Raadsbrief Opheffing preventief toezicht begroting 2021

De brief van de Provincie Utrecht aan de Raad van de gemeente Vijfheerenlanden over het opheffen van het preventief toezicht over de zaak Niemans.

Op 8 april 2021 heeft de Raad van de gemeente Vijfheerenlanden onderstaande brief ontvangen van de Provincie Utrecht:

Geachte raad,

Met instemming hebben wij geconstateerd dat u op 18 maart 2021 het dekkingsplan claim Niemans heeft vastgesteld. Met dit vastgestelde dekkingsplan worden de claim en de bijbehorende juridische kosten gedekt die voortvloeien uit de uitspraak van 15 december 2020 door het gerechtshof inzake de claim Niemans. Wij complimenteren u met uw voortvarende aanpak. Op 23 maart 2021 hebben wij van u het vastgestelde dekkingsplan claim Niemans en een begeleidend schrijven ontvangen.

Tijdens de raadsbijeenkomst van 23 december 2020 hebben wij besloten uw gemeente als gevolg van de genoemde gerechtelijke uitspraak onder preventief toezicht te plaatsen. Gezien de risico's en de onzekerheden over de gevolgen van de claim voor uw begroting was het op dat moment voor ons niet mogelijk om tot een zorgvuldige beoordeling te komen vóór 1 januari 2021. Dit ondanks het feit, dat uw gemeente in de periode daarvoor juist flinke stappen voorwaarts had gemaakt om beter in control te zijn.  We vertrouwen erop dat u deze ingeslagen weg verder zult vervolgen.
Bij ons besluit tot preventief toezicht zijn de voorwaarden opgenomen dat u binnen 13 weken na dit besluit een dekkingsplan vaststelt waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het structurele en reële evenwicht voor het begrotingsjaar 2021 behouden blijft. Daarnaast is de verwachting opgenomen dat het weerstandsvermogen voldoet aan uw eigen weerstandsnorm en dat de verwerking van het dekkingsplan in de raming uiterlijk bij de kadernota 2022 zal plaatsvinden.

In het door u vastgestelde dekkingsplan wordt voorzien in de dekking van het totale bedrag van de claim Niemans inclusief de juridische kosten van€ 91,9 mln. De dekking vindt plaats door aanwending van een bedrag van€ 40,9 miljoen vanuit een daarvoor gevormde voorziening. Het restant van€ 51 miljoen wordt gedekt vanuit diverse (bestemmings)reserves.
Wij hebben u dekkingsplan claim Niemans beoordeeld. Wij concluderen dat u hiermee voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor het opheffen van het preventieve toezicht.

Besluit

Met  deze brief informeren wij u over ons besluit van 8 apri1 2021 om  het preventief toezicht voor uw gemeente op te heffen. Concreet betekent dit dat uw gemeente overeenkomstig art. 203 lid 5 gemeentewet weer onder het repressief (terughoudend) toezicht valt.

Een afschrift van onze brief zenden wij - ter kennisgeving - naar uw college van burgemeester en wethouders.

Tot slot

Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of toelichting wensen kunt u contact opnemen met Jan van Krugten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen,
 


R.C.L. (Robert) Strijk
Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa


Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de AWB-Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS, postbus
80300, 3508 TH Utrecht.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.