Niet eens met een besluit?

Wekelijks plaatsen we een beknopt overzicht van besluiten die de gemeente heeft genomen. Het gaat om besluiten waartegen u een zienswijze in kunt dienen, bezwaar kunt maken of tegen in beroep kunt gaan.

Wekelijks plaatsen we een beknopt overzicht van besluiten die de gemeente heeft genomen. Het gaat om besluiten waartegen u een zienswijze in kunt dienen, bezwaar kunt maken of tegen in beroep kunt gaan. Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u ons dat laten weten. Hieronder geven we daar algemene informatie over. In de officiële publicatie staat hoe u dat kunt doen.

Zienswijze

U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze over een ontwerpbesluit indienen bij de gemeenteraad. U kunt alleen zienswijze indienen als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Voor mondelingen zienswijzen kunt u een afspraak maken met de gemeente.

Bezwaar

U kunt een bezwaar indienen bij het bestuursorgaan (college van B&W of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. Doe dat binnen zes weken na de dag van verzending van besluit. Deze datum staat in de officiële publicatie. U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Stuur uw bezwaar naar gemeente Vijfheerenlanden.

Beroep

Bent u belanghebbende en wilt u beroep instellen tegen een besluit? Dan kan dat alleen als u in de voorprocedure tijdig uw zienswijze heeft ingediend, of als het u niet verweten kan worden dat u dat niet heeft gedaan. Een beroepschrift kunt u binnen zes weken vanaf de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Utrecht.

Vereiste gegevens

Zet op uw zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift altijd uw naam, adres en handtekening. Verder zet u er in om welk besluit het gaat en waarom u het daar niet mee eens bent.

Voorlopige voorziening

Als u wilt voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd terwijl uw bezwaar- of beroepschrift wordt behandeld, dien dan een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Dit kan pas nadat u het bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend. U betaalt hiervoor griffierecht.

Ruimtelijke plannen

Voor ruimtelijke plannen zoals bestemmings-, wijzigings- en uitwerkingsplannen geldt  een andere procedure. Deze staat in de officiële publicatie. U kunt ook contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoon 088 599 7000.