Collegebesluiten 2023

De besluiten van het college van B&W zijn openbaar. Hier kunt u deze besluiten inzien.

De besluiten van het college van Burgemeester & Wethouders zijn openbaar.
Op deze pagina kunt u de besluiten inzien.

Mei 2023

Besluitenlijst week 21: 23 mei 2023

Zaaknummer 867402
Het vaststellen van de straatnamen (openbare ruimten) gelegen aan de Weide II te Meerkerk

Conceptbesluit:

De naamgeving van de nieuwe straten "Weide Lint", "Brink", "Veenweide", "Hofstede" en "Boerenerf" vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 890895
Fraunderisicoanalyse Gemeente Vijfheerenlanden 2023

Conceptbesluit:

 1. De frauderisicoanalyse 2023 vast te stellen, de daarbij voorgestelde beheersmaatregelen in te voeren en de toetsing op deze maatregelen te borgen in de verbijzonderde interne controle
 2. Het onderdeel frauderisico op te nemen in de begroting en jaarrekening
 3. De frauderisicoanalyse 2023 ter informatie aan te bieden aan de Auditcommissie.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 893597
Intern Controleplan 2023

Conceptbesluit:

 1. Het interne Controleplan 2023 vast te stellen
 2. Het interne Controleplan 2023 ter kennisname aan te bieden aan de Auditcommissie.

Bsluit: Akkoord

Zaaknummer 895247
Plan van aanpak invoering rechtmatigheidsverantwoording 2023 VHL

Conceptbesluit:

 1. Het plan van aanpak invoering rechtmatigheidsverantwoording 2023 vast te stellen
 2. Het plan van aanpak invoering rechtmatigheidsverantwoording 2023 ter kennisname aan te bieden aan de raad

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 895882
1e Bestuursrapportage 2023

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de 1e bestuursrapportage 2023 met een nadelig saldo van € 1.843.000 vast te stellen
 2. De raad voor te stellen de begrotingswijziging op programma's vast te stellen
 3. De raad voor te stellen het negatieve resultaat van € 1.843.000 te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan de exploitatie
 4. De raad voor te stellen de reserve stortingen/onttrekkingen zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen
 5. De raad voor te stellen de  kredietaanvragen en af te sluiten kredieten zoals opgenomen in bijlage 2, de tabellen 2a en 2b, van de 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen
 6. De financiële mutaties met een bedrag van € 25.000 tot € 50.000 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 903266
Jaarrekening 2022 Gemeente Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de jaarstukken 2022 van de gemeente Vijfheeren-landen met een totaal financieel voordelig resultaat van € 8.365.000,- vast te stellen
 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met het overhevelen van 2022 naar 2023 van een aantal in het resultaat 2022 vrijgevallen incidentele bestemmingsbudgetten, die nog niet zijn aangewend maar nog wel in 2023 worden aangewend voor een bedrag van € 1.611.000,-
 3. De raad voor te stellen dit bedrag te storten in de nieuw in te stellen reserve overlopende posten 2022/2023 voor de bij het beslispunt 2 genoemd bedrag van € 1.611.000,-
 4. De raad voor te stellen in 2023 voor € 1.611.000,- aan budget beschikbaar te stellen voor het doen van uitgaven voor de begrotingsposten die horen bij de in bij besluit 2 genoemde budgetoverhevelingen
 5. De raad voor te stellen het voordelig resultaat van € 8.365.000,- na vermindering van het bij 3 genoemde bedrag van € 1.611.000,- en het reeds vanuit de begroting verrekende bedrag van € 3.536.000, per saldo € 3.218.000,- te storten in de Algemene Reserve
 6. De raad voor te stellen in te stemmen met het afsluiten van de niet meer benodigde restantkredieten van de gemeente Vijfheerenlanden.

Besluit: Akkoord, met inachtneming van een tekstuele wijziging in het raadsvoorstel.

Zaaknummer 907326
Opinievoorstel herziening kaders project Monnikendreef

Conceptbesluit:

De raad door middel van een opinievoorstel voor te leggen of ten gunste van de haalbaarheid ruimte geboden kan worden op de voorwaarden projectplan Monnikendreef.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 20: 16 mei 2023

Zaaknummer 823805
Tussentijdse aanpassing tarieven leerlingenvervoer 2023

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met verhoging van de tarieven voor leerlingenvervoer met maximaal 10% over 2023;
 2. Het lopende contract voor leerlingenvervoer met één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 juli 2024;
 3. De financiële gevolgen van de verhoging van de tarieven voor boekjaar 2023 te verantwoorden op de kostenplaats Leerlingenvervoer via de 1e Bestuursrapportage 2023;
 4. De financiële gevolgen van de verhoging van de tarieven voor boekjaar 2024 e.v. te verant-woorden op de kostenplaats Leerlingenvervoer via de Kadernota 2024.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 853473
Ontwerp-Eerste Begrotings-wijziging 2023, ontwerp-Programmabegroting 2024-2027, ontwerp-Jaarrekening 2022 RAZU

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht met de strekking dat de gemeente Vijfheerenlanden instemt met de ontwerp-eerste Begrotingswijziging 2023, ontwerp-Programmabegroting 2024-2027 en ontwerp-Jaarrekening 2022;
 2. De raad voor te stellen de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage door de hogere salariskosten als gevolg van het CAO-akkoord vanaf 2024 mee te nemen in de gemeen-telijke Begroting 2024-2027.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 875943
Zienswijze Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Avres

Conceptbesluit:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening Avres 2022 en jaarplan en begroting Avres 2024 voor zienswijze aan de raad voor te leggen;
 2. Aan de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 896732
Kadernota 2024-2027 - eerste behandeling

Conceptbesluit:

 1. Het concept van de Kadernota 2024-2027 te bespreken;
 2. De in de kadernota beschreven kaders voor de personeelsbegroting, het investeringsprogramma en de oplossingsrichtingen te bespreken;
 3. De gewenste aanvullingen en correcties te benoemen;
 4. In de B&W-vergadering van 30 mei 2023 de definitieve versie van de rapportage voor de raad vast te stellen.

Besluit: Akkoord. Afgesproken wordt dat tijdens de collegevergadering van 23 mei a.s. een extra bespreking over de Kadernota plaatsvindt, waarna het definitieve voorstel wordt afgerond ter vaststelling in de collegevergadering van 30 mei a.s.

Zaaknummer 900498
Aanpassing Protocol geheimhouding Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:

Kennis te nemen van de aanpassingen in het (raads-)Protocol geheimhouding Vijfheerenlanden.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 904235
Contractering accountant

Conceptbesluit:

De raad voor te stellen conform het advies van de auditcommissie de accountantscontrole van het begrotingsjaar 2023 via een enkelvoudig onderhandse aanbesteding aan te besteden.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 19: 9 mei 2023

Zaaknummer 836542
Beschikking Subsidieaanvraag Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:

 1. Subsidie toe te kennen voor 3 jaar aan de Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden (SDVHL) vanaf 2023.
 2. Een subsidie te verstrekken van eenmalig € 75.500,- voor subsidiejaar 2023, te verantwoorden op de kostenplaats Samenkracht en Burgerparticipatie.
 3. Een subsidie te verstrekken van jaarlijks € 67.500,- voor subsidiejaren 2024 en 2025, te verantwoorden op de kostenplaats Samenkracht en Burgerparticipatie.
 4. Subsidieaanvraag voor de kalenderjaren 2026 en 2027 voor nu af te wijzen en na evaluatie opnieuw bezien of subsidie nodig is.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 836771
Steigers Bohemen en Levanger - Leerdam

Conceptbesluit:

 1. Gemeentelijke steigers aan te brengen aan de Levanger ter vervanging van de verwijderde particuliere steigers.
 2. De gemeenteraad middels de eerste Bestuursrapportage 2023 te verzoeken om hiervoor een krediet van € 45.000,- ter beschikking te stellen waarvan de kapitaallasten van € 1.725,- binnen het onderhoudsbudget civiele kunstwerken kunnen worden gedekt.
 3. Geen steiger aan te brengen aan de Bohemen ter vervanging van de verwijderde steiger.
 4. Bewoners schriftelijk te informeren over de steigers middels een brief.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 862778
Woonwagenbeleid Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de nota Woonwagenbeleid Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen het college de opdracht te geven om de mogelijkheden voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen in Vijfheerenlanden te onderzoeken.
 3. Vooruitlopend op de goedkeuring van de raad reeds uitgaven te doen voor dit onderzoek voor een bedrag van € 30.000,-.
 4. Bovenstaande te verwerken in de tweede Bestuursrapportage van 2023.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 873600
Actualiseren Beleidsnotitie Snippergroen

Conceptbesluit:

 1. De geactualiseerde Beleidsnotitie Snippergroen gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.
 2. Het voormalige snippergroenbeleid van 1 februari 2020 in te trekken.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 883111
De ruimtelijke (on-)haalbaarheid van het initiatief 'Huisbaas' aan Langeweg 6 te Vianen

Conceptbesluit:

 1. Medewerking aan het initiatief 'Huisbaas' aan Langeweg 6 te Vianen te beëindigen op basis van de gestelde ruimtelijke beweegredenen;
 2. De organisatie opdracht te geven alternatieve locatie(s) aan te wijzen waarop het initiatief 'Huisbaas' voortgang kan vinden en het college hierover separaat te adviseren.

Besluit: Akkoord, met inachtneming van de volgende aandachtspunten:

 1. Integrale samenwerking tussen de diverse beleidsvelden (Ruimtelijke Ordening en Sociaal Domein) is van cruciaal belang bij elke sociaal-maatschappelijke opgave;
 2. Er moet gezorgd worden voor een passende oplossing voor Beschermd Wonen in Vianen, waarbij Lekstede Wonen aangehaakt moet worden. Hierover dient duidelijk gecommuniceerd te worden met alle betrokkenen. Niet alleen de mogelijkheden rondom flex-woningen moeten onderzocht worden, maar ook “stenen” huisvesting, omdat flex-woningen duurder zijn;

Zaaknummer 888089
Proces afhandeling Woo-verzoek Niemans

Conceptbesluit:

 1. Het Woo-verzoek d.d. 21 maart 2021 met kenmerk 288577 af te handelen op de in dit voorstel beschreven wijze.
 2. De burgemeester te mandateren tot verdere afhandeling van het onder 1. bedoelde Woo-verzoek.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 880932
Asiel en Migratie: Plan Utrecht

Conceptbesluit:

Kennis te nemen van en commitment uit te spreken op het Plan Utrecht van de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie aan het Rijk.

Besluit: Akkoord
De standaard raadsinformatiebrief vanuit de provincie Utrecht zal aangevuld worden met een toelichting die specifiek betrekking heeft op de situatie binnen Vijfheerenlanden.

Zaaknummer 889870
1e Bestuursrapportage 2023

Conceptbesluit:

 1. Het concept van de 1e bestuurs-rapportage 2023 te bespreken.
 2. De gewenste aanvullingen en correcties te benoemen.
 3. In de B&W-vergadering van 23 mei 2023 de definitieve versie van de rapportage voor de raad vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 890660
Aanwijzing proeftuinenprojecten c.q. pilotprojecten duurzaamheid

Conceptbesluit:

 1. Zonnepanelen boven de fruit-boomgaard, op de locatie Kerkweg ongenummerd te Schoonrewoerd, aan te wijzen als proeftuinproject/ pilotproject.
 2. Zonnepanelen buiten het bouwblok op de locatie Lingedijk 111 te Kedichem, De Rozenhof, aan te wijzen als proeftuinproject/ pilotproject.
 3. Zonnepanelen buiten het bouwblok op de locatie Lingedijk 129a te Oosterwijk, aan te wijzen als proeftuinproject/pilotproject.

Besluit: Akkoord
Aanvullend op dit besluit nuanceert het college het in het voorstel genoemde argument 2.2 als volgt:

Vanwege de grootte van het project wordt een bijdrage geleverd aan het RES-bod vanuit de gemeente Vijfhee-renlanden aan de RES U16.
Hiermee wordt de verwachte autonome groeilijn van zon (op dak) wat naar boven bijgesteld, waardoor de doel-stellingen uit het RES-bod sneller in zicht komen.

Besluitenlijst week 18: 2 mei 2023

Zaaknummer 625245
Uitvoering onderwijsachter-standenbeleid: Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie en Nadere regels subsidie aanvullend aanbod OAB

Conceptbesluit:

 1. De Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen.
 2. De bijbehorende aanvraag- en verantwoordingsformulieren vast te stellen.
 3. De tarieven voor peuteropvang en voorschoolse educatie voor 2023 vast te stellen conform de Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Vijfheerenlanden 2023.
 4. De Nadere regels subsidie aanvullend aanbod OAB gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen.
 5. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de beide nieuwe Nadere regels en bijlagen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 769155
Huisvestingsverordening gemeente Vijfheerenlanden 2023

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen schaarste vast te stellen op grond van artikel 2 van de Huisvestingswet, in alle segmenten van de woningvoorraad in de gemeente Vijfheerenlanden.
 2. De raad voor te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen.
 3. Vooruitlopend op en onder voorbehoud van inwerkingtreding van de verordening onder 2, Fien Wonen, Kleurrijk Wonen en LekstedeWonen te mandateren om, binnen de grenzen van vastgesteld beleid, besluiten te nemen en te ondertekenen op aanvragen om een huisvestingsvergunning, op verzoeken om inschrijving en omtrent het aanbodsysteem toewijzen van huurwoningen zoals bedoeld in de Huisvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2023.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 802289
Horecabeleid gemeente Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het Horecabeleid gemeente Vijfheeren-landen 2023.
 2. De gemeenteraad via een raadsvoorstel voor te stellen het Horecabeleid 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 841721
Verklaring van geen bedenkingen in verband met de planologische procedure voor een bedrijfsuitbreiding aan de Lekdijk te Everdingen

Conceptbesluit:

 1. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen voor de aanvraag omgevingsvergunning bedrijfsuitbreiding Lekdijk Everdingen.
 2. Aan de raad voor te stellen om een ontwerpbesluit Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) als bedoeld in artikel 6.5. Bor af te geven voor de aanvraag bedrijfsuitbreiding Lekdijk Everdingen (OVU-2022-001386 / 7060233) en dit ontwerpbesluit 6 weken ter inzage te leggen, tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 860927
Wijzigingen doelgroepenverordeningen

Conceptbesluit:

Aan de raad voor te stellen de Doelgroepenverordening betaalbare woningen Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 864792
Evenementenbeleid gemeente Vijfheerenlanden 2023

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het Evenementenbeleid gemeente Vijfheerenlanden 2023.
 2. De gemeenteraad via een raadsvoorstel voor te stellen het evenementenbeleid gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 867362
Opinievoorstel VN Verdrag Handicap

Conceptbesluit:

De opinie van de raad te vragen over de aanpak van het VN Verdrag Handicap.

Besluit: Akkoord, met dien verstande dat het opinievoorstel wordt aangevuld met een vermelding over het Manifest “Inclusief Samenleven in Vijfheerenlanden”.

Zaaknummer 867857
Zienswijze financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht

Conceptbesluit:

De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de toegezonden voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegroting (2024) en de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 868781
Uitnodiging zienswijze ontwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

Conceptbesluit:

Geen zienswijze in te dienen voor het ontwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 869214
Zienswijze procedure jaarrekening 2022 en op de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:

De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022, de resultaatbestemming en de ontwerpbegroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2025-2027) van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 869872
Zienswijze Ontwerpbegroting 2024. Meerjarenbegroting t/m 2027 en jaarstukken 2022 GR Gevudo

Conceptbesluit:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Gevudo.
 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de controleverklaring.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 869906
Uitwerkingsnotitie risicomanagement en risicogestuurd werken

Conceptbesluit:

 1. De uitwerkingsnotitie, waarin stap voor stap het risicomanagement verder wordt aangescherpt en het risicogestuurd werken als leidraad wordt gehanteerd, vast te stellen.
 2. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief en de uitwerkingsnotitie ter kennisname voor te leggen aan de auditcommissie.
 3. Aan een Incompany-training risicogestuurd werken van één dagdeel deel te nemen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 870530
Opinievoorstel opvang vluchtelingen

Conceptbesluit:

De raad door middel van een opinievoorstel richting te laten geven over de invulling van het vraagstuk van de opvang van vluchtelingen in Vijfheerenlanden.

Besluit: Akkoord
Het college is van mening dat het begeleidende persbericht niet namens het college gestuurd moet worden, maar namens de raad; het college laat het aan de raad over om het persbericht naar eigen inzicht aan te passen en te versturen.

Zaaknummer 873269
Soortenmanagementplan

Conceptbesluit:

 1. Een soortenmanagementplan gebouwbewonende soorten (SMP) te laten opstellen.
 2. Voorafgaande aan het SMP de procedure van een pré-SMP te doorlopen.
 3. Het gemeentelijke deel van de kosten uit het investeringsbudget van duurzaamheid te dekken.
 4. De kosten voor de te treffen maatregelen voor de pré-SMPfase uit het investeringsbudget van duurzaamheid te dekken.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 874952
Budget Uitvoeringsagenda Landelijk gebied

Conceptbesluit:

Vanaf 2024 jaarlijks een budget van € 60.000 in de Kadernota op te nemen voor de Uitvoeringsagenda Landelijk gebied.

Besluit: Akkoord
Afgesproken wordt dat in de toekomst het financiële aspect uitgebreider in het collegevoorstel zelf verwerkt wordt om vragen van het college achteraf te voorkomen.

Zaaknummer 875944
Herziening project Monnikendreef

Conceptbesluit:

 1. Het oorspronkelijk projectplan Monnikendreef in te trekken.
 2. Het projectplan te herzien op basis van scenario 2; combinatie van nieuwbouw en 24 flexwoningen.
 3. De raad te informeren over de scenariokeuze en de te verwachten processtappen.
 4. Een wijzigingsverzoek op de subsidiebeschikking van 2021 in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .

Besluit:

Op basis van de bespreking van dit voorstel door het college wordt besloten:

 1. De raad via een opinievoorstel te vragen of de eerder vastgestelde kaders gehandhaafd moeten blijven of dat deze opgerekt mogen worden. De planning is om dit opinievoorstel te laten behandelen in de commissievergadering WOS van 21 juni 2023.
 2. De bewoners via een brief te informeren over dit voornemen en de behandeling van het opinievoorstel in de commissie WOS op 21 juni 2023.
 3. Afhankelijk van de besluitvorming door de commissie WOS op 21 juni 2023 in de zomerperiode het vervolg-scenario uit te werken.
 4. Inwonersparticipatie te laten plaatsvinden na de zomervakantie.
 5. De raad via een korte raadsinformatiebrief over dit voorgenomen proces te informeren. Deze raadsinformatiebrief wordt uiterlijk donderdag 4 mei 2023 verzonden.

Zaaknummer 876174
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Bazeldijk 78a Meerkerk

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan met de plannaam 'Bazeldijk 78a, Meerkerk' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.BPMKBazeldijk78a-VA01 met de bijbehorende bestanden conform de wijzigingennota gewijzigd vast te stellen in elektronische vorm.
 2. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 11 april 2022.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 876338
Reactie op concept Koers 2023-2027 van de Omgevingsdienst regio Utrecht

Conceptbesluit:

 1. Een reactie te geven op de concept Koers 2023-2027 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).
 2. De gemeenteraad te betrekken door de concept-Koers met concept-reactie van het college aan de raad voor te leggen voor zienswijze.
 3. Kennis te nemen van de brief van de voorzitters van de Utrechtse omgevingsdiensten over de verkenning van de mogelijkheden om te komen tot één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht en deze door te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 877031
Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht

Conceptbesluit:

De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij het college over de ontwerp-wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODRU.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 877658
Eerste ontwerp Bijgestelde Begroting 2023 en ontwerp Begroting 2024 en jaarstukken 2022 van Omgevingsdienst regio Utrecht.

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 en (ontwerp) Begroting 2024 van Omgevingsdienst regio Utrecht.
 2. De gevolgen van het gewijzigde uurtarief 2023 en de ophoging van de algemene reserve van de ODRU te verwerken in tweede berap.
 3. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de ODRU.

Besluit: Akkoord

April 2023

Besluitenlijst week 17: 25 april 2023

Zaaknummer 663730
Verklaring van geen bedenkingen in verband met de planologische procedure voor natuurontwikkeling Autenasekade Vianen

Conceptbesluit:

 1. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen voor de aanvraag omgevingsvergunning natuurontwikkeling Autenasekade.
 2. Aan de raad voor te stellen om een ontwerpbesluit Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) als bedoeld in artikel 6.5. Bor af te geven voor de aanvraag natuurontwikkeling Autenasekade (OVU-2022-001025 / OLO 7209525) en dit ontwerpbesluit 6 weken ter inzage te leggen, tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 807931
Mandaatbesluit handhaving afvalstoffenregelgeving Waardlanden

Conceptbesluit: Het besluit Mandaat en machtiging naleving Afvalstoffenregelgeving Reinigingsdienst Waardlanden 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 812648
Mandaat- en machtigingsregeling Art. 2.21. Wet hersteloperatie toeslagen

Conceptbesluit: De mandaat- en machtigingsregeling op basis van Artikel 2.21. Wet Hersteloperatie Toeslagen voor de uitvoering van de Brede Ondersteuning vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 831953
Onkruidbeheersing op verhardingen

Conceptbesluit: Het besluit van het DMT te bevestigen dat de onkruidbeheersing in het gebied van de voormalige gemeenten Leerdam en Vianen wordt gegund aan respectievelijk Aannemingsbedrijf Groep B.V. uit Rhenen (gebied Leerdam;) en Van de Bijl & Heierman West uit Stolwijk (gebied Vianen) door artikel 2.163 e, lid 1a van de aanbestedingswet voor onvoorziene omstandigheden toe te passen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 831722
Dorps(woon)visie/Hagestein / locatie Stuwruiters voor MFC

Conceptbesluit:

 1. De locatie Stuwruiters aan Hoefslag 4 in Hagestein verder op haalbaarheid te onderzoeken voor de realisering van het MFC in Hagestein.\
 2. Op grond van artikel 87 Gemeentewet jo. artikel 5.1, tweede lid, onder b Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de documenten 20230406 Memo indicatieve raming verplaatsing Stuwruiters Hagestein en Memo Stuwruiters 20230414.
 3. De onder 2. op te leggen geheimhouding voort te laten duren tot het moment, dat de onderhandelingen met de Stuwruiters feitelijk aanvangen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 837300
Beleidskader 'Inloop Plus'

Conceptbesluit: De notitie “Inloop Plus” vast te stellen als afwegingskader voor de subsidiëring van inloopvoorzieningen specifiek gericht op de doelgroep mensen met psychiatrische, psychische of verslavingsproblematiek.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 840996
Zienswijze aankoop aandelen Woningnet door Fien Wonen

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek om een zienswijze over de voorgenomen aankoop aandelen WoningNet door Fien Wonen.
 2. De bestuurlijke zienswijze vast te stellen en aan Fien Wonen kenbaar te maken.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 861126
Bemensing Geschillencommissie gemeente Vijfheerenlanden

Conceptbesluit: Voorgedragen kandidaten voor de in de geschillencommissie gemeente Vijfheerenlanden (welke commissie een rol speelt in het vinden van een "oplossing" voor geschillen tussen medewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden en hun werkgever) vacante functies van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en door de werkgever aan te wijzen lid te benoemen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 862973
Wijziging Regeling reis- en verblijfskosten/ woon-werkverkeer

Conceptbesluit:

 1. Artikel 3 en artikel 5 van de Regeling reis- en verblijfkosten/woon-werkverkeer voor medewerkers met ingang van 1 mei 2023 te wijzigen.
 2. Bijraming van het door de wijziging benodigde budget via de tweede Bestuursrapportage aan de gemeenteraad voor te leggen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 863237
Bestuurlijke zienswijze ontwerp-Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

Conceptbesluit: De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen inzake de ontwerp-Bestuurs-agenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 867494
Uitvoeringsplan RMA 2023 en heroverweging samenwerking Regio AV

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan RMA 2023, uitgezonderd opgave 3 Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid.
 2. Hiervoor de ambtelijke inzet van 1.960 uur en een bedrag van € 147.156,- ter beschikking te stellen.
 3. De Gemeenschappelijke Regeling AV middels een brief te informeren over het genomen besluit omtrent ambtelijke inzet en financiële middelen Uitvoeringsplan RMA 2023.
 4. Het benodigde budget te dekken uit het in de begroting opgenomen budget van € 120.583,- voor Uitvoeringsplan RMA en € 26.573,- Fase U10 onder bestuurlijke samenwerking.
 5. Kennis te nemen van een verkenning in de heroriëntatie van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
 6. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren over het Uitvoeringsplan RMA 2023.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 864920
Gemeenschappelijke regeling Bureau OVL; Jaarverslag 2022, herziene begroting 2023 en programmabegroting 2024

Conceptbesluit: De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de programma-begroting 2024, herziene begroting 2023 en het jaarverslag 2022 van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 865594
Broekgraaf: model optie- en koopovereenkomst vrije kavels fase3

Conceptbesluit:

 1. De model Optie- en Koopovereenkomst kavels fase 3 vast te stellen.
 2. Mandaat aan de directeur te verlenen tot het aangaan van de optie- en koopovereenkomsten.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 866933
Plan van Aanpak Duidelijke Taal: Zo doen wij dat!

Conceptbesluit: Het plan van aanpak Duidelijke Taal: zo doen wij dat! ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 868814
Voortgangsdocument RES U16 2023

Conceptbesluit: In te stemmen met het Voortgangs-document RES U16 2023 en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 16: 18 april 2023

Zaaknummer 830009
Resultaten ENSIA zelfevaluatie 2022

Conceptbesluit:

 1. De collegeverklaring 2022 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen en te ondertekenen;
 2. De rapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen;
 3. De rapportage Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 835154
Ontwerpbestemmingsplan Lingedijk 31b, Kedichem (toevoegen woning)

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Lingedijk 31b te Kedichem, waarin wordt voorzien in de juridische regeling voor het omzetten van bijgebouw naar woning;
 2. Geen milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen voor het ontwerpbestemmingsplan Lingedijk 31b te Kedichem;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 847369
Aanwijzing ambtenaren afnemen verklaring onder ede

Conceptbesluit:

Het "Besluit aanwijzing ambtenaren afnemen verklaring onder ede of belofte Vijfheerenlanden 2023" vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 855450
Ontwerpbestemmingsplan: Burg. Jhr. Hoeufftlaan 8-12, Vianen

Conceptbesluit:

 1. Vast te stellen dat op basis van de m.e.r.-aanmeldingsnotitie en gelet op de bepalingen uit bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria, het opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor het bestemmingsplan 'Burg. Jhr. Hoeufftlaan 8-12, Vianen' niet noodzakelijk is;
 2. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Burg. Jhr. Hoeufftlaan 8-12, Vianen' in te stemmen;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Burg. Jhr. Hoeufftlaan 8-12, Vianen' volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in procedure te brengen en 6 weken ter inzage te leggen voor mogelijke zienswijzen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 15: 11 april 2023

Zaaknummer 761003
Kredieten onderwijshuisvesting 2023

Conceptbesluit:

 • De raad voor te stellen de navolgende benodigde kredieten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Bekostigingsprogramma onderwijshuisvesting 2023:
  • ad € 40.500,- aan Stichting Effluent voor het plaatsen van een liftinstallatie ten behoeve van de SBO-school “De Brug” te Vianen;
  • ad € 35.000,- aan PCPO TriVia voor het aanbrengen van zonnescreens aan het gebouw van de basisschool “De Kandelaar” te Ameide;
  • ad € 53.438,- aan Stichting O2A5 voor de uitbreiding van de eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair ten behoeve van de Mr. Vosschool te Hagestein;
  • ad € 700.000,- ten behoeve van het treffen van ventilatievoorzieningen in diverse schoolgebouwen in het kader van de SUVIS-regeling;
  • ad € 1.480.000,- voor de aanschaf van tijdelijke schoollokalen voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen tijdens de nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden;
 • De raad voor te stellen voor te stellen de navolgende benodigde kredieten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Bekostigingsprogramma 2023 met aanwijzing van de daarbij vermelde dekking van de kapitaallasten:
  • 2a. Stichting O2A5 voor basisschool “De Vlindertuin” in Ameide een krediet te verlenen van € 25.479,- voor uitbreiding van eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair en de bijbehorende kapitaallasten ad € 2.675,- te dekken uit de kostenplaats 'Onderwijshuisvesting';
  • 2b. PCPO TriVia voor basisschool “De Rank” in Meerkerk een krediet te verlenen van € 59.422,- voor uitbreiding van eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair en de bijbehorende kapitaallasten ad € 6.239,- te dekken uit de kostenplaats 'Onderwijshuisvesting'.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 774071
Project 'Verbeter de toegang tot Mantelzorgregelingen'

Conceptbesluit:

 1. Akkoord te gaan met het rapport "Verbeter de toegang tot Mantelzorgregelingen";
 2. De financiële consequenties te betrekken bij de aanvraag voor de SPUK-regeling 2023-2026.
 3. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 819613
Vaststellen van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2023

Conceptbesluit:

 1. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2023 vast te stellen;
 2. In te stemmen met de voorgestelde prioritering;
 3. De gemeenteraad via een raads-informatiebrief te infomeren over de vaststelling en de bijbehorende prioritering.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 835159
Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2023

Conceptbesluit:

 • Kennis te nemen van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2023;
 • De raad voor te stellen de MPG 2023 vast te stellen en daarmee:
  • De herziene grondexploitatie Weide II 2023 vast te stellen;
  • De herziene grondexploitatie Werklandschap Meerkerk IVA 2023 vast te stellen;
  • De herziene grondexploitatie Gaasperwaard 2023 vast te stellen;
  • De herziene grondexploitatie Sluiseiland 2023 vast te stellen;
  • De herziene grondexploitatie Broekgraaf 2023 vast te stellen;
  • De herziene grondexploitatie Voorzieningencluster vast te stellen;
  • De financiële mutaties op basis van de MPG 2023 te verwerken in de jaarrekening 2022 en de meerjarenbegroting 2023 en verder;
  • Op basis van tussentijdse winstneming een winstcorrectie van € 210.319 vast te stellen en deze te verwerken in de Algemene Reserve Grondexploitaties, via de jaarrekening 2022.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 839642
Vervanging toplaag kunstgrasveld 1 en 2 van Glaspark Leerdam

Conceptbesluit:

 1. Tot het aangaan van de overeenkomst tot herstel van de toplagen van veld 1 en 2 van Glaspark conform de garantieregeling.;
 2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de problemen en vervanging van de velden.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 840732
Beginselbesluit aankoop perceel Zederik A 697

Conceptbesluit:

 1. Conform artikel 12 lid 1 Wvg de bereidheid uit te spreken om in beginsel het perceel van de verkoper, kadastraal bekend gemeente Zederik, sectie A, nummer 697 tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen;
 2. De onderhandelingen te starten met de verkoper.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 847826
Reactie op opiniërende nota ‘Implementatie nieuwe Wgr’

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van de Opiniërende nota ‘Implementatie nieuwe Wgr’;
 2. Een reactie op de opiniërende nota kenbaar te maken aan de raad (via commissie Algemene Zaken).

Besluit: Akkoord, met inachtneming van enkele aanpassingen in de reactie aan de raad.

Zaaknummer 847859
Vaststelling plannen van aanpak van drie artikel 213a onderzoeken

Conceptbesluit:

 1. Het plan van aanpak van het 213a onderzoek naar de effectiviteit van investerings- en pilotprojecten in het sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen;
 2. Het plan van aanpak van het 213a onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van het wijk- en dorpsbeleid en het budget inwonersinitiatieven van de gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen;
 3. Het plan van aanpak van het 213a onderzoek naar de kostendekkendheid van de tarieven van de gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen;
 4. De raad met een raadsinformatiebrief over de voorgaande besluiten te informeren.

Besluit: Akkoord. Aanvullend wordt afgesproken om de verantwoordelijke portefeuillehouders (wethouder Van Maanen en wethouder Van Montfoort) te mandateren om eventuele aanvullingen of wijzigingen in het plan van aanpak te verwerken.

Besluitenlijst week 14: 4 april 2023

Zaaknummer 756885
Besluit statutenwijziging SamenDoen

Conceptbesluit:

Goedkeuring te verlenen aan het besluit om de statuten van stichting SamenDoen te wijzigen ten behoeve van de fusie tussen de welzijns-stichtingen SamenDoen en Welzijn Vianen naar BindkrachtVHL.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 789977
Toekennen van feestdagen in het jaar 2023 waarop ondernemers in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven winkel mogen houden

Conceptbesluit:

Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag aan te wijzen als feestdagen waarop het verbod van artikel 2 lid 1 sub b Winkeltijdenwet niet geldt in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 833207
Zienswijze oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Conceptbesluit:

De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 834331
Jaarrekening 2022 Gemeente Vijfheerenlanden controleversie accountant

Conceptbesluit:

 1. De controleversie van de Jaarstukken 2022 van de gemeente Vijfheerenlanden voorlopig vast te stellen;
 2. Wethouder Van Maanen te machtigen om de laatste wijzigingen (in verband met nagekomen wijzigingen) te autoriseren voor verwerking in de Jaarstukken 2022 en zo nodig in het controledossier die voorafgaand aan de accountantscontrole (start op 11 april 2023) aan de accountant beschikbaar worden gesteld.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 834368
Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport Wonen in Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen (van de conclusies) van het rekenkamerrapport;
 2. Kennis te nemen van de in het rekenkamerrapport opgenomen aanbevelingen;
 3. De bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport vast te stellen en aan de rekenkamer toe te zenden.

Besluit: Akkoord

Maart 2023

Besluitenlijst week 13: 28 maart 2023

Zaaknummer 492586
Vaststellen verkoop- en anterieure overeenkomst uitbreiding Aldi supermarkt in Vianen

Conceptbesluit:

 1. Aan Aldi Vastgoed BV de gronden voor de uitbreiding van de supermarkt ter plaatse te verkopen.
 2. Van Aldi Vastgoed BV gronden te verwerven ten behoeve van het aanleggen van openbaar gebied.
 3. Tot het aangaan van een verkoop- en anterieure overeenkomst waarin het kostenverhaal is geregeld en het college een inspanningsverplichting op zich neemt tot het in procedure brengen van de omgevingsvergunning.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 733481
Legeskosten ten behoeve van aanleg glasvezelnetwerk Leerdam en Vianen

Conceptbesluit:

 1. De legesbegroting voor aanleg glasvezelnetwerk in Leerdam en Vianen vast te stellen.
 2. € 287.840,- beschikbaar te stellen voor inhuur projectleider en toezichthouder om de aanleg te begeleiden en deze te dekken uit de leges inkomsten en dit te verwerken in de eerste bestuurs-rapportage 2023.

Besluit: Akkoord met beslispunt 1.

Beslispunt 2 wordt als volgt aangepast:
2.€ 287.840,- beschikbaar te stellen voor inhuur projectleider en toezichthouder om de aanleg te begeleiden en deze te dekken uit de verwachte leges inkomsten van € 385.000,- en dit te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2023.

Zaaknummer 756155
Wachtlijstbanen Beschut Werk Avres

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het inzetten van wachtlijstbanen bij de GR Avres.
 2. Een dienstverleningsovereenkomst wachtlijstbanen aan te gaan met GR Avres.
 3. De kosten te dekken uit de kostensoort begeleide participatie (66401000).
 4. De gemeenteraad middels de eerste bestuursrapportage te informeren over de structurele financiële consequenties.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 762521
Portefeuillehouderverdeling, loco-burgemeesterschap, onderlinge vervanging wethouders

Conceptbesluit:

 1. De portefeuilleverdeling, het loco-burgemeesterschap en de onderlinge vervanging van de wethouders vast te stellen.
 2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer: 773675
Energienoodfonds maatschappelijke instellingen

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen het budget 'Energienoodfonds Maatschappelijke Instellingen 2023' van € 0,5 miljoen vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen om het benodigde budget van € 0,5 miljoen te dekken uit de algemene reserve.
 3. De 'Nadere regels subsidies Energienoodfonds Maatschappelijke Instellingen 2023' vast te stellen, onder voorbehoud van het besluit door de raad tot het ter beschikking stellen van het benodigde budget 'Energie-noodfonds Maatschappelijke Instellingen 2023' van € 0,5 miljoen.
 4. De raad te informeren over de vaststelling van de 'Nadere regels subsidies Energienoodfonds Maatschappelijke Instellingen 2023'.
 5. De beleidsadviseur Kunst en Cultuur, of diens plaatsvervanger mandaat te verlenen om besluiten te nemen betreffende subsidies Energienoodfonds Maatschappelijke Instellingen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 805857
Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023

Conceptbesluit:

 1. Het werkgeversstandpunt gemeente Vijfheerenlanden inzake de Cao Gemeenten 2023 te bepalen door volledig in te stemmen met het bij ledenbrief van 27 februari 2023 door de VNG voorgelegde principeakkoord.
 2. De gemeentesecretaris het standpunt van de gemeente Vijfheerenlanden, vóór 31 maart 2023, 12:00 uur, aan de VNG te laten overbrengen door middel van elektronisch stemmen.
 3. De gemeenteraad voor te stellen het door de totstandkoming van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 optredende financiële nadeel van € 600.000,-- via de eerste bestuursrapportage 2023 ten laste te brengen van het resultaat van de eerste bestuursrapportage 2023.

Besluit Akkoord

Zaaknummer 809551
Beginselbesluit aankoop percelen Vianen F736 en F737

Conceptbesluit:

 1. Conform artikel 12 lid 1 Wvg de bereidheid uit te spreken om in beginsel de percelen van Bodorie Vastgoed B.V., kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie F, nummers 736 en 737 tegen nader overeen te komen voorwaarden te kopen.
 2. De onderhandelingen te starten met Bodorie Vastgoed B.V.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 810074
Aanvraag Woningbouw Impuls 5e trance Broekgraaf Noord

Conceptbesluit:

 1. De subsidieaanvraag in het kader van de Regeling Woningbouwimpuls 5e tranche in te dienen bij het Ministerie van BZK voor het project Broekgraaf Noord middels een aanbiedingsbrief.
 2. Bij honorering van de subsidie, het Ambitiedocument ter vaststelling en de aanwending van de subsidie ter bekrachtiging, voor te leggen aan de raad middels een raadsvoorstel.
 3. De middelen voor de aanleg van de fietstunnel in te zetten voor de gemeentelijke dekking van het publieke tekort en dit bij honorering van de subsidie ter besluitvorming voor te stellen aan de raad.
 4. De raad te informeren over de subsidieaanvraag middels een raadsinformatiebrief.
 5. Kennis te nemen van het aangepaste ambitiedocument met 500 woningen en 67% betaalbaar en dit als onderlegger te gebruiken voor de subsidie aanvraag.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 818820
Benoemen vertegenwoordigers namen Vijfheerenlanden in besturen van verbonden partijen

Conceptbesluit:

 1. De vertegenwoordiging van de gemeente Vijfheerenlanden in de verbonden partijen aan te wijzen, zoals aangegeven in het overzicht.
 2. De raad te verzoeken mevrouw S. Hitipeuw voor te dragen als lid van het Algemeen Bestuur van Avres.
 3. De raad te verzoeken kennis te nemen van de overige vertegenwoordigers in verbonden partijen vanuit de gemeente Vijfheerenlanden, zoals aangegeven in het overzicht.

Besluit Akkoord

Zaaknummer 824297
Herziening collegebesluit Legalisatievoorstel Smalzijde 25b Nieuwland

Conceptbesluit:

 1. Het besluit van 7 maart 2023 onder zaaknummer 611581 in te trekken.
 2. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de voorbereiding van de planologische procedure ter legalisatie van het gebruik van het perceel Smalzijde 25a/b voor het legaliseren van de uitbreiding van de buitenspeeltuin van Benschop Spelen op de bestemming 'bedrijf' en de bestemming 'agrarisch'.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 824631
Minnelijke regeling Solidafix BV

Conceptbesluit:

Aansprakelijkheid ten aanzien van Solidafix B.V. te erkennen en akkoord te gaan met minnelijke regeling voor gederfde winst ad. € 46.137,56 (excl. btw) ter finale kwijting en budget hiervoor beschikbaar te stellen via de eerste bestuursrapportage 2023.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 824924
Beleidsnota organisatiekosten 2023

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de beleidsnota organisatiekosten 2023 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de in hoofdstuk 5 toegelichte budgettair neutrale wijziging in de financiële toerekening van directe kosten en overheadkosten bij de eerste bestuursrapportage 2023 te verwerken.
 3. De raad voor te stellen vierjaarlijks een benchmarkonderzoek formatie en kosten te laten uitvoeren en het eerstvolgende onderzoek plaats te laten vinden in 2024.
 4. De raad voor te stellen met ingang van 2023 de uren voor investerings-projecten en grondexploitaties, niet meer via urenschrijven toe te rekenen aan projecten, maar op extra-comptabele wijze met behulp van voorcalculatorische ramingen.

Besluit: Akkoord

Zaaknummer 827777
Spoedaanvragen bijdrage energiekosten voor dorpshuizen en wijkgebouwen

Conceptbesluit:

 1. Een financiële tegemoetkoming (subsidie) van € 13.785 toe te kennen aan de stichtingsbesturen van onze dorpshuizen en wijkgebouwen, die een spoedaanvraag bijdrage energiekosten hebben gedaan.
 2. De gelden te verdelen naar behoefte van de verschillende dorpshuizen (conform de aanvragen).
 3. De tegemoetkomingen te dekken uit het Energienoodfonds op kostenplaats Cultuurpresentatie.
 4. Vooruitlopend op de goedkeuring van de raad op het Energienoodfonds Maatschappelijke Instellingen nu al uitgaven te mogen doen.
 5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief over het voornemen om nu al uitgaven te doen ten laste van het Energienoodfonds.

Besluit: Het college gaat akkoord met de beslispunten 1 t/m 4.

Er wordt een extra beslispunt 5 toegevoegd:
5. Aan de betrokken besturen een verantwoording achteraf te vragen;

Beslispunt 5 wordt gewijzigd in beslispunt 6, waarbij de tekst onveranderd blijft:
6. De raad te informeren met een raadsinformatie-brief over het voornemen om nu al uitgaven te doen ten laste van het Energienoodfonds.

Zaaknummer 819168
Opinievoorstel plan van aanpak solvabiliteit en Investeringsagenda in Kadernota 2024

Conceptbesluit:

De gemeenteraad via een opiniërende commissiebijeenkomst vroegtijdig te betrekken bij de afwegingen die leiden het plan van aanpak ter verbetering van de solvabiliteit in de Kadernota 2024.

Besluit: Akkoord, met inachtneming van enkele wijzigingen in het opinievoorstel op basis van bespreking van het voorstel tijdens de collegevergadering.

Besluitenlijst week 12: 21 maart 2023

Zaak 635813
Verkeerskundige aanpassingen rondom locatie Slagboom Leerbroek

Conceptbesluit:

 1. Het Schetsontwerp Kerkweg Leerbroek vast te stellen onder voorbehoud van beschikbaarstelling van krediet door de raad;
 2. De raad voor te stellen voor de uitvoering hiervan een investeringskrediet van € 640.000 beschikbaar te stellen;
 3. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten van € 28.800 (25 jaar/0,5%) vanaf 2025 mee te nemen in de kadernota/begroting 2024, jaarschijf 2025.

Besluit: Akkoord

Zaak 661178
Vaststelling ongewijzigd bestemmingsplan Prinsenhof Ameide

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om de “Nota beantwoording zienswijzen”, versie februari 2023, vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan met de plannaam 'Prinsenhof, Ameide' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.BPPrinsenhofAmeide-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm;
 3. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 1 oktober 2021;
 4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 727839
Ontwerp omgevingsvisie

Conceptbesluit:

 1. De ontwerp omgevingsvisie Vijfheerenlanden ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
 2. De gemeenteraad te verzoeken de ontwerp omgevingsvisie Vijfheerenlanden (inclusief bijlagen) gedurende 6 weken ter inzage te leggen conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure;
 3. De gemeenteraad te verzoeken de Plan-OER gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvisie Vijfheerenlanden gedurende 6 weken ter inzage te leggen conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Besluit: Akkoord, op voorwaarde dat de aanvullende opmerkingen over mobiliteit en verkeer verwerkt worden in het voorstel en de “praatplaat” wordt aangepast.

Zaak 754670
Voortzetten wijkaanpak De Hagen

Conceptbesluit:

 1. De Wijkaanpak De Hagen te continueren;
 2. Te kiezen voor scenario 3;
 3. De kosten voor verlenging van de opbouwwerker voor 2023 ten laste te brengen van de POK middelen en voor 2024 en 2025 de raad voor te stellen deze op te nemen in de begroting 2024 en 2025;
 4. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Besluit: Akkoord

Zaak 767603
Vervolg verbetering begeleiding Wsw medewerkers WIL

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport ‘verbetering begeleiding Wsw medewerkers';
 2. Vervolg te geven aan het traject naar aanleiding van de opgestelde uitvoeringsagenda in het kader van ‘verbetering begeleiding Wsw-medewerkers Lekstroom’ door de uitwerking van het scenario ‘bundeling trajectbegeleiding en begeleiding Nieuw Beschut bij WIL’;
 3. De financiering van de externe begeleiding hiervoor via WIL te laten lopen;
 4. De kosten van € 7151,52 te dekken uit Begeleide Participatie WIL (66401010 - 438200).

Besluit: Akkoord

Zaak 804207
Uitgebreide Wabo-procedure weigering loods Recht van ter Leede 34, Leerbroek

Conceptbesluit:

De raad voor te stellen een ontwerpbesluit tot weigering van een verklaring van geen bedenkingen af te geven en dit ontwerpbesluit tezamen met het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning, voor een aanvraag omgevingsvergunning (OV-2022-0096) voor de bouw van een agrarische loods nabij Recht van ter Leede 34 te Leerbroek, ter inzage te leggen.

Besluit: Akkoord

Zaak 806147
Zienswijze Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Conceptbesluit:

De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de Verordening Individuele Inkomenstoeslag.

Besluit: Akkoord

Zaak 808260
Wegwerken wachtlijst voor deelname aan Vitaliteitspact gemeente Vijfheerenlanden, tijdvak 1 april 2022 - 1 april 2023

Conceptbesluit:

 1. De wachtlijst voor deelname aan het Vitaliteitspact gemeente Vijfheerenlanden, tijdvak 1 april 2022 - 1 april 2023 weg te werken;
 2. De voor het wegwerken van de wachtlijst voor deelname aan het Vitaliteitspact gemeente Vijfheerenlanden benodigde jaarbedrag voor deelname aan het pact te verhogen met een bedrag van € 91.373,- tot in totaal € 180.000,- en dit te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2023.

Besluit: Akkoord

Zaak 810866
Hei- en Boeicop/ vaststelling dorps(woon)visie

Conceptbesluit:

De raad voor te stellen de dorps(woon)visie Hei- en Boeicop vast te stellen.

Besluit: Akkoord, met toevoeging van een voorbehoud bij het bij het voorstel behorende kaartje.

Zaak 810998
Verlenen ontheffing woonplaats-vereiste wethouder aan de heer A. van Maanen

Conceptbesluit:

De raad voor te stellen ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste aan wethouder aan de heer A. (Ton) van Maanen, wonende te Geldermalsen (gemeente West Betuwe), voor de duur van één jaar, van 9 mei 2023 tot 9 mei 2024.

Besluit: Akkoord

Zaak 814365
Inkoop Jeugdhulp – herziening tarieven en toevoeging nieuw product

Conceptbesluit:

 1. De tarieven voor de jeugdhulp producten crisis ambulant (J&O), beschikbaarheids-component Crisis ambulant (J&O), crisis residentieel (J&O), jGGZ crisisinterventie en Ontwikkelklas zoals opgenomen in het collegebesluit van 10-01-2022 te herzien;
 2. De tarieven voor de jeugdhulpproducten crisis ambulant (J&O), beschikbaarheids-component Crisis ambulant (J&O), crisis residentieel (J&O), jGGZ crisisinterventie, en Ontwikkelklas zoals opgenomen in huidig advies d.d. 14-03-2023 vast te stellen;
 3. Een nieuw product behandeling specialistisch 2 toe te voegen binnen de inkoop van het segment Ambulante Jeugdhulp;
 4. Het college van de gemeente Houten de bevoegdheid te geven om alle beslissingen te nemen met betrekking tot het vaststellen van het tarief voor het product behandeling specialistisch 2, inclusief de bevoegdheid om die beslissingen op te dragen aan de manager van RBL (conform collegebesluit d.d. 18 januari 2022).

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 11: 14 maart 2023

Zaak 459681
Vaststellen uitgifteovereenkomst fase 2.7 Broekgraaf Parczoom BV.

Conceptbesluit:

 1. De uitgifteovereenkomst met Parczoom BV aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van fase 2.7 in Broekgraaf.
 2. De Overeenkomst Geldlening met Parczoom BV aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van fase 2.7 in Broekgraaf.
 3. De voorgenomen grondverkoop aan Parczoom BV te publiceren op overheid.nl: Voorgenomen grondverkoop voor 72 woningen in Broekgraaf.

Besluit: Akkoord

Zaak 478754
Intensivering samenwerking met antidiscriminatievoorziening Art.1 Midden Nederland

Conceptbesluit:

 1. De samenwerking met Art.1 Midden Nederland (MN) te intensiveren door naast de basisdiensten aanvullende dienstverleningen en maatwerk af te nemen.
 2. De nieuwe dienstverleningsovereen-komst (DVO) met Art.1 MN aan te gaan en terug te laten werken tot en met 1 januari 2023.
 3. De middelen die het Rijk jaarlijks voor discriminatiebestrijding ter beschikking stelt voor de uitvoering ter beschikking te stellen (€ 46.000 per jaar).
 4. Toestemming te geven om de opdracht enkelvoudig onderhands aan Art.1 MN te gunnen voor een looptijd van maximaal 10 jaar.

Besluit: Akkoord

Zaak 776548
Leerplichtverslag 2020-2022

Conceptbesluit:

 1. Het leerplichtverslag 2020-2022 vast te stellen.
 2. Het vastgestelde leerplichtverslag 2020-2022 ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit: Akkoord

Zaak 779450
Lokaal Hitteplan Gezondheid

Conceptbesluit:
Het 'Lokaal Hitteplan Gezondheid' vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 791075
Vaststelling bestemmingsplan Panoven 17 en 19 Vianen

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen het bestem-mingsplan met de plannaam 'Panoven 17 en 19, Vianen' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.bpVIpanoven17en19-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm.
 2. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 22 oktober 2021.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 796414
Benoeming nieuw lid voor Adviesraad Sociaal Domein

Conceptbesluit:
Een nieuw lid te benoemen voor de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode van 4 jaar vanaf 1 maart 2023 tot 1 maart 2027 met verlengingsoptie van eenmaal 4 jaar.

Besluit: Akkoord

Zaak 801725
Visie 'Van bedrijventerreinen naar werklandschappen'

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met de visie 'Van bedrijventerreinen naar werklandschappen'.
 2. De raad voor te stellen de visie 'Van bedrijventerreinen naar werklandschappen' vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 10: 07 maart 2023

Zaak 611581
Legalisatievoorstel Smalzijde 25b Nieuwland

Conceptbesluit:
Medewerking te verlenen aan het legalisatieverzoek conform de principe-uitspraak, te weten voor zover het betreft de legalisatie van het gebruik en de inrichting van de gronden met de bedrijfsbestemming op het perceel Smalzijde 25 a/b Nieuwland.

Besluit: Akkoord

Zaak 636725
Vaststelling bestemmingsplan: Leerbroekseweg 9, Leerbroek

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan met de plannaam 'Leerbroekseweg 9, Leerbroek' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.BPleerbroekseweg9-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm;
 2. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 21 juli 2022;
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 728234
Woondeal 2023 regio U10

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met de Woondeal U10 2022-2030, zodat bestuurlijke ondertekening met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kan plaatsvinden op maandag 13 maart;
 2. Wethouder Meijdam te mandateren om in de Woondeal U10 2022-2030 tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
 3. De burgemeester te verzoeken wethouder Meijdam een volmacht te verlenen om tot ondertekening van de Woondeal U10 2022-2030 over te gaan;
 4. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Zaak 787572
Vaststelling bestemmingsplan: Lakerveld 133-135, Lexmond

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de 'Nota beantwoording van zienswijze' vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan met de plannaam 'Lakerveld 133-135, Lexmond' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.bpLMLakerveld133-VA01 met de bijbehorende bestanden conform de wijzigingennota gewijzigd vast te stellen in elektronische vorm;
 3. De raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 4 februari 2021;
 4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 788723
Benoeming leden gemeentelijk stembureau Vijfheerenlanden

Conceptbesluit:
De leden van het gemeentelijk stem-bureau van de gemeente Vijfheerenlanden in verband met de verkiezingen van 15 maart 2023 te benoemen, zoals aangegeven in het benoemingsbesluit.

Besluit: Akkoord

Februari 2023

Besluitenlijst week 9: 28 februari 2023

Zaak 515784
Verhoogde kosten bouw Kindcentrum Hoef en Haag

Conceptbesluit:

 1. Een gedeeltelijke compensatie van € 87.559,42, exclusief BTW en exclusief opslagen, toe te kennen aan de aannemer voor geleden schade bij de realisatie van het Kindcentrum Hoef en Haag.
 2. Deze kosten te dekken uit het uitvoeringskrediet van de bouw van Kindcentrum Hoef en Haag.

Besluit: Akkoord

Zaak 755856
Gedragscode gebruik digitale media

Conceptbesluit:

 1. De 'Gedragscode gebruik digitale media' vast te stellen.
 2. Zich te conformeren aan de 'Gedragscode gebruik digitale media'.

Besluit: Akkoord

Zaak 755865
Dienstverleningsovereenkomst 2023 gemeenschappelijke regeling Bureau OVL

Conceptbesluit:
De dienstverleningsovereenkomst 2023 met de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting (OVL) aan te gaan.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 8: 21 februari 2023

Zaak 463606
Overbrenging archieven naar archiefbewaarplaats bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht en opleggen beperkingen openbaarheid

Conceptbesluit:

 1. De archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen, zoals vermeld in de verklaring van overbrenging, over te brengen naar de archiefbewaarplaats bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede;
 2. De openbaarheid van de overgebrachte archiefbescheiden zoals die zijn vermeld in de bijlage bij de verklaring van overbrenging te beperken;
 3. De bevoegdheid tot opheffing van de beperkingen te mandateren aan de gemeentearchivaris van de gemeente Vijfheerenlanden als beheerder van de archiefbewaarplaats bij het RAZU.

Besluit: Akkoord

Zaak 721973
Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2023

Conceptbesluit:
Het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 732462
Samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst regionale aanpak zorgfraude

Conceptbesluit:
De samenwerkingsovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst regionale aanpak zorgfraude aan te gaan.

Besluit: Akkoord

Zaak 751991
Dorps(woon)visie Hei- en Boeicop / proces van vaststelling

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van de dorps(woon)visie Hei- en Boeicop;
 2. Verkennende gesprekken aan te gaan met de voetbalvereniging HSSC’61 en de eigenaren van de belendende percelen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 7: 14 februari 2023

Zaak 608003
Openstellen digitale weg bezwaarschriften & Woo-verzoeken

Conceptbesluit:

 1. Het elektronisch indienen van bezwaarschriften via webformulier op de gemeentelijke website open te stellen en alle andere elektronische wegen hiervoor te sluiten;
 2. Het elektronisch indienen van Woo-verzoeken via webformulier op de gemeentelijke website open te stellen en alle andere elektronische wegen hiervoor te sluiten;
 3. Het collegebesluit met zaaknummer 27662 in te trekken.

Besluit: Akkoord

Zaak 700911
Vaststellen gewijzigde locaties ondergrondse containers Vianen

Conceptbesluit:

 1. De twee gewijzigde locaties uit het ontwerp-locatieplan, waarvoor zienswijzen zijn ingediend en waarvoor dialoog met direct omwonenden heeft plaatsgevonden, vast te stellen;
 2. Het besluit van 5 april 2022 voor de containerlocatie aan de Hagesteinse-straat, in de groenstrook op de hoek met de Gieser Wildemanpad, in te trekken;
 3. De containerlocatie aan de Hagesteinsestraat, in de groenstrook op de hoek met de Gieser Wildemanpad, samen te voegen met de locatie aan de Hoevesteinse Lint en aldaar vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 733415
Gebruik model-intentieovereenkomst bij ruimtelijke initiatieven en aangaan intentieovereenkomst woningbouwproject Beukenlaan Vianen

Conceptbesluit:

 1. Ermee in te stemmen dat bij ruimtelijke initiatieven met initiatiefnemers intentieovereenkomsten worden afgesloten welke op de model-intentieovereenkomst zijn gebaseerd, zonder dat deze eerst ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden;
 2. De intentieovereenkomst ten behoeve van een woningbouwinitiatief rond de Beukenlaan in Vianen met TopVorm Vastgoed b.v. aan te willen gaan.

Besluit: Akkoord

Zaak 735268
Financiering herstel en verbetering grondwerk evenemententerrein Lexmond

Conceptbesluit:

 1. Het grondwerk van het evenementen-terrein in Lexmond te laten herstellen en verbeteren en hiertoe opdracht te verstrekken aan een lokale aannemer.
 2. De hiermee gemoeide kosten ad € 99.880.00 excl. btw te dekken uit Vergoeding COA van € 50.000 en budget inwonersinitiatieven ad € 49.880.

Besluit: Akkoord

Zaak 738332
Normenkader 2023

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen om het normenkader 2023 van de gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 739850
Uitvoeringsprogramma 2023 en Uitvoeringsovereenkomst 2023 Omgevingsdienst regio Utrecht

Conceptbesluit:
Het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2023 en de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2023 van Omgevingsdienst regio Utrecht vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 6: 10 februari 2023 (extra vergadering)

Zaak 752192
Crisisnoodopvang Vijfheerenlanden locatie Kedichem

Conceptbesluit:

 1. Hotel Aan de Linge te Kedichem aan te merken als locatie voor crisisnoodopvang voor maximaal 56 personen. Dit voor de duur van minimaal 1 jaar. Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats;
 2. De raad onder embargo hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Het embargo op deze brief verstrijkt maandag 13 februari 2023 om 9:00 uur.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 6: 07 februari

Zaak 531283
Ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 34, Hagestein (Eetcafe Gail's, camping Everstein)

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het opgestelde ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 34 te Hagestein, waarin de situatie van de horeca bij camping Everstein, eetcafé Gail's, op RO-juridische wijze is opgenomen;
 2. Geen milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen voor het ontwerpbestemmings-plan Lekdijk 34, Hagestein;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

Besluit: Akkoord

Zaak 576798
Verordening Bezwarencommissie

Conceptbesluit:

 1. De verordening commissie bezwaarschriften gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen;
 2. Het werkproces bezwaarschriften Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen;
 3. De verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden 2019 en het protocol behandeling bezwaarschriften Gemeente Vijfheerenlanden in te trekken;
 4. De raad voor te stellen de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Vijfheerenlanden 2023 vast te stellen;
 5. De raad voor te stellen om gelijktijdig met het vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Vijfheerenlanden 2023, de Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden 2019 met bijbehorend Protocol behandeling bezwaarschriften VHL in te trekken.

Besluit: Akkoord

Zaak 625375
Uitvoeringsnotitie Woonvisie

Conceptbesluit:

 1. De Uitvoeringsnotitie woonvisie vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen om de Kaders betaalbare woningbouw vast te stellen.

Besluit: Akkoord
Met dien verstande dat de Uitvoeringsnotitie richting de raad wordt aangevuld met een toelichting hoe deze gelezen moet worden en welke onderwerpen deze bevat.
Ook ziet het college graag dat aan de Uitvoeringsnotitie een begrippenlijst wordt toegevoegd zodat de leesbaarheid wordt bevorderd en dat de gebruikte terminologie consequent is.

Zaak 646395
Kaderbrief 2024 GGD regio Utrecht

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

Besluit: Akkoord

Zaak 665534
Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2028

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om het Regioplan U16 Beschermd Wonen (het Regioplan) vast te stellen;
 2. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Regio U16 2023-2028 aan te gaan met als bijlagen: de overlegstructuur Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen (MOBW) U16 (bijlage A); de werkbegroting (bijlage B); het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MOBW (bijlage C);
 3. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad het uitvoeringsprogramma vast te stellen;
 4. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad het mandaat, volmacht en machtigings-besluit MOBW vast te stellen;
 5. Onder het voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad de samenwerkingsovereenkomst en het mandaat, volmacht en machtigings-besluit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in te laten gaan;
 6. De adviesraad sociaal domein met een brief te informeren;
 7. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan de wethouder sociaal domein om de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio U16 2023-2028 namens hem te ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Zaak 684757
Opinievoorstel evaluatie van stap 1 en 2 uit de Strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente'

Conceptbesluit:
De opinie van de raad te vragen over welke resultaten en effecten van de maatregelen van stap 1 en 2 uit de Strategienota 2021 - 2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente' geëvalueerd moeten worden.

Besluit: Akkoord

Zaak 714903
Begrotingswijziging 2023-01 GGDrU

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2023-1 van de GGD regio Utrecht.

Besluit: Akkoord

Zaak 717707
Aanpassing liggelden verordening passantenhaven Vianen

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen de wijziging op de verordening liggelden passantenhaven Blankenborch Vianen 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 721967
Vaststelling bestemmingsplan Dorpshuis en 12 appartementen, Koningin Julianastraat 22, Schoonrewoerd

Conceptbesluit:

 1. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan Koningin Julianastraat 22 te Schoonrewoerd, (Dorpshuis en 12 appartementen), zoals vervat in de bestanden met planidentificatiecode NL.IMRO.1961.BPSWKonJulialn22-VA01, vast te stellen in elektronische vorm;
 2. Aan de raad voor te stellen de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de BGT van 1 april 2022;
 3. Aan de raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 726163
Inwonersberaad sociale ontmoetingsplaatsen

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen een inwoners-beraad te organiseren over de sociale ontmoetingsplaatsen in Vijfheerenlanden;
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de volgende randvoorwaarden waar de aanbevelingen van het inwonersberaad aan moeten voldoen:
  1. Passen binnen vastgesteld beleid van de gemeente:
   • Algemene Subsidie Verordening (ASV)
   • Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA)
  2. Gaan over beleid en domeinen waar de gemeente over gaat. De aanbevelingen gaan over zaken waar de gemeente zeggenschap over heeft en invloed op heeft;
  3. Passen binnen het huidige budget van €580.000;
  4. Zijn juridisch getoetst op uitvoerbaarheid;
  5. Worden door minimaal 75% van de deelnemers gesteund;
 3. De raad voor te stellen alle aanbevelingen, die aan de gestelde randvoorwaarden voldoen, over te nemen in nieuw op te stellen beleid, met in achtneming van het beslisrecht van de raad;
 4. De raad voor te stellen het plan van aanpak vast te stellen;
 5. De € 90.000 organisatiekosten te dekken uit het budget inwoners-initiatieven;
 6. Een stuurgroep aan te stellen.

Bestluit: Akkoord

Januari 2023

Besluitenlijst week 5: 31 januari 2023

Zaak 620226
Ontwerp-Kadernota 2024 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht met de strekking dat de gemeente Vijfheerenlanden instemt met de ontwerp Kadernota 2024.
 2. De raad voor te stellen de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen, correct opnemen van de vastgestelde formatie en verhoging van de overhead mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2024.

Besluit: Akkoord

Zaak 708640
Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Conceptbesluit:

 1. ​​​Het Jaarverslag 2022 & Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast te stellen;
 2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Besluit: Akkoord

Zaak 710615
Toekomst en nieuwe locatie bibliotheek Leerdam

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen de bibliotheekvestiging in Leerdam te transformeren tot een kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke plek, passend bij de doelstelling van prestatieafspraken en landelijke ontwikkelingen in het bibliotheekwerk;
 2. De raad voor te stellen de bibliotheek Leerdam te combineren met de nieuwe gemeentelijke huisvesting in Leerdam;
 3. De raad voor te stellen bij de begroting 2027 het budget voor de subsidie aan de stichting Bibliotheek Lek en IJssel (BLIJ) te verhogen met een bedrag met een bandbreedte van € 37.500,- tot € 73.500,- ter dekking van de lasten van een hoogwaardige bibliotheek in een combinatie met nieuwe gemeentelijke huisvesting;
 4. De raad voor te stellen ter dekking van de ontwerp- en voorbereidingskosten van de combinatie gemeentehuis – bibliotheek een extra voorbereidingskrediet van € 305.000,- ter beschikking te stellen en dit bedrag te activeren als Vaste Activa;
 5. De raad voor te stellen de kapitaallasten hiervan te dekken uit de verhuuropbrengst vanaf 2027.

Besluit: Akkoord
M​​​​​et toevoeging van een extra tabel in het raadsvoorstel, waarin het financiële plaatje nader toegelicht wordt.

Zaak 711079
Wijzigen en vaststelling subsidie nieuwbouw dorpshuis De Schakel

Conceptbesluit:

 1. De aanvraag om de subsidie inzake de nieuwbouw en inrichting van het dorpshuis "De Schakel" te Leerbroek vast te stellen mede te zien als een verzoek tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening van 3 april 2020.
 2. De deelbedragen van de subsidieverlening van 3 april 2020 als volgt te wijzigen:
  1. € 2.011.237,97 voor de nieuwbouw
  2. € 470.838,21 voor de inrichting
  3. € 137.411,36 voor plan-, voorbereidings- en begeleidingskosten
  4. € 5.445,00 voor accountantscontrole
 3. De op 3 april 2020 aan Stichting Dorpshuis De Schakel verleende subsidie vast te stellen conform aanvraag tot subsidievaststelling en gewijzigde verleningsbeschikking op € 2.624.933,-.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 4: 24 januari 2023

Zaak 620228
Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2023-2026

Conceptbesluit:

 1. Het beleidsplan gladheidbestrijding 2023-2026 vast te stellen;
 2. Voor het vaststellen van het beleidsplan geen inspraakprocedure te volgen;
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Zaak 695507
Raadsinformatie Circulair Ambachtscentrum Leerdam

Conceptbesluit:
De raadsinformatiebrief inzake Circulair Ambachtscentrum Leerdam vast te stellen en deze te delen met de raad.

Besluit: Akkoord

Zaak 695272
Delen resultaten uitgevoerde privacy-audit Wet politiegegevens

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de externe Wet politiegegevens audit-rapportage;
 2. Een Plan van Aanpak op te laten stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 690814
Reactie op bod prestatieafspraken 2023 LEKSTEDEwonen

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van het bod van LEKSTEDEwonen voor prestatieafspraken voor 2023;
 2. De brief met daarin een reactie op het bod aan LEKSTEDEwonen te versturen.

Besluit: Akkoord

Zaak 698337
Nu Niet Zwanger als regionale basisvoorziening

Conceptbesluit:

 1. In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht om Nu Niet Zwanger aan te bieden als regionale basisvoorziening in de provincie Utrecht;
 2. De benodigde financiën te dekken uit de beschikbare middelen voor Kansrijke Start uit het budget Lokaal gezondheidsbeleid (kostenplaats 67101000 en soort 443300);
 3. De raad bij de behandeling van de jaarrekening 2022 voor te stellen de met de december-circulaire 2022 vrijgekomen middelen ten behoeve van Kansrijke Start over te hevelen naar 2023 ten behoeve van Nu Niet Zwanger;
 4. De raad, bij positieve besluitvorming in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU, middels een raadsinformatiebrief te informeren over het programma Nu Niet Zwanger en de benodigde financiën.

Besluit: Akkoord

Zaak 705531
Ontwerpbestemmingsplan Bazeldijk 78a Meerkerk

Conceptbesluit:

 1. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen voor het ontwerpbestemmingsplan ´Bazeldijk 78a, Meerkerk´;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ´Bazeldijk 78a, Meerkerk´ vast te stellen;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ´Bazeldijk 78a, Meerkerk´ overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen, waarbij een ieder zienswijze kan indienen.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 3: 17 januari 2023

Zaak 399826
Voorgenomen grondverkoop Kwartelstraat Vianen

Conceptbesluit:

 1. ​​De voorgenomen grondverkoop aan Stichting Hospice Vijfheerenlanden t.b.v. de realisatie van appartementen en een hospice aan de Kwartelstraat Vianen te publiceren op de gemeentelijke website en overheid.nl;
 2. De 'kaders en randvoorwaarden planontwerp' vast te stellen als ruimtelijk afwegingskader voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling;
 3. De vaststellingsovereenkomst inzake de voorgenomen verkoop van een perceel grond t.b.v. de realisatie van appartementen en een hospice in Vianen aan te gaan met Stichting Hospice Vijfheerenlanden.

Besluit: Akkoord
Omdat dit onderwerp betrekking heeft op meerdere portefeuilles, wordt bij toekomstige voorstellen de betrokkenheid van alle relevante portefeuillehouders scherper bewaakt.

Zaak 501469
Beoordeling plan voor agrarische loods naast Recht van ter Leede 34, Leerbroek

Conceptbesluit:
In principe geen medewerking te verlenen aan het plan voor bouw van een agrarische loods naast het bouwperceel Recht van ter Leede 34 te Leerbroek (OV-2022-0096)

Besluit: Akkoord

Zaak 664117
Bekrachtiging mandatering contractverlenging applicaties Mid-office en Servicebus

Conceptbesluit:
Het mandaat aan de directie voor de contractverlenging van de applicaties Mid-office en Servicebus te bekrachtigen.

Besluit: Akkoord

Zaak 690482
Extra krediet stadskademuur Zuidwal Leerdam.

Conceptbesluit:

 1. Opdracht te geven aan de aannemer op basis van een enkelvoudige gunning voor herstelwerkzaamheden aan de steiger rond de stadskademuur Zuidwal te Leerdam;
 2. De raad voor te stellen om een extra krediet van € 85.000,- excl. BTW beschikbaar te stellen via de 1e bestuursrapportage van 2023.
 3. De kapitaallasten van € 4.675,- (20jaar/0,5%) ingaande 2024 op te nemen in de begroting;
 4. Vanwege de urgentie de raad (vooruitlopend op de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2023) te informeren over dit besluit met een raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord
Met inachtneming van enkele aanpassingen in de raadsinformatiebrief op basis van de bespreking in de collegevergadering.

Besluitenlijst week 2: 10 januari 2023

Zaak 588149
Herijking Dienstverleningsconcept

Conceptbesluit:
Het opinievoorstel Herijking Dienst-verleningsconcept voor te leggen aan de raad.

Besluit: Akkoord
M​​​et inachtneming van een tekstuele aanpassing in het opinievoorstel.

Zaak 653061
Inkoop Jeugdhulp

Conceptbesluit:

 1. De voorgestelde producten en tarieven voor de inzet van jeugdhulp vast te stellen;
 2. De gezamenlijke inkoop met de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden via een openbare aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten uit te voeren;
 3. a. Een raamovereenkomst aan te gaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van verlenging met driemaal een jaar voor de segmenten Crisishulp en Jeugdhulp in Onderwijstijd;
  b. Een raamovereenkomst aan te gaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging met tweemaal een jaar voor het Segment Forensische Ambulante jeugdhulp;
 4. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de jeugdregio's voor de inkoop en uitvoering van de raamovereenkomst segment Crisishulp: met jeugdregio Zuid Oost Utrecht en voor segment Forensische Ambulante jeugdhulp: jeugdregio's Zuid Oost Utrecht & Gooi en Vechtstreek;
 5. De voorgestelde tarieven voor de inzet van Ambulante jeugdhulp vast te stellen;
 6. Een raamovereenkomst Gezinsvormen aan te gaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging met achtereenvolgend tweemaal twee (2) jaar en tweemaal één (1) jaar;
 7. De voorgestelde tarieven voor de inzet binnen het segment Gezinsvormen vast te stellen;
 8. Het taakgerichte budget (vierkant) voor de vijf Lekstroomgemeenten voor het tweede halfjaar van 2023 ad € 4.057.586 vast stellen (voor de gemeente Vijfheerenlanden bedraagt dit € 440.184 );
 9. Eenmalig budget voor de businesscase 2023 –2026 e.v. vast te stellen van in totaal € € 1.119.442 voor de vijf Lekstroomgemeenten (voor de gemeente Vijfheerenlanden betreft dit bruto € 227.993);
 10. De inzet en het budget voor het sociaal team vast te stellen op 3 fte ten laste van personele budget Sociaal Team en deels transformatiebudget;
 11. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief;
 12. Bijlage 3 bij dit collegevoorstel (de Impactanalyse) geheim te verklaren ingevolge artikel 55, eerste lid Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder b Wet open overheid en die geheimhouding te laten voortduren tot de opening van de digitale kluis met inschrijvingen op de inkoop jeugdhulp regio Lekstroom.

Besluit: Akkoord

Besluitenlijst week 1: 03 januari 2023

Zaak 589932
Nota Grondbeleid Vijfheerenlanden 2023

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om de Nota Grondbeleid VHL 2023 vast te stellen en deze in werking te laten treden 1 dag na bekendmaking;
 2. De raad voor te stellen het mandaatbesluit grondbeleid vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 604655
Samenwerkingsconvenant tussen gemeenten Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden en de stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel (BLIJ) 2023 t/m 2028

Conceptbesluit:

 1. Het ‘Samenwerkingsconvenant tussen gemeenten Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden en de stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel (BLIJ) 2023 t/m 2028’ aan te gaan;
 2. De burgemeester te verzoeken om de portefeuillehouder Bibliotheek, de heer C. Bel, volmacht te verlenen om het samenwerkingsconvenant namens de gemeente Vijfheerenlanden te ondertekenen;
 3. De raad met een raadsinformatie-brief te informeren.

Besluit: Akkoord

Zaak 623294
Vaststelling Bekostigingsprogramma onderwijshuisvesting 2023

Conceptbesluit

 1. Het Bekostigingsprogramma onderwijshuisvesting 2023 en het daarbij behorende Overzicht vast te stellen;
 2. De bedragen die al in de exploitatie-begroting 2023 zijn opgenomen voor de aanvragen tot vergoeding van kosten voor buitengymonderwijs ten behoeve van de VO-scholen in de gemeente, voor de aanschaf van de leer- en hulpmiddelen en meubilair voor de basisschool “El Boukhari” te Leerdam en voor het herstel van betonrot bij diverse scholen, op declaratiebasis betaalbaar te stellen ten laste van de daarvoor in de begroting gereserveerde gelden.

Besluit: Akkoord

Zaak 644421
Vaststellen uitgifteovereenkomst fase 3.1-3.2 Broekgraaf Bemog Projektontwikkeling West BV

Conceptbesluit:

 1. De uitgifteovereenkomst met Bemog Projektontwikkeling West BV t.b.v. de ontwikkeling van fase 3.1 en 3.2 in Broekgraaf aan te gaan;
 2. De burgemeester te adviseren volmacht te verlenen aan wethouder T. Meijdam om de uitgifteovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Zaak 652367
Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 en startdocument Land-bouwvisie

Conceptbesluit

 1. Het besluit van het college van 9 november 2021 met betrekking tot de Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 in te trekken;
 2. De raad voor te stellen de Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het startdocument Landbouwvisie Vijfheerenlanden vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 657185
Vaststelling ongewijzigd bestemmingsplan Vlietskant 12 en 24 Leerdam

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan met de plannaam 'Vlietskant 12 en 24, Leerdam' en met de planidentificatie NL.IMRO.1961.BPLDVlietskant1224-VA01 met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast stellen in elektronische vorm;
 2. De raad voor te stellen om de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van 30 augustus 2021;
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Zaak 623928
Realisatie van een bedrijfswoning in een bestaand bedrijfsgebouw

Conceptbesluit:
In principe geen medewerking te verlenen aan de aanvraag voor de realisatie van de bedrijfswoning aan de Nieuweweg 3b in Hei- en Boeicop.

Besluit: Akkoord
Portefeuillehouder Meijdam zegt toe aanwezig te zijn bij het gesprek met de aanvrager, waarin het collegebesluit wordt gedeeld. Actie: Wethouder Meijdam.

Zaak 660255
Randvoorwaarden Inwonersberaad Sociale Ontmoetingsplaatsen

Conceptbesluit;
De opinie van de raad te vragen over de Randvoorwaarden Inwonersberaad Sociale Ontmoetingsplaatsen.

Besluit: Akkoord

Zaak 661343
Aangepast Beleidskader Energietransitie (BET)

Conceptbesluit:

 1. De raad voor te stellen het aangepaste Beleidskader energietransitie [BET] versie V26-12-2022 vast te stellen, inclusief de toegevoegde uitgangspunten voor de plaatsing van kleine windturbines;
 2. De raad voor te stellen het vigerende Beleidskader energietransitie [BET] versie V22-11-22 in te trekken.

Besluit: Akkoord
Aanvullend wordt afgesproken om dit besluit niet via een apart persbericht naar buiten te brengen, maar de informatie via een persgesprek te delen, waarin ook het besluit over collegevoorstel 661344 wordt gecommuniceerd.

Zaak 661344
Invulling bod van Vijfheerenlanden voor duurzame opwek aan RES U16 (2030) met gecorrigeerd plan m.e.r.

Conceptbesluit:
De raad voor te stellen:

 1. De rapportages: participatieve waarde evaluatie (PWE), het locatie onderzoek wind Vijfheerenlanden (MER) en het Versnellingsprogramma zon op dak (VZOD) gemeente Vijfheerenlanden vast te stellen;
 2. Invulling te geven aan het minimum RES-bod van 0,072 TWh door middel van de 3 huidige windturbines (Autena) (0,030 TWh) en het aandeel zon (op dak) in Vijfheerenlanden (0,029 TWh), aangevuld met het aandeel uit het Versnellingsprogramma Zon op Dak (0,014 TWh);
 3. Het Versnellingsprogramma Zon op Dak (VZOD) uit te laten voeren en te laten monitoren;
 4. Zoeklocatie 12 (Autena) aan te wijzen voor een project m.e.r. ten behoeve van windenergie;
 5. Zoeklocatie 14 (Zijderveld) aan te wijzen voor een project m.e.r. ten behoeve van windenergie;
 6. Zoeklocatie 10 (Bolgerijse Kade/ Tienhovenseweg) te reserveren voor ná 2030;
 7. Alle overige zoekgebieden (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 13) af te wijzen als zoekgebieden voor windenergie;
 8. De project m.e.r. voor zoeklocaties 12 en 14 in 2023 te starten en er hierbij naar te streven dit in samenspraak met een lokaal bestuur te doen (conform het vastgestelde Beleidskader energietransitie) van de betreffende zoekgebieden;
 9. De begrotingswijziging (ter verwerking van de uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid) op het programma Ruimtelijke ontwikkeling vast te stellen;
 10. Het benodigde budget van € 235.000 per jaar van 2023 tot en met 2030 voor de uitvoering van het versnellingsprogramma Zon op Dak en het in 2023 benodigde budget van € 200.000 voor het uitvoeren van 2 project MER onderzoeken ten laste te brengen van de van het Rijk vanaf 2023 te ontvangen uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid;
 11. Medio 2024 de uitkomsten van de twee project m.e.r. onderzoeken te behandelen.

Besluit: Akkoord

Zaak 664082
Management Letter 2022

Conceptbesluit:

 1. Kennis te nemen van de Management Letter 2022;
 2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie hierop en deze samen met de Management Letter 2022 toe te zenden aan de Auditcommissie.

Besluit: Akkoord

Alle besluitenlijsten vanaf 8 februari 2019 tot nu kunt u terug vinden op de website van de gemeenteraad op de pagina Openbare besluitenlijsten college.