Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 4 april 2023

Opening

Wethouder Hitipeuw heet iedereen van harte welkom. Ze wordt onderbroken door één van de aanwezigen. Die heeft gehoord dat er een incident op de dijk heeft plaatsgevonden. Hij heeft geen vertrouwen in de manier waarop dit opgepakt is.
Dat gezegd hebbende verlaat hij de vergadering en gaat de wethouder verder met de agenda. De aanpak rond het incident is geagendeerd.

Verslag

Het verslag wordt vastgesteld en op de website van de gemeente geplaatst.

Veiligheid

De politie schuift aan bij dit deel van de vergadering. Doel is te overleggen hoe de politie omgaat met incidenten zoals het incident op de dijk. Het gaat niet om dit feitelijke voorval, dat is privé, maar om hoe we dit als organisatie met de politie oppakken en registreren.

Er ontstaat een heftige en emotionele discussie over hoe de gemeente en politie met het voorval omgaan. Melder voelt zich verre van serieus genomen. Er heerst boosheid en de verwijten vullen de ruimte. Onduidelijk is wat de rol van de locatiemanager is. Het dorp voelt zich genaaid. Tijdens presentaties is gesproken over zerotolerance maar meldingen worden makkelijk afgedaan of in twijfel getrokken. Het blowen en alcohol gebruik wordt in de openbare ruimte wel toegestaan, waar is dan het zerotolerance-beleid?

Het dorp vindt iets van de opvang van deze mensen in het Hotel voor een jaar. Dat zal de rode draad in de gesprekken blijven. Toch wil de gemeente, met de locatiemanager in samenspraak met deze groep zaken beheersen.

Meldingen komen op verschillende manieren binnen. Ook de melding van dit incident blijft volgens de projectleider terugkomen maar er is afgesproken het aan de politie over te dragen en te houden bij het gezin wat het betreft.

De politie wil uitleggen hoe zaken geregeld zijn in landelijke wetgeving en de APV van Vijfheerenlanden. Alcoholgebruik is niet uitgesloten in de APV, men mag dus een biertje drinken. Alleen als mensen onder invloed zijn overtreden ze de wet op basis waarvan de politie kan optreden.

Ook blowen, Nederland kent een gedoogbeleid. Wanneer dit in alle rust gebeurt en niemand wordt last gevallen mag dat. In de openbare ruimte is iedereen gelijk, inwoner van het dorp, bewoner van het hotel of passant.

Op locatie kunnen wel huisregels worden opgesteld. Die zijn duidelijk. Daarbuiten gelden dus voor iedereen dezelfde regels.

De gemeente wil zaken niet bagatelliseren maar sommige meldingen zijn niet door politie of gemeente op te pakken omdat er geen wetgeving wordt overtreden. Daarom de oproep om aangifte te doen om de feiten boven tafel te krijgen.

Een van de aanwezigen vreest voor het feit dat het dorp het recht in eigen hand neemt. Komen er meer incidenten dan zal het dorp helpen deze af te handelen.
We willen juist daarom een plan van aanpak maken hoe om te gaan met volgende incidenten.

De politie hervat zijn uitleg en zoomt in op de aanpak rond het incident. Er is gekeken naar strafbare feiten, geschakeld met het COA dus zaken zijn serieus opgepakt.

Een lid van de groep vraagt garantie dat de politie bij elke melding komt. De politie legt uit dat de meldkamer meldingen prioriteert. Er ontstaat een discussie over of de politie het dorp weet te vinden. Het lid geeft aan dat dit vaak al uitgelegd moet worden.

De agent geeft aan dat dit incident niet direct gemeld is, daardoor zijn dagen verloren gegaan. Hij roept op de politie rechtstreeks te bellen, niet als melder, maar als betrokkene. Nu is het opgepakt en naar tevredenheid van de ouders uitgelopen.

’s Nachts rijden er auto’s naar de Hooglandse Tiendweg om daar in de auto te gaan blowen. Het zou gaan om beveiligers, bewakers. De locatiemanager is verbaasd. Beveiligers blowen niet, wordt dit wel geconstateerd dan volgt ontslag op staande voet en raakt de medewerker zijn licentie kwijt om nog als beveiliger te kunnen werken. Er staat dus nogal wat op het spel.

De gemeente, politie en locatiemanager hebben behoefte aan concrete meldingen. Niet via via, gehoord of begrepen. Concrete meldingen kunnen we uitlopen en nagaan en zo nodig in overleg met politie afhandelen. Daar zijn basisgegevens voor nodig zoals tijdstippen, locatie en signalement maar ook wat de melding inhoudt.

Meldingen worden gedaan in de grote groepsapp. De projectleider stelt voor niet langer de app als meldpunt te gebruiken, want daar kan niemand er iets mee doen. In geval overtreding van de wet is het zaak de politie te bellen, ander soort meldingen kunnen bij de projectleider gedaan worden.

De locatiemanager komt terug op de beschuldiging van het blowen van de bewakers. Het is belangrijk dit soort zaken direct met feiten te kunnen checken en zoveel mogelijk gegevens te delen. Ziet iemand iets? Laat diegene dan zo snel mogelijk contact zoeken.

De aanrijtijden komen ter sprake. Dorpelingen willen wel melden, maar het duurt lang voor de politie er is. En blowen vormt nu de overlast, dat mag niet in het hotel en wel buiten.

Een van de aanwezigen vraagt de groep wat nu te doen? De groep wil zich serieus genomen voelen, dat meldingen niet weggewuifd worden. Dat levert irritatie. Ook de locatiemanager kan en moet een rol spelen bij meldingen. De locatiemanager beaamt dit maar wil zich graag aan feiten houden.

Een lid van de groep vraagt de zaken die snel gefikst kunnen worden ook snel op te pakken. De projectleider geeft aan dat zaken in bestelling zijn, zodra leverdata bekend zijn zal hij dit melden. Volgende week is meer duidelijk over de aankleding van het hokje, of een plan of een datum.

Zijn er nog meer wijzigingen te verwachten zoals de overkapping voor het hokje? Gordon gaat na waarom de overkapping nodig is en inventariseert mogelijke op handen zijnde zaken. Volgende week geeft hij helderheid.

Verkeersveiligheid

Wederom aandacht voor het fietsen met vier man naast elkaar. Het is gevaarlijk, voor de vluchtelingen. Leg de regels uit.

Overlast beveiliging

De beveiliging is afgeschaald en is minder zichtbaar nu.

Toch ervaart de bewoner aan de overkant bij de parkeerplaatsen nog altijd veel overlast en dat al weken lang. De bewoner is er klaar mee. Er wordt een voorstel gedaan om de overlast te beperken. De middelste havens niet gebruiken en zoveel mogelijk beneden parkeren. Ook het terugzetten van de camera is wellicht een optie.

Er liggen peuken, sigarettendoosjes in de tuin. De coördinator van de beveiligers is langs geweest, dan gaat het één dag goed.

De locatiemanager stelt dat dit inderdaad anders moet. Hij gaat hier harde afspraken over maken en belooft dat de tuin wordt opgeruimd.

De camera stond er voor een doel en is weg. Er wordt een andere camera geplaatst. Daarover houdt de locatiemanager contact met omwonenden.

Herdenking

De maatregelen die we namen in afwachting van de herdenking worden afgeschaald.

Internetsnelheid

Er is uitleg gegeven door Delta en de installateur van het systeem in het hotel. We wachten het effect deze zaken even af door gemeente en bewoners zelf.

Ideeën voor het dorp

De projectleider maakt een overzicht op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden.

Rondvraag

Een van de leden vertelt over zijn ervaringen met het sporten met de groep in de gymzaal. Het is een leuke ervaring geworden. Door verkeerde schoenen moest er wat aan de vloer gedaan worden, maar dit is in goed overleg met de projectleider opgelost. Wel zouden hesjes op het wensenlijstje staan om makkelijk teams te maken. Er zijn aanmeldingen van buiten het dorp maar de groep is zo groot genoeg. De zaal heeft beperkingen qua formaat.

Sluiting

Wethouder Hitipeuw dankt voor ieders inbreng. Samen bespreken we zaken die fout gaan, vormen we meningen op basis waarvan we een vertaalslag kunnen maken. Ze wil ook voor ogen houden dat veel goed gaat.

Er zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met meldingen. Meldingen worden bij de projectleider gedaan, in nood of wanneer de wet wordt overtreden is het noodzakelijk snel te schakelen met de politie.