Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 28 februari 2023

Opening

Wethouder Van Montfoort opent het overleg en heet iedereen hartelijk welkom.

De groep is rond 14.00 uur gearriveerd. Er bleek verwarring over de dag van aankomst, 28 februari of 1 maart. Met het verhuizen van de bedden konden mensen niet in Lexmond blijven. Locatiemanager kan daarover toelichten. Marco legt uit dat vanuit veiligheidsoogpunt geen informatie over tijden en route van rijden wordt gedeeld. Ook de wethouder wordt hierover niet ingelicht. COA volgt hier landelijke richtlijnen. Tip van een van de aanwezigen: App dan dat we daar geen uitspraken over doen in verband met de veiligheid.

Het dorp voelt zich voor de gek gehouden. De wethouder legt uit dat we niemand voor de gek houden. Dan zouden we niet met elkaar zitten, maar in de haast en hectiek van zaken van het moment zijn zaken niet bewust van tafel gevallen. Maar feit is dat de gemeente wekelijks twee bestuurders vrijmaakt voor overleg met deze groep, om met elkaar in gesprek te blijven, zaken bij te sturen of anders in te steken.

Wethouder Van Maanen legt uit dat vanuit verschillende partijen, allerlei mensen met dit onderwerp bezig zijn. Het kort geding kwam hier ook tussendoor. De intentie van de gemeente is dit met elkaar te delen.

Een van de aanwezigen geeft aan begrip te hebben voor hoe zaken gaan of zijn gegaan, maar dat dat niet altijd betekent dat ze instemmen met de uitleg.

De gemeente stelt de locatie beschikbaar en zorgt ervoor dat ze hier zijn. Nu wordt de locatiemanager, Marco van Straten het aanspreekpunt.  Kan hij dat vragen niet beantwoorden dan verwijst hij naar de gemeente.

Doel van vandaag: Hoe gaat het? Wat verwachten we van elkaar? Elkaar informeren?

Terugblik

Allereerst een terugblik op de inwonersavonden. De eerste in het hotel was niet prettig. Mensen konden niet zitten, het was te druk en de ruimte te klein. De tweede avond in de gymzaal was een andere avond. Fijn overleg. Hoe heeft de groep dat ervaren?

Een van de aanwezigen vraagt of de namen van de sleutelfiguren bekend gemaakt kunnen worden. Dit is ook tijdens de avond gevraagd, maar er werd geen antwoord op gegeven. Het is aan de personen zelf, de gemeente kan niet beslissen over het bekendmaken van de namen.

De gemeente wil in de sleutelgroep of kerngroep een afvaardiging van andere groepen. Ongeveer 10 personen is goed werkbaar. Punten aan de orde stellen. Als de groep van vandaag dat is, is dat het. Vervolgens is het aan de groep zelf om zich bekend te maken.

De aanwezigen stellen voor een lijstje maken van mensen die zich bekend willen maken. Dit kan gedeeld worden op de facebookpagina van Kekum en in het Kekums Nieuws.  Ook een papiertje achter het raam van De Stoof is een mogelijkheid.

De verslagen van de overleggen delen we via de groepsapp en de gemeente zet ze op de website. Iedereen mag hier aanschuiven of zaken via de leden van de groep kenbaar maken.

Is er behoefte aan een derde inwonersavond? De groep wacht daar even mee, dan kunnen we met het dorp de eerste ervaringen delen. Tip van de aanwezigen: Plan de avond niet op donderdag, dat is lastig voor De Stoof. We plannen dat in overleg met de beheerder.

Kort geding

Heeft gespeeld. Sommige bewoners zijn daarbij aanwezig geweest. Inzet was de huurovereenkomst per direct te ontbinden en de opvang niet mogelijk te maken. De gemeente heeft steeds gezegd dat de mensen hier ook net als in Lexmond moesten koken en zelf schoonmaken.

Wat vast staat en stond is dat de opvang voor de duur van 1 jaar is. Gaat om 58 personen en we bieden geen plek aan veilige landers.

De wethouder legt uit dat wij in een langslepend conflict werden getrokken. Exploitant en eigenaar leven al lange tijd niet op goede voet met elkaar. Doel van de gemeente was de groep uit Lexmond te behouden. De gemeente moest concessies doen en plannen aanpassen om het doel voor ogen te houden. Uitspraak van de rechter is dat de hotelfunctie in stand moet worden gehouden. Dus schoonmaak door hotel. Zelfde geldt voor eten, als gast in een hotel mag je rekenen op maaltijden, op basis van vol pension en een schone kamer.

Laatste punt is de concessie van het terras. Aanvankelijk wilde de gemeente het gehele hotel huren, waardoor het terras en de keuken niet voor andere gasten beschikbaar was. Door de uitspraak van de rechter moet de exploitant in overleg met de gemeente kijken naar mogelijkheden om dit toch voor een deel open te stellen. 
Kern van het verhaal: De gemeente heeft concessies moeten doen om het hogere doel te halen: de opvang van de groep. Daarvoor moet de hotelfunctie in stand blijven.

De bewoners spreken van ruis in de communicatie. Waarom werd donderdag nog een ander verhaal gehouden? Waarom toen niet helder? De wethouder geeft aan dat we tot donderdagavond de plannen hadden zoals we ze hadden. Er is geen ruis in wat we vertelden, de rechter maakt dat we aanpassingen moeten doen. Ook Vijfheerenlanden wilde dat de mensen zelf zaken op zouden pakken, zoals in Lexmond. Daar was de boodschap uit het dorp: Zorg ervoor dat de vluchtelingen niet gepamperd worden.

Wethouder Van Maanen geeft aan dat we een compromis hebben moeten maken om de opvang mogelijk te maken. Dat is door de advocaat en de directeur besproken in de rechtbank.

Ook de gemeente was ervan overtuigd dat mensen zelf de kamers schoon zouden houden.

Het gevoel van de bewoners is te begrijpen, het lijkt op draaien maar dat compromis moest er komen om een uitspraak in ons voordeel te laten doen.  En dat was een uitspraak waarbij we de groep onderdak konden bieden.

Een van de leden merkt op dat gezegd is dat COA huurt. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de overeenkomst nog niet ondertekend is. Zowel de wethouder als de projectleider beamen dit. Het gereed maken en ondertekenen van contracten ligt bij team Juridische Zaken, is een zorgvuldig proces en duurt nog even. Een mondelinge overeenkomst is echter ook bindend.

De zaken stapelen zich op voor het dorp en proberen dan zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Tijdens de rechtszaak dan tegenstrijdige dingen horen doet iets met het vertrouwen.

Een bewoonster geeft aan dat er verschil is tussen Kedichem en Lexmond.

Conclusie: iedereen, gemeente, bewoners en asielzoekers willen graag dat zaken zelf opgepakt worden. Door de rechtszaak is dit onmogelijk gemaakt. Dat is vervelend voor de asielzoekers.

De locatiemanager voegt toe dat de intentie was en is dat de mensen het zoveel als mogelijk zelf gaan doen binnen de kaders van de uitspraak van de rechter.

Aankomst

De locatiemanager vertelt dat ze zijn gearriveerd. Rustig aangekomen. Het is vreemd. Iedereen moet even wennen. Stapelbedden in de kamers gezet, nu is alles klaar. Zij moeten wennen en ze weten dat het dorp moet wennen. Dus rustig beginnen en de komende dagen wennen aan de omgeving. Blij dat ze hier een tijd rust kunnen hebben.

Veiligheid

-    Dorpsregels
De dorpsregels zijn een goed uitgangspunt. De locatiemanager ziet het als grondhouding om prettig samen te leven. 
We besluiten de regels vanuit het dorp als start te omarmen in goed overleg met deze groep passen we aan of voegen we toe. 

Dagbesteding 

Binnenkort is er overleg over de dagbesteding met team van de locatiemanager, vrijwilligers uit Lexmond en hier uit het dorp.

Profiel van de vluchtelingen

De groep zou willen weten welke gezindte en welke talenten de mensen hebben. Zo wil de groep ook op dat vlak beeld krijgen van wie er in de groep zitten. De gemeente geeft aan dat nu ze langer in Vijfheerenlanden blijven willen ze ‘werkfit’ gemaakt worden.  De locatiemanager geeft aan dat het een diverse groep is waaronder moslims, maar ook orthodox christenen uit Afrikaanse landen. Ook heeft een deel minder met geloof.

De projectleider plaatst een kanttekening: Geloof wil niet zeggen dat ze allemaal geen alcohol drinken. Dat bleek na een theatervoorstelling in Vianen waar de groep met de andere bezoekers van de voorstelling een biertje dronk.

Het jongetje van 4 gaat op intake naar De Sterrekijker en 3 tieners naar de ISK Gorinchem.

Omgeving

De dijk is erg slecht verlicht. Zorg voor reflecterende hesjes. De locatiemanager zegt toe hier weer even streng op te zijn.

Rondvraag

Samenstelling groep

Een van de aanwezigen vraagt naar de samenstelling van de groep. Er is een aantal vrouwen. Zijn die samen met hun partner? De locatiemanager geeft aan dat er drie alleenreizende, 1 met tienerdochters en een vijfde is met gezin.

Een van de aanwezigen vraagt hoe nieuwelingen in de groep ontvangen worden. Stel er gaan er weg, stel 10 of 15, er komen nieuwe bij. Hoe zorgen we dat dat goed loopt? De locatiemanager legt uit dat de groep in zeer beperkte mate wijzigt. Niet 10 of 15 maar af en toe 1 of 2. Wisselingen gaan dus altijd mondjesmaat. Omdat het zo langzaam gaat, gaat dat goed. Heel enkele keer past dat niet, dan wordt het COA verzocht een andere locatie te zoeken. De locatiemanager heeft niet echt inspraak, maar iemand moet wel passen in de groep.

Koningsdag

De vraag wordt gesteld hoe om te gaan met Koningsdag. We kijken naar wat past. Dit gebeurde ook met de jaarwisseling in Lexmond. De huisregels maken dat ze om 22 uur binnen moesten zijn, een aantal vierde de jaarwisseling bij bewoners. Dus toen werd daar wat soepeler mee omgegaan. Er is nog niet nagedacht over Koningsdag. De locatiemanager wil daar tegen die tijd afspraken over maken. Het team op locatie zal een passend programma op locatie aanbieden.

App dorp

Er is een groepsapp uit het dorp, met 87 leden. Meldpunt voor incidenten, een van de aanwezigen nodigt mensen uit dat te doen. Het is een meldpunt,  het is niet de bedoeling discussies te voeren. Maar als er echt iets is kunnen inwoners beter de locatiemanager bellen of even bij de locatie binnen lopen. In acute gevallen geldt ook hier: 112.

De groepsapp wordt bediscussieerd, wat deelt het dorp in de app? Welk doel dient de app? De beheerder van de groepsapp geeft aan dat niemand wacht op escalatie. Dat hij aangeeft wat er in de groepsapp gebeurt. Onvrede mag men uiten, maar het is zaak dat iedereen elkaar in de waarde laat en dorpsgenoten onderling elkaar gewoon blijven groeten.

Anderen vinden de groepsapp juist heel fijn. Er is verschil in opvatting. De app kan emoties peilen. Dus niet 1 op 1 aanvallen.

Het is aan de groep om de groepsapp al dan niet in het leven te houden. Als leden van de app merken dat vrijwilligers afhaken door druk uit de groep dan is dat een grens.

Hoe voorkom je dat mensen met slechte bedoeling in de opvang terecht komen?

In Arkel is onlangs een Jihadist gearresteerd, hoe kan iemand door de mazen van de wet komen? Controle is niet waterdicht. De locatiemanager geeft aan dat de mensen in procedure zitten.

Koffiedrinken/kennismaken

Is het een suggestie om als groep een kop koffie te gaan drinken op de locatie? Men moet elkaar leren zien. En masse als groep daarheen is ook intimiderend voor de groep. De locatiemanager adviseert hier balans in te vinden en een geschikte tijd.

Vertegenwoordiging

Een van de leden stelt dat als dit de kerngroep is, wie vertegenwoordigt dan wat? De sleutelgroep zijn mensen die een groep vertegenwoordigen, maar iedereen is welkom. Krachten bundelen en compactere groep maken.

Besluit

De vraag komt aan de orde wat er gebeurt als het college wisselt of de burgemeester vertrekt. Er ligt een collegebesluit waar dit in staat. Dat besluit blijft gelden, daarom is een brief aan het dorp ook onnodig. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten toekomstige bestuurders verantwoording afleggen voor zaken die het huidige college beslist.

Wethouder Van Montfoort dankt eenieder voor aanwezigheid.