstandig adviseur / onderzoeker. Naast zijn lidmaatschap van de Rekenkamer Vijfheerenlanden is hij voorzitter / lid binnen een tweetal andere Rekenkamercommissies en heeft hij enkele nevenfuncties op het gebied van onafhankelijke klachtenbehandeling en hoger onderwijs.

Jolanda Versteegh

Jolanda is bestuurskundige en heeft ervaring in organisatieadvieswerk op het grensvlak van digitalisering en organisatieverandering. De afgelopen jaren vervulde ze financiële management functies bij gemeenten. Momenteel is ze actief in diverse nevenfuncties in bestuur, raad van toezicht en cliëntenraad.

Jaarplan en Jaarverslag

De rekenkamer stelt jaarlijks rond de jaarwisseling een jaarplan met onderzoeksprogramma vast en consulteert voorafgaand de raad over de onderzoekskeuze. De rekenkamer zendt het jaarplan na vaststelling ter kennisname aan de raad

De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid gemeentewet.

Lees hier het Jaarverslag 2020 Rekenkamer Vijfheerenlanden

Publicaties

Verordening op de Rekenkamer Vijfheerenlanden 2020

Contact

Rekenkamer Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA  Leerdam

088 - 599 7362
griffie@vijfheerenlanden.nl