Commissievergaderingen januari 2023

Op 24, 25 en 26 januari zijn er commissievergaderingen in het gemeentehuis in Meerkerk. Op 1 februari is een reserveravond ingepland.

Dinsdag 24 januari 2023

Op dinsdag 24 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie RWD (Ruimte, Wonen en Duurzaamheid) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Aangepast Beleidskader energietransitie [BET]
 • Invulling bod van Vijfheerenlanden voor duurzame opwek aan RES U16 (2030) met gecorrigeerd plan m.e.r.
 • Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 en startdocument Landbouwvisie
 • Nota Grondbeleid Vijfheerenlanden 2023

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaande stukken direct als hamerstuk doorgaan naar de raad van 9 februari 2023:

 • Vaststelling ongewijzigd bestemmingsplan Vlietskant 12 en 24 Leerdam
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan voor buisleiding Gasunie tracé Hoornaar - M&R Reijerscop (GH-gasleiding)

Woensdag 25 januari 2023

Op woensdag 25 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Opinievoorstel Randvoorwaarden Inwonersberaad Sociale Ontmoetingsplaatsen
 • Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte 2023-2026
 • Herbestemmen stadhuis Vianen

Donderdag 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari a.s. is er een openbare vergadering van commissie AZ (Algemene Zaken) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat o.a. het volgende op de agenda:

 • Opinievoorstel Aanpak Veiligheidsbeleid
 • Opinievoorstel Herijking Dienstverleningsconcept
 • Vaststellen aanbevelingen rekenkamer inzake Niemans Beton
 • Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaande stukken direct als hamerstuk doorgaan naar de raad van 9 februari 2022:

 • Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht
 • Steunfonds medewerkers Vijfheerenlanden

Reserveavond

Op woensdag 1 februari a.s. is er een reserveavond ingepland voor de openbare commissievergaderingen om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk.

Agenda's

De volledige agenda`s kunt vinden op vijfheerenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl. De agenda (papieren versie) kunt ook in beperkte vorm opvragen via de griffie: griffie@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7362.