Commissievergaderingen maart 2021

De commissievergaderingen van de gemeente Vijfheerenlanden zullen in maart wegens de coronamaatregelen op digitale wijze plaatsvinden.

De commissievergaderingen van de gemeente Vijfheerenlanden zullen in maart wegens de coronamaatregelen op digitale wijze plaatsvinden.

Op dinsdag 2 maart 2021 is er een openbare vergadering van commissie RVE (Ruimte, Verkeer en Economie) om 20.00 uur. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Opiniestuk opwekken duurzame energie landelijk gebied
 • Vaststellen bestemmingsplan Leerbroekseweg 33a Leerbroek
 • Vaststelling bestemmingsplan Bolgerijnsekade 3b Vianen
 • Vaststellen Afvalstoffenverordening gemeente Vijfheerenlanden
 • Aanpassen ventilatie in deel gebouwen in verband met RIVM richtlijnen

Op woensdag 3 maart 2021 is er een openbare vergadering van commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport) om 20.00 uur. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Ingekomen stuk 5.1.11, brief aan gemeenteraad inzake huisvesting arbeidsmigranten VHL lokaal
 • Beleidskader Wet Inburgering RVS
 • Kaderbrief 2022 GGDr-U
 • Zienswijze Winternota 2021 Avres

Op donderdag 4 maart 2021 is er een openbare vergadering van commissie AZ (Algemene Zaken) om 20.00 uur. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Ontwerp kadernota 2022 Regionaal Archief Zuid Utrecht
 • Dekkingsplan Niemans

De volledige agenda`s kunt vinden via de pagina Vergaderingen gemeenteraad. De agenda kunt ook in beperkte vorm opvragen via griffie@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7362.

U kunt bij de openbare commissievergaderingen gebruik maken van spreekrecht over (niet)geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan dient u dit uiterlijk 12 uur voor de aanvang van een openbare commissievergadering te melden bij de griffie via de pagina Contact met de gemeenteraad.