Strategische visie FOCUS 2035 Vijfheerenlanden in concept gereed

Na een intensief participatietraject dat op 5 september werd afgerond met de Dag van de Toekomst, is de strategische visie FOCUS 2035 voor de gemeente Vijfheerenlanden nu in concept gereed.

Na een intensief participatietraject dat op 5 september werd afgerond met de Dag van de Toekomst, is de strategische visie FOCUS 2035 voor de gemeente Vijfheerenlanden nu in concept gereed. De visie biedt een richtinggevend afwegingskader met de focus op 2035. Op 28 november wordt deze toekomstvisie in de commissie Algemene Zaken voorgelegd. De conceptvisie is ontstaan door het volgen van trends en ontwikkelingen en een participatietraject dat is afgesloten met de Dag van de Toekomst. In dit traject hebben stakeholders, inwoners en ondernemers hun inbreng kunnen geven. Uit deze inbreng is het visiedocument FOCUS 2035 ontstaan. 

Uitgangspunten van de visie

In de visie benoemen we vijf uitgangspunten:

•    Onze doelen willen we bereiken in samenspraak met onze inwoners. Daarbij willen we een goede balans bereiken tussen taken, die van de overheid zijn en blijven, en zelfregulering. Wij willen samen met onze inwoners vormen van participatie ontwikkelen die passen bij de aard en cultuur van onze lokale gemeenschappen.

•    Welzijn voor welvaart. We zetten in op transitie van financieel gedreven economie naar een duurzame en solidaire economie. 

•    Duurzaamheid en kwaliteit van leven zijn leidend in het vormgeven van sociaal en economisch beleid. Het creëren van aantrekkelijke en permanente ontmoetingsplaatsen voor jong en oud, circulaire productie en duurzaam landgebruik zijn daarin de speerpunten.

•    We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de locatie. We gaan het landschap niet omvormen in verschijningsvorm of gebruik naar wat wij willen. We passen juist het gebruik aan op de mogelijkheden van de bodem.

•    We werken grenzeloos samen. Vijfheerenlanden is onderdeel van het stedelijk netwerk rond de stad Utrecht en van de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden. Wij willen de kansen van deze netwerken ten volle benutten. Samenwerking is de weg waarlangs belangrijke resultaten geboekt kunnen worden. Wij bezien onze eigen(wijze) oplossingen in samenhang met andere vraagstukken en op een regionale of nationale schaal. 

De uitgangspunten worden per thema nader uitgewerkt. Bij elk thema is een handelingsperspectief voor de nadere beleidsuitwerking toegevoegd. Te denken valt aan landbouwbeleid, economisch beleid, de woonvisie, de mobiliteitsvisie et cetera. De visie staat niet op zichzelf, maar heeft nauwe raakvlakken met regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen. Zo haken wij onder meer aan bij de U10, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Regionale Energiestrategie en de door de VNG ondertekende Global Goals van de Verenigde Naties. De strategische visie FOCUS 2035 is te lezen op de pagina Focus2035.