Commissievergaderingen november/december 2022

De vergaderingen van de commissie RWD, WOS en AZ in november en december.

Ruimte, Wonen en Duurzaamheid

Op dinsdag 29 november 2022 is er een openbare vergadering van commissie RWD (Ruimte, Wonen en Duurzaamheid) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat het volgende op de agenda:

 • Opiniërende bespreking RIB inzake aangepaste planning uitvoering strategienota op verzoek van het CDA
 • Opiniërende bespreking op verzoek van D66 ingekomen brief inzake energiearmoede
 • Aangepast voorstel Duurzaamheid Helsdingen Sport en Cultuur
 • Herstelbesluit bestemmingsplan ontwikkeling Leerbroek
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Werklandschap Meerkerk IVa
 • Openen grondexploitatie Werklandschap Meerkerk IVa (besloten deel)

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaande stukken direct als hamerstuk doorgaan naar de raad van 13 december 2022:

 • Zienswijze op begrotingswijzigingen Waardlanden 2022 en 2023
 • Wegsleepverordening gemeente Vijfheerenlanden 2023
 • Zienswijze op (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Verordening nadeelcompensatie Vijfheerenlanden

Welzijn, Onderwijs en Sport

Op woensdag 30 november 2022 is er een openbare vergadering van commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat het volgende op de agenda:

 • Opinievoorstel inwonersberaad sociale ontmoetingsplaatsen
 • Impulsprogramma’s opgroeien
 • Evaluatie verkenning Arbeidsmarktregio
 • Vaststellen Sportbeleid en Sportaccommodatiebeleid Vijfheerenlanden

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaande stukken direct als hamerstuk doorgaan naar de raad van 13 december 2022:

 • Begrotingswijziging GGDrU 2022
 • Begrotingswijziging 2023 en zomernota AVRES
 • AVRES Uitvoeringskader Ambitiefonds
 • Actualisatie Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Algemene Zaken

Op donderdag 1 december 2022 is er een openbare vergadering van commissie AZ (Algemene Zaken) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat het volgende op de agenda:

 • Cultuurhistorische waardenkaart
 • Deelname uitbreiding kapitaal Stedin Holding
 • Bioscoopfunctie toevoegen aan Theaterzaal Helsdingen Sport en Cultuur
 • Belastingverordeningen 2023
 • Kaders raadsfuncties nieuwe gemeentehuis

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaande stukken direct als hamerstuk doorgaan naar de raad van 13 december 2022:

 • Vaststelling verordening Auditcommissie 2022
 • Stedenbanden

Ruimte, Wonen en Duurzaamheid

Op dinsdag 6 december 2022 is er een openbare vergadering van commissie RWD (Ruimte, Wonen en Duurzaamheid) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk. Naast de reguliere punten staat het volgende op de agenda:

 • Zoeklocaties Regionale Energie Strategie en definitief bod

Welzijn, Onderwijs en Sport

Op donderdag 8 december 2022 is er een reserveavond voor de openbare vergadering van commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport) en AZ (Algemene Zaken) om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk.

De volledige agenda’s vindt u op vijfheerenlanden.nl/raadsvergaderingen. Daar kunt u de vergadering ook online volgen. De agenda (papieren versie) kunt u in beperkte vorm opvragen via griffie@vijfheerenlanden.nl of bel naar 088 - 599 7362.