Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 7 maart 2023

Opening

De wethouder opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. De projectleider meldt de locatiemanager af in verband met zijn vakantie. De projectleider neemt ook die punten mee.

Omgeving

Verkeersveiligheid

Er zijn geluiden en ervaringen dat er verkeerssituaties ontstaan waardoor de vluchtelingen in gevaar zijn. Het is goed om het dragen van het hesje nogmaals onder de aandacht te brengen en ze de juiste plek op de weg te leren.

De locatiemanager heeft het dit weekend direct opgepakt, maar blijft dit herhalen. De bewoners wordt gevraagd dit te blijven signaleren als het niet goed gaat. Dan blijft dit punt onder de aandacht.

Een van de leden van de groep meent dat de vluchtelingen slingeren over de dijk op de fiets. Als er ongelukken gebeuren zijn automobilisten aansprakelijk. De projectleider meldt dat de fietsen nog niet zijn geleverd. De gemeente kijkt naar de verkeersveiligheid. Vraagt extra aandacht voor de hesjes en de plaats op de weg. Het is niet de bedoeling dat de vluchtelingen midden op de weg staan. Dat is gevaarlijk en hier moet aandacht voor zijn.

Een oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid kan het aanbrengen van verlichting zijn, door er lantaarns bij te zetten en de maximumsnelheid te verlagen bijvoorbeeld. Ook drempels kunnen een oplossing zijn.

De inwoners willen hun gedrag niet aanpassen als de vluchtelingen de regels niet weten.

De gemeente meldt dat de vluchtelingen geen gebruik maken van de nachtingang. Extra verlichting en maatregelen op de weg onderzoekt de gemeente maar deze maatregelen hebben ook weer effect voor de overburen die er wellicht anders instaan.

Inwoners vinden het ook weer vreemd dat de gemeente nu maatregelen neemt. Dat doet de gemeente niet voor de kinderen van Kedichem, bijvoorbeeld bij de oversteek van het zwembad. Wellicht is dit misschien een van de punten die Kedichem kan opvoeren als zaken die opgepakt kunnen worden voor het dorp.

Wat betreft de verkeersveiligheid op de dijk is de gemeente geen eigenaar. Het Waterschap is dat. De gemeente zal daar een verzoek doen bij een volgend overleg aan te schuiven.

Beveiliging 

Beveiliging in dorp en op locatie

Er komen meldingen binnen dat de beveiligers in het dorp lopen. Ook rond de speeltuin en ze kijken naar binnen bij de huizen. Bewoners en kinderen kijken daarvan op en vinden het beangstigend en provocerend.

De projectleider geeft aan dat inderdaad beveiligers, handhaving en politie aanwezig zijn in het dorp. Dit is een uitdrukkelijk verzoek geweest tijdens de inwonersavonden. Een poll in de groepsapp van het dorp laat zien dat de meningen verdeeld zijn. Er wordt gevraagd om minder maar ook meer. We willen een balans vinden. Een deel van de groep ervaart het nu als veel. Nu afschalen kan, maar wat als de vluchtelingen gaan wandelen?

Meer beveiliging in het begin is juist goed, meent een ander deel van de groep.

Een van de aanwezigen is op locatie geweest om kennis te maken. Heeft gesprekken gevoerd en is vriendelijk te woord gestaan. De vluchtelingen willen Nederlands leren en zich settelen. Er heerst angst om door het dorp te lopen, de negatieve geluiden komen hen ter ore. Er is dus angst over en weer. Ze hoeven niet opgenomen te worden, het gaat erom samen met elkaar te leven en elkaar te respecteren. Wanneer dorpelingen en vluchtelingen elkaar leren kennen zal de angst afnemen, en kan er met minder beveiliging toe.

Een van de leden van de groep meent dat er gedacht moet worden aan de impact die het op kinderen heeft, al die beveiliging. Kinderen zien de politie als iets negatiefs. Perspectief van het kind ook in ogenschouw nemen.

Kan de gemeente regelen dat de beveiligers, politie en handhaving dat even komen toelichten op school? We zetten maximaal in op beveiliging, juist in het begin. Op nadrukkelijk verzoek van het dorp.

De gemeente organiseert een voorlichting op school.

Dagbesteding

Wat is tot nu toe?

Vrijdag is er een bijeenkomst geweest met mensen van de organisatie Bindkracht, de groep op locatie en een aantal mensen uit Lexmond. De gemeente maakt ze ‘werkfit’ en wil ze klaarmaken voor al dan niet vrijwillige banen.

Is er een oproep voor vrijwilligers gedaan? De projectleider geeft aan dat dit nog niet het geval is.  De invulling van het dagprogramma ligt bij de locatiemanager. Hij is het rooster aan het vullen met bezoek aan de moskee, zwemlessen, taallessen. Hij wil eerst inzicht krijgen in wat er nodig is. Dan zal hij actief de uitvraag doen.

Stichting De Stoof is benaderd met de vraag wat er in de gymzaal mogelijk is. Na afloop van dit overleg vindt overleg plaats om de lege blokken in de gymzaal te vullen.

Verder komt er elke week een sportcoach en er zijn ontwikkelingen om op het terrein onderaan de dijk een parcours te maken.

De zwemlessen worden verzorgd door Laco in Leerdam.  Het vervoer is geregeld door een huurbus in te zetten.

De vraag komt aan de orde of er nog is gesproken over het zwembad met de beheerder. Het antwoord is klip en klaar: de regel is dat het zwembad dicht blijft en een no go zone voor de vluchtelingen.

Horeca hotel

Na de uitspraak bij de rechter blijft het hotel toegankelijk. De groep is benieuwd naar de status. Kunnen bezoekers een drankje gaan doen?  Dat is nu nog niet mogelijk maar het terras wordt voor een deel open gesteld voor een drankje of ijsje. Hier is nog geen een concrete datum voor maar we houden het hier op de agenda. Opgemerkt wordt dat ook de keuken deels open zou blijven, dat is meer dan alleen een drankje.

Dan de vraag uit de groep of er concrete voorbeelden zijn van ontslagen? Het kan niet de bedoeling zijn dat er werkgelegenheid voor het dorp verloren gaat. De projectleider houdt dit in het achterhoofd als dat in de toekomst zich voordoet. En als dat tot de bewoners komt hoort de gemeente het graag.

De rechter heeft uitgesproken dat het deel van het terras en de keuken beschikbaar moet blijven. Bij het uitdenken van de zaken rond het terras nemen we dit deel van de uitspraak mee.

Rondvraag

Er is een vervangend locatiemanager tijdens de vakantie?
Er is altijd een vervanger aanwezig.

De uitstraling van het hotel is een puntje. Kan dat beter? De dranghekken zijn overbodig en het hokje van de beveiligers een doorn in het oog.
Het aanzicht van het hotel neemt de gemeente mee in de plannen rond het openstellen van het terras.

Kan de beveiliging wat dichter op de locatie blijven?
Niet op de dijk. Bewoners zullen de beveiligers ook zelf even aanspreken.

Het dorp moet wat terugkrijgen, dat heeft de burgemeester aangegeven. Verzoek van een van de leden van de groep is na te denken over suggesties.
We maken dit een agendapunt voor de volgende keer.

Tip uit de groep: wees voorzichtig met evenementen en daarin al veel samendoen.
De gemeente staat hier als volgt in: Het zijn activiteiten van het dorp. Iemand uitnodigen staat vrij, maar hoeft niet. Dat doen we in goed overleg.

Er heerst onvrede en er is wrijving in het dorp.
Dat is jammer. Kost ook nog veel geld om een jaar lang veel geld uit te geven aan een kleine groep mensen.

Eind maart herdenking Janmaat. Heeft dat nog de aandacht?
Dat heeft zeker de aandacht.

Gebruik van de sporthal, wie gaat het schoonhouden en onderhouden. Kunnen we dat onderdeel maken van de dagbesteding? Kan dat? Mag dat?
De gemeente wil overleg over de mogelijkheden. 

Sluiting

De wethouder bedankt eenieder voor de bijdrage en inbreng van elkaar. Kritische geluiden, luisteren naar elkaar. Wordt gewaardeerd.