Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden bestaat uit 31 zetels. De fracties en raadsleden zijn op 21 november 2018 verkozen. De gemeenteraad is te bereiken via de Griffie.

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft 31 leden verdeeld over 9 politieke partijen. De raadsleden van eenzelfde partij vormen met elkaar een fractie. Alle fracties samen vormen de gemeenteraad. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners van Vijfheerenlanden de nieuwe raadsleden.

De samenstelling met namen en partijen volgt op 3 januari 2019 na de installatie van de raad van de gemeente Vijfheerenlanden.

Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraadsleden hebben contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de gemeente) dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zij nagekomen.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert één keer maand op donderdag. Het eerste deel van deze vergadering is bestemd voor het debat. Dan volgt een schorsing voor fractieberaad. In het tweede deel vindt besluitvorming plaats over de raadsvoorstellen, amendementen en moties. Zie de agenda voor de raadsvergaderingen.

Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering, worden elke maand 3 commissievergaderingen gehouden: Commissie Ruimte, Verkeer en Economie(RVE), Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport(WOS) en Commissie Algemene Zaken(AZ).

De vergaderingen zijn ook online te volgen.

Griffie

De griffie bestaat uit 5 medewerkers die de gemeenteraad ondersteunen bij de commissie- en de raadsvergaderingen. Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie.

Uitgelicht